Historisk arkiv

Q-1045/revidert 2016 Saksbehandling ved søknad om innenlands- og utenlandsadopsjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Retningslinjer gitt av Barne- og familiedepartementet desember 2002, revidert i mars 2016 av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (Q-1045)

Disse retningslinjene gir en oversikt over de regler som gjelder under saksbehandlingen av en adopsjonssak. Retningslinjene gjelder ved søknad om adopsjon av norsk barn og ved søknad om adopsjon av barn fra utlandet. I retningslinjene gir departementet også nærmere regler for utøvelsen av skjønnet.

Rundskrivet er ment for regionene i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat/regionen) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), samt Faglig utvalg for adopsjonssaker (Faglig utvalg), adopsjonsorganisasjonene og kommunene. Adoptivsøkere kan ha nytte av rundskrivet som generell informasjon. 

Rundskriv Q-1045 - sist revidert mars 2016