Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Ekspertgruppe som skal vurdere energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har oppnevnt en ekspertgruppe som skal vurdere om Statens pensjonsfond utland (SPU) skal investere i energiaksjer. Bakgrunnen er at departementet i november 2017 mottok et råd fra Norges Bank om å ta olje- og gassektoren ut av referanseindeksen for aksjer i SPU.

Gruppen vil bli ledet av Øystein Thøgersen, professor og rektor ved Norges Handelshøyskole. Øvrige medlemmer i gruppen vil være sjeføkonom Harald Magnus Andreassen og tidligere administrerende direktør Olaug Svarva.

Om Ekspertgruppe skal vurdere energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

Opprettet: 2018

Opphørt: 2019

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8008 Dep., 0030 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

1. Hva som er et hensiktsmessig formuesperspektiv å legge til grunn for å vurdere investeringer i energiaksjer i SPU. Vurderingen bør ta hensyn til både faglige hensyn, praktiske og/eller andre hensyn, samt at det skal redegjøres for relevante analyser. 2. Hvilket tidsperspektiv som bør legges til grunn, gitt at fondskonstruksjonen og de finanspolitiske retningslinjene er satt opp for å skjerme statsbudsjettet og fastlandsøkonomien fra svingninger i inntektene fra olje og gass. 3. Sammenhengen mellom verdsettingen av energiaksjer og prisene på olje og gass, på kort og lang sikt, med utgangspunkt i teoretiske betraktninger og empiriske analyser. Det bes også gjort rede for betydningen av grunnrenterisiko og utvinningskostnader. 4. Den relative betydningen av redusert eksponering mot energisektoren i SPU for sårbarheten til norsk økonomi for et varig fall i inntektene fra olje og gass, sammenlignet med ev. andre tiltak. 5. Hvilken betydning en ev. redusert eksponering mot energisektoren vil kunne få for forventet avkastning og risiko i SPU på kort og lang sikt, herunder den historiske betydningen av diversifisering på tvers av industrisektorer. 6. Om en ev. redusert eksponering mot energiaksjer i SPU bør gjelde en hel sektor, undersegmenter eller konkrete enkeltselskaper, samt om det er kvantitative kriterier som kan være nyttige i en slik sammenheng.

Full mandattekst Ekspertgruppe skal vurdere energiaksjer i Statens pensjonsfond utland