Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Arrangementer og private sammenkomster i kommuner med regionale tiltak– spørsmål og svar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Her finner du svar på spørsmål om arrangementer. Reglene for arrangementer gjelder for kommuner som har regionale tiltak fastsatt av regjeringen.

Her kan du se oversikt over hvilke kommuner som har regionale tiltak.

Hvor mange kan være til stede på private sammenkomster og hvor mange kan være til stede på et arrangement?

På innendørs arrangementer (§ 16b bokstav a-e) uten faste, tilviste sitteplasser til alle i publikum er det tillatt med 600 personer. De som er tilstede skal deles inn i grupper på inntil 200 personer og det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene. Gruppene kan skiftes ut i løpet av arrangementet dersom det skjer på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem.

På private sammenkomster (§ 16b bokstav f) som avholdes innendørs er det tillatt med inntil 100 personer.

Hva er arrangement og privat sammenkomst?

I covid-19-forskriften (Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet) § 16b defineres arrangementer som følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller: 

  1. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening 
  2. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver 
  3. seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet 
  4. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon 
  5. samlinger av personer som gjennomføres i regi av ekstern aktør på vegne av bedrifter og organisasjoner
  6. private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier.

Private sammenkomster kun for medlemmer av samme husstand regnes ikke som arrangement og må derfor ikke følge reglene i forskriften.

Arrangører må selv ta stilling til om en sammenkomst eller tilstelning er å anse som arrangement og dermed faller inn under en av definisjonene i forskriften § 16b.

Et arrangement må uansett avgrenses mot ansamlinger av personer som ikke skyldes at noen har invitert, annonsert eller på annen måte organisert dette. Dvs. at det mangler en arrangør. Eksempler på dette er individuelle besøk i parker, på museum, spisesteder mv. Forskriften er derfor ikke et generelt forbud mot ansamling av personer. 

Merk at forskriften ikke gjelder i private hjem, hager eller hytter.

Vi ønsker å ha et arrangement på offentlig sted, men kommunen stiller strengere krav enn forskriften. Kan de det? 

Kommunen kan etter smittevernloven § 4-1 vurdere om det er nødvendig å stille vilkår eller nekte gjennomføring av arrangementet, også for arrangementer som oppfyller kravene i den nasjonale forskriften. Du bør derfor orientere deg om det gjelder særlige regler i den kommunen hvor arrangementet skal avholdes. 

Kan jeg som privatperson stå som arrangør på offentlig sted? 

Ja, en privatperson kan være ansvarlig arrangør. 

Den som utpekes som arrangør, har ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. De som er til stede, skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. Det er derfor også mulig å avtale med et serveringssted eller lignende at dette skal ta oppgaven som arrangør. 

Er begravelse definert som arrangement?

Ja. Både seremonien og tilstelning etterpå regnes som arrangement, men det kan gjelde ulike regler.

Begravelse og bisettelse er seremoni som regnes som et offentlig arrangement etter forskriften § 16 første ledd bokstav d. Reglene gjelder også ved urnenedsettelse og seremonier ved grav.

Tilstelningen etter en begravelse eller bisettelse som avholdes på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler regnes som privat sammenkomst, og er en form for arrangement etter § 16 første ledd bokstav f.

Regnes kurs og konferanser som arrangement? 

Covid-19-forskriften § 16b bestemmer at seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster er arrangementer. Forskriften presiserer at det ikke regnes som arrangement dersom du avholder møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet. Lunsj og middag som gjennomføres i forbindelse med slike arrangementer regnes også som arrangementer. Det er samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.

Regnes demonstrasjon som et arrangement?

Nei, demonstrasjoner regnes ikke som et arrangement og det er derfor ikke noe begrensning på antall her.

Vi skal ha underholdning eller konsert på vårt serveringssted. Er det arrangement og hvor mange kan være til stede? 

Serveringssteder som har arrangementer, skal overholde de forskriftsfestede kravene til både arrangementer og serveringssteder. 

Skal arrangementer gjennomføres på serveringsstedet, gjelder reglene om maksimalt antall tillatte personer for arrangementer. 

Bransjen og det enkelte serveringssted må selv ta stilling til hva som er arrangement og hva som inngår i ordinær drift. Underholdning, konserter og andre tilstelninger på et serveringssted vil typisk anses som et arrangement, dersom gjestene i hovedsak kommer til serveringsstedet for å se på underholdningen/konserten eller delta på tilstelningen. Andre momenter som taler for at tilstelningen anses som et arrangement er dersom det kreves en form for billett, invitasjon eller registrering for å delta, dersom tilstelningen har tydelig start- og sluttidspunkt og dersom tilstelningen markedsføres på forhånd, med konkret sted og tidspunkt. 

Det kan være nyttig å kontakte kommunen for å få hjelp til å vurdere om tilstelningen man planlegger skal anses som et arrangement eller ikke. 

Ved utleie av et lokale til et arrangement (for eksempel dåp, bryllup, bursdag) – blir utleier eller leietaker «arrangør»? 

Det viktigste er at det skal være utpekt en ansvarlig arrangør som politi og helsemyndigheter kan forholde seg til, og som vil være i stand til å ivareta oppgaven. Dette kan være leietaker eller utleier. De som er til stede, skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. 

Ved private arrangementer er det naturlig at leietakeren tar oppgaven som arrangør, men det kan også avtales med utleier eller et serveringssted at de tar hånd om hele eller deler av oppgaven. Det er trolig mest praktisk at leietakeren holder oversikt over de som er til stede og gir informasjon til de inviterte om smittevernreglene. Ved leie av restaurantlokale eller konferanselokale hvor restauranten eller hotellet utfører oppgaver i forbindelse med arrangementet, kan det være mer naturlig at eier av virksomheten er ansvarlig for at krav til smittevern overholdes. 

Hvis man leier et lokale uten å ha en klar avtale med utleieren om hvem som står som ansvarlig arrangør, vil det lett bli leietakeren selv som blir holdt ansvarlig. 

Må navn og kontaktinformasjon for alle deltakere oppgis ved salg av billetter? 

Nei, det er tilstrekkelig at arrangør kan komme i kontakt med den som har bestilt eller kjøpt billetten, slik at de andre kan nås gjennom denne personen. Ved salg av nummererte plasser kan det for eksempel være en aktuell problemstilling at en person kjøper billetter på vegne av en gruppe, og at det ikke finnes løsninger for å be om kontaktinformasjon til alle i gruppen som del av kjøpsprosessen. Arrangøren bør i slike tilfeller informere om at kunden ved kjøp av billetter på vegne av andre, er ansvarlig for å formidle informasjon mellom arrangør og de andre som benytter billettene ved eventuell smitteoppsporing. Dette kan i mange tilfeller legges inn som et vilkår kunden må akseptere før kjøp i en nettbasert kjøpsløsning. 

Er det krav om å føre lister over de som er til stede ved seremonier i kirken? 

Det skal lages en liste over hvem som er til stede i for eksempel en gravferdsseremoni eller gudstjeneste når dette vil være nødvendig for å sikre at arrangøren klarer å ha oversikt over hvem som er til stede. Listen skal slettes etter 14 dager.

Hva menes med faste, tilviste plasser?

Dersom arrangementet har faste, tilviste plasser er det ingen begrensninger på antall deltakere på offentlige arrangementer. Med faste tilviste plasser menes at publikum skal sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet, under hele arrangementet. Plassene er tilviste når de er nummererte, slik at man kjøper billetter til bestemte plasser eller verter viser til plasser. Helsedirektoratet anbefaler at arrangøren av hensyn til smittesporing bør sørge for en oversikt over hvor deltakerne sitter under arrangementet.