Historisk arkiv

Ekspertgruppe for barnehagelærerrollen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har nedsatt en ekspertgruppe som skal frambringe et kunnskapsgrunnlag om barnehagelærerrollen og yrkesutøvelsen

Med ekspertgruppen følger regjeringen opp en rekke satsinger på å styrke innholdet i barnehagen. Denne våren la regjeringen frem en ny rammeplan med tydeligere krav til barnehagen som pedagogisk institusjon. Regjeringen har også revidert kompetansestrategien for barnehage, og foreslått å skjerpe pedagognormen slik at kravet om andelen barnehagelærere i barnehagen øker fra 33 til 43 prosent.

Professor Kjetil Børhaug ved Universitetet i Bergen er leder for ekspertgruppen som skal levere sin rapport 1. desember 2018.

De øvrige medlemmene blir:

  • Førsteamanuensis Gerd Sylvi Steinnes, Høgskolen i Volda 
  • Professor Thomas Moser, Høgskolen i Sørøst-Norge, Institutt for pedagogikk, Campus Vestfold
  • Professor Anton Havnes, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Førstelektor Anne Myrstad, Universitetet i Tromsø, Institutt for pedagogikk og lærerutdanning
  • Førstelektor Kari Hoås Moen, Høgskolen Dronning Mauds Minne
  • Instituttleder Hege Fimreite, Høgskolen på Vestlandet, Institutt for barnehagelærer­utdanning i Sogndal
  • Daglig leder Øivind Hornslien, Betha Thorsen Kanvas-barnehage i Oslo
  • Avdelingsleder Helene Berntsen Brennås, Nardosletta barnehager i Trondheim

Sekretariat

Sekretariatet er lagt til Høgskolen i Sørøst-Norge, med førsteamanuensis Marit Bøe som faglig sekretær. Henvendelser til ekspertgruppen kan rettes til sekretariatet: Marit.Boe@usn.no

Nettside

faksimile

Ekspertgruppen har også opprettet sin egen nettside, der du kan følge med på denne prosessen og komme med innspill:
http://nettsteder.regjeringen.no/barnehagelarerrollen/

Mandat

Ekspertgruppen får i mandat å beskrive, tydeliggjøre og analysere hvordan barnehagelærerrollen utøves, både i det pedagogiske arbeidet med barna og i ledelse og veiledning av de andre ansatte i barnehagen. Gruppen skal også gi råd om hvordan profesjonen og utdanning kan videreutvikles for å sikre høy kvalitet i fremtidens barnehager.

Gruppen skal skaffe et kunnskapsgrunnlag som øker forståelsen for barnehagelærerens rolle og profesjonsfellesskap. Også styrerens rolle og betydning for det pedagogiske arbeidet vil bli vurdert.