Historisk arkiv

Tilskuddsregelverk knyttet til kapittel 1420 post 65

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regler om tilskudd til kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 27. juni 2017 til oppfølging av Stortingets budsjettvedtak.

§ 1 Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til konfliktdemping i kommuner med ulverevir.

§ 2 Hvem kan tildeles tilskudd

Ordningen gjelder for kommuner innenfor fylkene Hedmark, Akershus og Østfold som har ett eller flere ulverevir per 1. juni i inneværende år. Tilskuddet fordeles likt på kommunene.

§ 3 Hva kan tilskuddet benyttes til

Kommunene skal disponere tilskuddet videre på tiltak som bidrar til å oppfylle formålet med forskriften. Kommunene skal selv beslutte hvilke konfliktreduserende tiltak som skal finansieres.
Kommunen står fritt til å disponere tilskuddet og velge tiltak, herunder å tilgodese berørte næringsinteresser, organisasjoner eller privatpersoner. Bruken av tilskuddet skal være relatert til den særlige belastning av å ha et ulverevir i kommunen.

§ 4 Rapportering og oppfølging

Kommuner som tildeles tilskudd, skal innen 1. mai påfølgende år rapportere til Miljødirektoratet hvordan tilskuddet er brukt og i hvilken grad bruken har bidratt til måloppnåelse.
Miljødirektoratet evaluerer tilskuddsordningen årlig.

§ 5 Ikrafttredelse

Regelverket trer i kraft 1. juli 2017.