Historisk arkiv

Det grønne skiftet i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. For å få til dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser.

Samfunnet må igjennom et grønt skifte, det må skje en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Det vil være krevende, men fullt mulig.

Det grønne skiftet må være globalt. Derfor er internasjonalt samarbeid viktig for å sette felles mål, og samhandle for å utvikle teknologi og rammebetingelser. Samtidig må Norge, som alle land, finne sin egen vei til en grønn økonomi.

Bilferje på fjorden
MF «Rovdehorn» er en batteridrevet bilferge bygget for Fjord1 som ble levert høsten 2019. Fergen går i ferjesambandet Sykkylven–Magerholm. Fergen har biodieseldrift som reserveløsning. Foto: Snorre Tønset

Verdiskapning i det grønne skiftet

Hvis vi skal nå målene i Parisavtalen krever det en omstilling som omfatter alle samfunnsområder og aktører. Innovasjon og teknologiutvikling er en av nøklene til det grønne skiftet, og næringslivet en sentral kraft. Det offentlige må sørge for riktige rammevilkår, en framtidsrettet infrastruktur, en bærekraftig natur og arealforvaltning og bidra til utvikling av markeder gjennom egne investeringer og bruk av egen markedsmakt. Vi har en rekke viktige virkemidler som støtter opp om bærekraft og klimaløsninger, særlig Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Siva, Enova og Nysnø klimainvesteringer. Disse har bidratt til realisering av prosjekter som Hydros pilotanlegg på Karmøy for energieffektiv produksjon av aluminium (Enova), Rockwool, REC Solars omlegging fra kull til strøm (Enova), og utallige elektrifiseringsprosjekter i maritim næring. 

Næringslivet har utarbeidet og levert en rekke veikart for hvordan å kutte utslippene, samtidig som de skaper vekst og arbeidsplasser. Disse veikartene beskriver viktige grep som kan gjøres i de ulike næringene, og rammevilkår som må være tilstede. Eksempelvis skisserer prosessindustrien behov for betydelig teknologisk utvikling og tilhørende investeringer for å kutte utslipp til null i 2050.

Skog- og treprodukter

Skog- og trenæringen utvikler nye produkter og produksjonsmetoder for økt utnyttelse av tre i bygg. Splitkon åpnet i 2019 en ny fabrikk for produksjon av massivtre. Mjøstårnet på 85,4 meter sto ferdig i 2019 og var det året verdens høyeste bygning i tre,.

Avansert biodrivstoff

En rekke aktører satser på biogass og avansert biodrivstoff. Biokraft i Skogn er for eksempel et anlegg for produksjon av flytende biogass. Borregaard fabrikker har anlegg for produksjon av avansert biodrivstoff og flere aktører har planer om å produsere bærekraftig drivstoff og energi gjennom å utnytte avfall og overskuddsprodukter fra skog eller næringsmiddelindustri.

 

Heltre og skognæringen
Skog- og trevarenæringen kommer med stadig nye produkter og produksjonsmetoder for utnyttelse av tre i bygg. Her fra Splitkon sin åpning av sin nye fabrikk for produksjon av massivtre i 2019.   Foto: Martin Lerberg Fossum

CO2-håndtering

Karbonfangst og lagring -  CCS -  er fortsatt dyrt og teknisk krevende, men på sikt kan dette bli en forretningsmulighet som både kan bidra til å redusere utslipp fra energiproduksjon og industri, og som kan legge til rette for produksjon av "utslippsfri" hydrogen. Det er planlagt flere fullskalaprosjekt som innebærer fangst av CO2, blant ved anleggene  til Norcem (sement) i Brevik.  I Oslo planlegges det for fullskala fangst og lagring ved forbrenningsanlegget til Fortum Varme (avfall) og/eller, mens Equinor, Shell og Total skal samarbeide om transport og lagring av fanget CO2. Stortinget skal etter planen ta stilling til om prosjektet skal realiseres høsten 2020.

Flytende vind

Flytende havvind kan bidra til økt utslippsfri kraftproduksjon. I 2017 åpnet Equinor en vindpark utenfor Skottland, og i 2019 besluttet Equinor sammen med sine partnere, og med støtte fra både Enova og Nox-fondet, å investere i flytende havvind (Hywind Tampen) for å drifte deler av Gullfaks- og Snorre-feltene.

 

Hywind Tampen
Flytende havvind: I omstillingen til lavutslippssamfunnet vil verden trenger mye fornybar kraftproduksjon. Her vil flytende havvind spille en viktig rolle. Illustrasjonsbilde fra Equinor som har fått 2,3 milliarder i tilskudd fra Enova til å etablere havvindprosjektet Hywind Tampen for å teste ut teknologien i full skala. Foto: Equinor

Grønn skipsfart og transport 

I maritim sektor vil det være muligheter for grønn verdiskaping både innenfor og utenfor landets grenser. 

Våren 2019 ble det lagt fram en ny handlingsplan for grønn skipsfart, en plan for hvordan Norge kan bidra til en mer bærekraftig sjøfart for det 21. århundre.

Vi fikk vår første elektriske ferge (Ampere) i 2015. Innen 2022 vil vi trolig ha 70 ferger som går på batteri. En tredjedel av fergene vil ha batterier innen utgangen av 2021, og regjeringen har et mål om å om å halvere utslippene fra innenriksflåten og fiskeri innen 2030.

I 2019 lanserte regjeringen Nullutslippsfondet for næringstransport gjennom Enova. i tillegg til Enovas eksisterende satsinger skal fondet bidra til å sette fart på nullutslippsløsninger i næringstransporten. 

Det grønne skiftet vil være krevende, men vil også by på muligheter. Målet må være verdiskaping med betydelig reduserte utslipp.

Norges forskningsråd:  Grønt skifte er et av fem strategiske områder i Forskningsrådet for perioden 2020 – 2024.

Enova er et sentralt virkemiddel for Regjeringen i arbeidet med å fremme innovasjon og utvikling av nye energi- og klimaløsninger. Siden 2013 har regjeringen økt de årlige bevilgningene til Enova med 1,5 mrd. kroner til 3,2 mrd. kroner.

Nysnø Klimainvesteringer AS er et statlig eid investeringsselskap som skal investere i selskaper med framtidsrettede løsninger med mål om  å redusere klimagassutslipp.

Gjennom miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge kan bedrifter få tilskudd til utvikling, bygging og testing av ny miljøteknologi.

For å synliggjøre norsk klima- og miljøteknologi i det globale markedet og trekke internasjonale investorer til Norge, har Innovasjon Norge i samarbeid med næringslivet utviklet den digitale plattformen The Explorer, som skal vise verden de beste grønne og bærekraftige løsningene fra Norge.