Historisk arkiv

Colombia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Under klimatoppmøtet i Paris inngikk Norge en regnskogavtale med Colombia, Tyskland og Storbritannia. Norges totale bidrag vil være på 1,8 milliarder norske kroner over flere år. Det meste av disse pengene vil være betaling for reduserte klimagassutslipp fra avskoging.

Avskoging i Caqueta
Presset på skogen i Colombia har økt flere steder, som her i Caqueta. Foto: Snorre Tønset, Klima og miljødepartementet
Norge vil bidra med inntil 1,8 milliarder norske kroner til Colombia i årene fram til 2020. Hvor store utbetalingene vil bli, avhenger av hvor mye Colombia klarer å redusere avskogingen de neste fem årene. Av Norges totale bidrag er 1,5 milliarder kroner forbeholdt betaling for utslippsreduksjoner. 400 millioner av dette vil gå til betaling for utslippreduksjoner gjennom Tysklands REDD Early Movers Program. Norge, og Storbritannia og Tyskland vil tilsammen bidra med inntil 300 millioner dollar til Colombia. 

13. desember 2016 ble det avviklet et høynivå arrangement i Oslo: "Colombia: Climate Change, Peace and Forests." Her kan du se opptakk fra arrangementet.

Español: Vea el evento "Colombia: Paz, Cambio Climático y Bosques" transmitido en vivo aquí.

Nett-tv Colombia: Peace, Climate Change and Forests

Se sendingen her

Se sendingen her

Colombia har de siste årene vist politisk vilje til å ta grep for å bevare regnskogen. 2.juni 2016 la Colombia fram Amazonasvisjonen som del av dette arbeidet. Støtten som Norge vil bidra med gjennom Tysklands REDD Early Mover Program vil støtte utvalgte tiltak i Amazonasvisjonen, med hovedfokus på fylkene Caqueta og Guaviare som er blant de mest utsatte for avskoging på landbasis. Amazonasvisjonen fokuserer blant annet på godt styresett i skogsektoren, bærekraftig arealplanlegging og naturressurspolitikk, bærekraftig produksjon av utvalgte råvarer som melk, kakao, kaffe og gummi, bærekraftig utvikling ledet av urfolkssamfunn og andre tiltak som bedre systemer for overvåking og måling av avskoging, skogforringelse og utslipp. 

Over halvparten av Colombias skoger ligger i områder for urfolk og afro-colombianske grupper.

I følge felleserklæringen som ble undertegnet av de fire landene i Paris 30.november 2015, vil Colombia redusere sine utslipp fra skog gjennom en ambisiøs tiltakspakke på tvers av sektorer. Viktige tiltak er:

 • Øke produktivitet innen kvegsektoren med mer enn 30 prosent og reversere utvidelse av beitemark for storfe, som i dag forårsaker mest avskoging i colombiansk Amazonas.
 • Styrke arbeidet mot ulovlig hogst, ulovlig gruvedrift og ulovlige dyrking.
 • Øke betaling for økosystemtjenester til lokalbefolkning i distriktene.
 • Etablere 2,5 millioner hektar nye verneområder.
 • Etablere offentlig-privat samarbeid med selskaper som forplikter seg til null avskoging.
 • Styrke urfolks selvråderett over sine territorier ved å støtte deres egne utviklingsplaner, bistå i arealplanlegging og sikre fortsatt bærekraftig forvaltning av deres territorier.

 

Fakta om Colombias regnskog

 • Colombias skoger dekker et område på nesten 600.000 kvadratkilometer. Amazonas-bassenget utgjør omkring tre fjerdedeler av skogen. Totalt tilsvarer dette mer enn 1,5 ganger Norges landareal.
 • Om lag halvparten av Colombias klimagassutslipp kommer fra skog- og landbrukssektoren.
 • Ifølge konvensjonen for biologisk mangfold finnes rundt 10 % av verdens arter i Colombia. Dette er enestående, med tanke på at landet er rangert som nummer 26 i verden målt i areal. Colombia er også det landet i verden der man finner flest fuglearter og flest orkidéarter. 
 • Eksempler på sjeldne eller truede arter som finnes i Colombias regnskog er Jaguar (Panthera onca), kjempemaursluker (Myrmecophaga tridactyla) og amazonastapir (Tapirus terrestris). Colombia er det landet i verden med flest endemiske arter. Eksempler inkluderer hvitfotet tamarin-ape (Saguinus leucopus), colombiansk ull-ape (Lagothrix lugens), og 73 fuglearter.
 • Regnskogen i Amazons lager anslagsvis 50-80 % av sitt eget regnvær gjennom transpirasjon (fordamping av vann fra blader på trær og planter).
 • I Colombia bor 102 ulike urfolksgrupper, som har kollektive landrettigheter til 710 urfolksterritorier. Over halvparten av Colombias skoger befinner seg i urfolks og afro-colombianske territorier.

 

Fakta om Colombia og avskoging

 • Hovedårsaker til avskogingen i colombiansk Amazonas er landbruk, hovedsakelig kvegdrift og kokaproduksjon, samt ulovlig småskala gruvedrift, migrasjon og tømmeruttak.
 • Colombia har satt seg et mål om å oppnå null netto avskoging i colombiansk Amazonas innen 2020, forutsatt at de mottar internasjonal støtte.
 • For å nå sitt mål har myndighetene utviklet en strategi for bærekraftig utvikling for Amazonas-regionen. Strategien fokuserer blant annet på godt styresett i skogsektoren, bærekraftig arealplanlegging og naturressurspolitikk, bærekraftig produksjon av utvalgte råvarer som melk, kakao, kaffe og gummi; bærekraftig utvikling ledet av urfolkssamfunn, og andre tiltak som vil gjøre det mulig å gjennomføre strategien, slik som overvåkning av skogressurser.
 • Colombia har lansert grønn vekst som et gjennomgående satsningsområde i sin nye Nasjonale Utviklingsplan 2014-2018, som inkluderer en nasjonal målsetning om å hindre tap av naturskog innen 2030.

 

 

Her kan du lese mer om REM-programmet i Colombia. 

Felleserklæringen Joint Declaration of Intent.

Felles pressemelding (engelsk) fra Colombia, Tyskland, Storbritannia og Norge.

Norsk pressemelding fra Statsministerens kontor om lanseringen i Paris.