Historisk arkiv

Norge bekjemper miljøkriminalitet i regnskogen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Ulovlig hogst i verdens regnskoger er et internasjonalt problem med alvorlige ringvirkninger. Skogkriminalitet er en trussel mot verdens regnskoger og økosystemer. Derfor har Norge gjennom flere år støttet INTERPOL og andre organisasjoner som kjemper mot ulovlig hogst og handel med tømmer.

Politi undersøker tømmerlast i Ghana
Ulovlig hogst kan utgjøre 50-90 prosent av hogsten i mange tropiske skogland. Politiet gjør en viktig innsats for å avdekke ulovlighetene, som her i Ghana. Foto: INTERPOL

Både kampen mot klimaendringer og hensynet til sårbare, truede arter er grunn til å komme skogkriminaliteten til livs.  Det er en trussel mot staters sikkerhet og hemmer økonomisk utvikling i land som trenger det sårt. Verdensbanken har estimert at ulovlig hogst står for om lag 5 milliarder USD i årlige tapte skatteinntekter og at den økonomiske verdien av skogkriminalitet ligger på 50-150 milliarder USD årlig. Videre vet vi at skogkriminalitet finansierer andre kriminelle aktiviteter som narkotikahandel og tvungent arbeid under slavelignende forhold og at det ofte er utført av organiserte kriminelle karteller.

Ulovlig hogst har ofte tett sammenheng med korrupsjon.  Det er et symptom på dårlig forvaltning av skogressurser i et land.   Å bekjempe skogkriminalitet er også helt nødvendig for at mange stater skal greie å redusere avskogingen og dermed innfri sine nasjonale forpliktelser under  FNs klimakonvensjon.  Lands som lykkes kan motta betaling for at klimautslippene som skyldes avskoging går ned.

Økende internasjonal forståelse 

De siste årene har det vært en tydelig økning i interessen for skogkriminalitet internasjonalt. Skogkriminalitet er ofte drevet av  velorganiserte karteller eller grupper som opererer i flere land.  Mange av dem er mafialignende.  Denne kriminaliteten er sektorovergripende.  Det betyr at den griper inn i mange områder av samfunnet. Dette er noe Norge og likesinnede land har jobbet målrettet for å få internasjonal forståelse for.

I mai 2014 vedtok FNs Kriminalitetskommisjon en resolusjon som anerkjenner og oppfordrer medlemsland til å behandle ulovlig hogst som en alvorlig form for kriminalitet. Dette kan virke selvsagt for mange, men det var et viktig steg for å øke bevisstheten internasjonalt om hvor alvorlig skogkriminalitet er. Det var Norge, sammen med USA og Peru som fremmet dette resolusjonsforslaget.

Norsk støtte til arbeid mot skogkriminalitet

Gjennom Klima- og skoginitiativet har Norge over flere år støttet organisasjoner som jobber med å kartlegge, avsløre og rettsforfølge skogkriminalitet. Blant de mest kjente er den internasjonale politiorganisasjonen INTERPOL og FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC).

Mange av Norges partnerland har også kamp mot skogkrim som en sentral del av sitt arbeid for å redusere klimautslippene fra avskoging og skogforringelse, det som kalles REDD+.

I tillegg går det økonomisk støtte til flere internasjonale ikkestatlige organisasjoner som blant annet Global Witness, Environmental Investigation Agency  og The Nature Conservancy

Skogkriminalitet er prioritert som en av fire hovedkategorier i støtten til sivilsamfunn  som gis i årene 2016-2020. Bevilgninger på opp til 288 millioner NOK er øremerket bekjempelse av skogkriminalitet i den neste femårsperioden. Elleve sivile organisasjoner har fått innvilget støtte i denne kategorien, i tillegg til FN.

Drone over regnskog
I flere land gjøres det forsøk med å sette droner inn i overvåkingen av regnskogen for å avsløre skogkriminalitet. Foto: Jane Goodall Institute

 

Eksempler på resultater og prosjekter

INTERPOL er med 192 medlemsland den nest største internasjonale organisasjonen utenom FN.  Gjennom Prosjektet LEAF jobber INTERPOL konkret med å bygge opp kunnskaper og ferdigheter i bekjempelse av skogkriminalitet hos tollmyndigheter, politi og rettsvesenet i medlemslandene. INTERPOL har også koordinert politiaksjoner med for å avdekke og konfiskere tømmerlass med ulovlig regnskogstømmer.  Dette har gitt flere resultater de senere årene.

For eksempel sto INTERPOL bak koordineringen av en aksjon i 2015 mot et skip som fraktet ulovlig tømmer fra Peru. Tømmeret, som var av en verdi på rundt 500.000 USD, var på vei til USA, men ble stoppet og konfiskert i Mexico.

Tidligere har INTERPOL rapportert at de har bistått Costa Ricas og Venezuelas politi i beslag av 20,000 lass med ulovlig tømmer til en verdi av nesten 40 millioner USD. I perioden 2016-2020 får prosjektet LEAF støtte på opp til 32.5 millioner NOK i prioriterte land i Latin-Amerika og Mekong-regionen i Asia. Mer informasjon om LEAF kan finnes på Norads nettside om prosjektet .

 

Avslørte ulovlig tømmerimport til USA

 

Environmental Investigation Agency er en privat ideell organisasjon som mottar støtte fra Klima- og skoginitiativet.  De arbeider globale i skogland med å forbedre regelverk for skogforvaltning, kartlegging av ulovligheter og oppfølging av handelsavtaler som er ment å stoppe handel med ulovlig tømmer til markeder i USA og Europa. Ett av deres største resultater var da de gjennom lengre tids etterforskning i 2013 avslørte hvordan USAs største tregulvprodusent Lumber Liquidators importerte ulovlig tømmer fra Russland via Kina. Saken endte i det amerikanske rettsapparatet som i 2015 dømte selskapet for brudd på USAs lov om sertifiseringskrav til importtømmer (Lacey Act). Boten på 13 millioner USD er den største boten gitt for import av ulovlig tømmer til USA noensinne. Mer informasjon om saken kan finnes her .

Ett av prosjektene som klima- og skoginitiativet begynte å støtte 2016 er kartleggingsarbeidet til Amazon Conservation Association i Peru. Organisasjonen jobber med å overvåke utsatte og sårbare skogområder der det foregår ulovlige aktiviteter. 

De samler inn informasjon for å produsere kart og bilder som kan bistå myndighetene, landeiere og lokalbefolkningen. Ved å gjøre slik informasjon lett tilgjengelig gjør man overvåkningsarbeidet lettere og myndighetene kan raskere gripe inn og stoppe ulovlige aktiviteter i beskyttede regnskogsområder.