Historisk arkiv

Samarbeidspartnere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Gå direkte til: BrasilIndonesia, Guyana, Peru, Colombia, Liberia, Etiopia, Tanzania, VietnamMexico, FN og VerdensbankenKongobassengfondetSivilt samfunn

I tråd med hovedmålene for den norske klima- og skogsatsningen skal midlene fra Norge bidra til at REDD+ blir en del av en internasjonal klimaavtale. Det er i den sammenheng viktig å skape solide internasjonale funksjoner som gir økonomisk og teknisk støtte til et stort antall utviklingsland med vilje til å redusere avskoging og skogforringelse. Store deler av norske klima-og skogmidler gis derfor via multilaterale kanaler.

Tettere samarbeid med utvalgte land som Brasil, Indonesia og Guyana har som mål å gi relativt raske resultater i form av reduserte utslipp. Samarbeidene er en læringsprosess som skal demonstrere hvordan utslippene fra avskoging og skogforringelse i tropiske skogland kan reduseres i praksis, og inspirere utviklingen av en global klimaavtale.
 

Brasil

Gjennom Amazonasfondet finansierer Norge aktiviteter som støtter opp under de brasilianske myndighetenes innsats mot avskogning i verdens største regnskogområde. Norge lovet i 2008 å støtte Brasils Amazonasfond med omkring en milliard USD fram til 2015, dersom Brasil lykkes i å redusere avskogingen. Les mer om Norge og Amazonasfondet.

Under klimatoppmøtet i Paris 30.november 2015 annonserte Brasil og Norge at vi fortsetter kampen mot avskoging i Brasil gjennom ny regnskogavtale fram til og med 2020.

 

 Colombia

30 november under klimatoppmøtet i Paris, lanserte Colombia, Norge, Tyskland og Storbritannia et regnskogsamarbeid. Les pressemeldingen.

 

Indonesia

Norge og Indonesia ble den 26. mai 2010 enige om å inngå et partnerskap for å støtte Indonesias innsats for å redusere klimautslipp fra avskoging, skogforringelse og ødeleggelse av torvmyr. Indonesia vil iverksette tiltak for å redusere sine utslipp relatert til skog og torvmyr. Norge vil støtte innsatsen med 1 milliard USD i løpet av de nærmeste årene. Den norske støtten vil i hovedsak betales for oppnådde resultater. Les mer om samarbeidet med Indonesia.
Pressemelding og partnerskapsdokument

 

Guyana

Guyana er et av Sør-Amerikas fattigste land, med høyt skogdekke og svært lav avskoging. For mange fattige land med mye skog går den tradisjonelle veien til økonomisk vekst gjennom omfattende avskoging. 20 prosent av verdens gjenværende regnskoger finnes i slike land. Dersom man skal lykkes i den globale kampen mot avskoging og klimaendringer må det bli lønnsomt for slike land å velge en vei til økonomisk utvikling som ikke innebærer høy avskoging. Guyana og Norge ønsker å sammen skape en modell for hvordan dette kan gjøres. Norge vil støtte Guyana med inntil 1,5 milliarder NOK fram til 2015 hvis Guyana lykkes med å holde avskogingen lav. Les mer om samarbeidet med Guyana.

 

Peru

Norge, Tyskland og Peru signerte 23.september 2014 en intensjonsavtale om klima- og skogsamarbeid. Peru vil innføre umiddelbare og ambisiøse tiltak for å redusere avskoging, gjøre skog- og landbrukssektoren klimanøytral innen 2021, og anerkjenne urfolks krav til millioner av hektar med skogområder. Les mer om samarbeidet med Peru.

 

Liberia

Norge skal gjennom sitt samarbeid med Liberia blant annet bidra til bedre forvaltning av skogene og grønn vekst i landet gjennom utvikling av landbruk som ikke gir avskoging. Norge vil betale opp til én milliard kroner til arbeidet frem til 2020. Les mer om samarbeidet med Liberia.

Etiopia

Etiopia lanserte i 2011, som det første større landet i Afrika, en ambisiøs og grønn nasjonal utviklingsplan, kalt Climate Resilient Green Economy (CRGE). Landet ønsker å opprettholde sin sterke økonomiske vekst de neste tiårene og bli et såkalt mellominntektsland innen 2030, men uten å øke de nasjonale klimautslippene. Dette skal oppnås gjennom strategiske grønne investeringer i nøkkelsektorer som jordbruk, skog, energi, transport og industri. Det norske samarbeidet med Etiopia har en tidshorisont ut 2020. Les mer om samarbeidet med Etiopia.

Vietnam

Under klimatoppmøtet i Doha i Qatar i desember 2012 undertegnet Norge en klima- og skogavtale med Vietnam. Avtalen omfatter støtte på 180 millioner kroner til Vietnams forberedende arbeid for å redusere klimagassutslipp fra avskoging (REDD+).

Les mer om samarbeidet med Vitenam.

Tanzania

Norge har lovet inntil 500 millioner NOK i støtte til Tanzania over fem år. Pengene går til arbeid mot avskoging og skogforringelse. Tanzania er også pilotland i FNs REDD-program og medlem av Forest Carbon Partnership Facility (se lenger ned på siden). Samarbeidet mellom Norge og Tanzania styres fra den norske ambassaden i Dar es Salaam. Mer om samarbeidet med Tanzania på den norske ambassadens hjemmesider. 

Svedjebruk er en av driverne bak avskoging av tropisk tørrskog i Tanzania. Foto: MiljøverndepartementetSvedjebruk og trekullproduksjon er blant driverne for avskoging i Tanzania. Foto: Miljøverndepartementet


Mexico

Dersom man skal kunne betale land for redusert eller lav avskoging, er gode målesystemer avgjørende. Mange fattige skogland mangler i dag kapasitet og kompetanse til tilfredsstillende overvåking av sine skoger. Mexico er internasjonalt langt framme i arbeidet med å utvikle systemer for å måle endringer i skogdekket og systemer for å betale lokalbefolkningen for å ta vare på skogene. Med økonomiske bidrag fra Norge skal Mexicos erfaringer videreutvikles og gjøres tilgjengelige for andre skogland. Norge støtter Mexico med 90 millioner norske kroner til dette arbeidet. Les mer om samarbeidet med Mexico.

Kongobassenget

Etter Amazonas er Kongobassenget verdens nest største regnskog. I Kongobassenget er om lag 50 millioner mennesker direkte avhengige av skogen og dens ressurser for å overleve. Sammen med Storbritannia bidrar Norge med betydelige midler til Congo Basin Forest Fund (CBFF) - et fond for vern og bærekraftig forvaltning av Kongobassengets skogområder. Fondet administreres av Den afrikanske utviklingsbanken (AfDB). Les mer om samarbeidet med Kongobassengfondet.

Fjellgorillaen er en av flere gorillaarter som er kritisk utrydningstruet. Her er gorillaen avbildet i en nationalparkområdet Virunga, som strekker seg i grensetraktene mellom Den demokratiske republikken Kongo, Rwanda og Uganda (Foto: CIFOR).

 

Sivilt samfunn

Det er viktig å bidra til at befolkningen og det sivile samfunn har mulighet til å påvirke sine lands myndigheter i gjennomføringen av REDD+. Sivilsamfunnsorganisasjoner er ofte tettere på lokalbefolkningen enn nasjonale myndigheter og kan komme med viktige innspill og bidra til inkluderende tiltak for bevaring av skogen, samt til å sikre transparens og ansvarliggjøring av myndigheter og privat sektor.

Klima- og skogsatsingens støtteordning for sivilt samfunn som administreres av Norad gir støtte til 42 organisasjoner. 

Disse midlene administeres av Norad. Les mer om denne støtten.

 

FN og Verdensbanken

Klima- og skogsatsingen benytter blant annet FN og Verdensbanken til å styrke kapasiteten i skogsektoren i utviklingsland slik at disse landene på sikt skal kunne motta resultatbaserte utbetalinger.

FNs REDD-Program

FNs REDD program (UN-REDD Programme) samler og koordinererer FNs innsats og kunnskap innen reduksjon av avskoging og skogforringelse i utviklingsland, og bistår utviklingsland i deres innsats for å redusere utslipp fra avskoging og skogforringelse. Programmet arbeider i pilotland i Afrika, Asia og Latin-Amerika. I tillegg er flere land observatører til programmet.

Les mer om FNs REDD Program.

Les også mer på nettsidene til FNs REDD-program 

  

Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)

Verdensbanken er vertskap for samarbeidsprogrammet Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), som består av to fond. Det ene støtter nasjonalt planarbeid for reduserte utslipp fra avskoging og skogforringelse, mens det andre skal utvikle og utprøve ulike modeller for resultatbasert betaling for utslippsreduksjoner. FCPF har som krav at representanter for det sivile samfunn skal være aktivt deltakende i utformingen av planene. En oversikt over medlemslandene er tilgjengelig på hjemmesidene til FCPF

Forest Carbon Partnership Facility og FNs REDD-program legger vekt på et koordinert samarbeid for å støtte utviklingslandene på best mulig måte.

 

Forest Investment Program

Forest Investment Program er et strategisk klimafond som administreres av Verdensbanken, og skal gjennomføre investeringer for å støtte arbeidet med å redusere avskoging og skogforringelse – i første omgang i noen få utviklingsland. Les mer på nettsidene til Forest Investment Program