Historisk arkiv

Tilskudd fra klima- og skoginitiativet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og skoginitiativet i KLD finansieres fra bistandsbudsjettet. Initiativet forvalter et tilskudd som har som overordnet mål å medvirke til at redusert og reversert tap av tropisk skog bidrar til et stabilt klima, bevart naturmangfold og bærekraftig utvikling.

Regnskog
Du har kanskje muligheten til å få tilskudd for å bevare tropisk regnskog. Les om kriteriene på denne siden. Foto: Snorre Tønset

Hva skal tilskuddet bidra til?

Under det overordnede målet er det to delmål: (i) å medvirke til bærekraftig skog- og arealforvaltning i utviklingsland, og (ii) å medvirke til redusert press på tropiske skogareal fra globale markeder.

For å få støtte over tilskuddsordningen må et tiltak kunne vise resultater opp mot et eller flere av resultatmålene (outcomes) for ordningen, jf. initiativets resultatrammeverk (finnes bakerst i ordningsregelverket, se lenke under):

 • Vedtatt og gjennomført politikk for bærekraftig skog- og arealforvaltning i tropiske skogland og delstater
 • Styrkede rettigheter og bedre levekår for urfolk og lokalsamfunn i tropiske skogland
 • Effektive internasjonale incentivstrukturer for redusert avskoging i tropiske skogland
 • Økt transparens i arealforvaltning, arealbruk, verdikjeder og finansiering
 • Råvaremarkeder stimulerer til avskogingsfri produksjon i tropiske skogland
 • Finansmarkeder stimulerer til avskogingsfri råvareproduksjon i tropiske skogland
 • Redusert skogkriminalitet

Hvem kan få tilskudd fra ordningen?

Aktører som bidrar til at målene blir nådd kan få tilskudd, f.eks:

 • Myndigheter
 • Organisasjoner
 • Offentlige og private institusjoner
 • Finansieringsinstitusjoner
 • Internasjonale, nasjonale og lokale kompetansemiljøer
 • Allianser og nettverk   

 

 

Les mer om kriteriene for å få tilskudd i KLDs budsjettproposisjon her

og i regelverket for tilskuddet .

Her finner du mal for utfylling av søknad om tilskudd.

I 2020 er det lyst ut midler til sivile samfunnsorganisasjoner fra Norad for perioden 2021-2025, her: https://grants.mfa.no/#call/1801/details. Søkere som faller inn under kriteriene for utlysningen må søke innen fristen 19. mai. (Fristen er forlenget til da pga. koronakrisen)

Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for klima- og skoginitiativet, men både Norad og flere ambassader får delegert ansvar for ulike deler av porteføljen.

De som fyller vilkårene for å søke tilskudd kan sende søknad til Klima- og miljødepartementet, Norad eller en ambassade som forvalter en del av tilskuddet.

Blant annet forvalter Norad tilskudd til sivile samfunnsorganisasjoner. Se mer informasjon om klima- og skoginitiativet på Norads hjemmesider