Historisk arkiv

Om arbeidet med stortingsmeldingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Rent og rikt hav. Dette er tittelen på St.meld. nr. 12 (2001–2002). Her ble det formulert en visjon om å sikre et rent og rikt hav, slik at også fremtidige generasjoner skal kunne høste av de rikdommer som havet kan gi. Siden den gang har Stortinget behandlet helthetlige og økosystembaserte forvaltningsplaner for alle de norske havområdene.

Et samlet Storting har ved behandlingen naturmangfoldmeldingen understreket at forvaltningsplanene må oppdateres og revideres jevnlig for å kunne gi oppdaterte rammer for en økosystembasert forvaltning. I Meld. St. 35 (2016–2017) Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet har regjeringen sagt at den vil legge fram revideringer av de helhetlige og økosystembaserte forvaltningsplanene for havområdene minimum hvert tolvte år, og oppdatere dem hvert fjerde år.

I den nye meldingen om forvaltningsplanene vil regjeringen presentere en revidert plan for Lofoten-Barentshavet, og oppdaterte planer for Norskehavet, og Nordsjøen-Skagerrak.

Forvaltningsplanene for havområdene er en hjørnestein i regjeringens politikk for en helhetlig og økosystembasert havforvaltning. Formålet med forvaltningsplanene er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold. Forvaltningsplanene er derfor et verktøy for både å tilrettelegge for verdiskaping og matsikkerhet, og for å opprettholde miljøverdiene i havområdene.

En sentral del av systemet med forvaltningsplaner er det faglige samarbeidet på tvers av sektorer i de rådgivende gruppene Overvåkingsgruppen og Faglig forum, med en rekke direktorater og rådgivende institusjoner. Utvikling av et felles, omforent faggrunnlag er en hjørnestein i forvaltningsplanene. Involvering av interessegrupper er også et viktig element i forvaltningsplanarbeidet, i form av høring av fagrapporter og høringsmøter under prosessen med å utvikle planen.

Les det faglige grunnlaget på Miljødirektoratets nettsted

Stortingsmeldingene om forvaltningsplanene utarbeides gjennom samarbeid i en interdepartemental styringsgruppe for helhetlig havforvaltning, under ledelse av Klima- og miljødepartementet. Departementene i styringsgruppen er Arbeids- og sosialdepartementet, Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet.