Historisk arkiv

Bolig for velferd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014–2020)

Den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid, Bolig for velferd (2014-2020) samler og målretter den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Å bo godt og trygt er viktig for at vi skal kunne ta utdanning, danne familie, være i arbeid og ta vare på helsen vår. Boligen er også en ramme for et sosialt liv og gir tilhørighet til et nærmiljø og lokalsamfunn. Boligsosialt arbeid handler om å framskaffe egnede boliger og hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet til å mestre sine boforhold.

Strategien bidrar til koordinering av det boligsosiale politikkområdet, der ansvaret er fordelt på flere sektorer og forvaltningsnivåer. Erfaring viser at samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer er avgjørende for å lykkes. Et godt samarbeid forutsetter at aktørene kjenner sin egen og andres rolle. Strategien skal derfor styrke samarbeid gjennom tydeliggjøring av ansvar, oppgaver og forventninger i det boligsosiale arbeidet. Strategien skal også sikre en mer helhetlig bruk av de statlige virkemidlene slik at de i større grad bidrar til at vanskeligstilte på boligmarkedet får en varig og stabil bosituasjon.

Les strategien - norsk og engelsk versjon:

Den engelske utgaven er publisert i november 2014 og vil om kort tid også være tilgjengelig i trykt utgave. For bestilling, se publiseringsinfo bakerst i pdf-filen som er lenket opp her.