Historisk arkiv

Kystcruise, reiseliv og Svalbard - spørsmål og svar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Her finner du de vanligste spørsmålene og svarene om kystcruise.

Oppdatert 2. mai 2021: Regjeringen har tidligere besluttet at man skal vurdere regelverket for kystcruise innen 1. mai 2021. Det er nå besluttet at åpning for kystcruise langs norskekysten og Svalbard først er aktuelt å ta stilling til i forbindelse med overgangen fra fase to til fase tre i gjenåpningsplanen.

Hva menes med kystcruise?

Med kystcruise langs norskekysten menes reise med passasjerskip som har lugarkapasitet til samtlige passasjerer og som seiler i henhold til et konkret tilbudt turprogram og hvor skipsruten innebærer minst en nattseilas og er av minimum 24 timers varighet, jf. covid-19-forskriften § 10b. Utenfor definisjonen av kystcruise faller skip som frakter passasjerer og gods i fast rute. Også skoleskip og lignende faller utenfor definisjonen når disse benyttes i opplæring av mannskap og medseilere. Reiselivsaktivitet på Svalbard, herunder kystcruise, er regulert i covid-19-forskriften § 10a, se nedenfor

Hvorfor er det gitt særskilte regler for kystcruise og krav om godkjenning?

Kystcruiseskip anløper flere havner og har i mange tilfeller et høyt antall passasjerer og mannskap ombord. Ved smitteutbrudd på slike skip vil et stort antall passasjerer og mannskap raskt kunne bli smittet. Mannskap og passasjerer som stiger i land, vil kunne spre smitte til personer i land der skipet anløper. Det er derfor gitt strenge regler for hvordan kystcruise skal gjennomføres og når mannskap og passasjerer kan gå i land.

Reglene for kystcruise langs norskekysten skiller mellom kystcruise som har oppstart i en fastlandshavn i Norge og kystcruise som har oppstart i en utenlandsk havn. For begge kategorier gjelder at Helsedirektoratet skal godkjenne kystcruiset før oppstart. Godkjenning kan bare gis dersom rederiet har fremlagt en plan som beskriver hvordan rederiet skal sikre ivaretagelse av smittevernkrav som fremgår av gjeldende lov- og forskriftsverk, nasjonale veiledere og en særskilt veileder for kystcruise langs norskekysten, Veileder for kystcruise langs norskekysten under covid-19-epidemien 2020. For å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2, og for å sikre opprettholdelse av forsvarlig helseberedskap, kan Helsedirektoratet også forby at det i tilknytning til kystcruiset gjennomføres aktiviteter på eller i tilknytning til skipet som ikke kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Kystcruise med oppstart i en fastlandshavn i Norge – adgang til å gå i land

For kystcruise som har oppstart i en fastlandshavn i Norge, og som kun anløper andre fastlandshavner i Norge, kan godkjenning gis for norske eller utenlandske skip med inntil 50 prosent belegg, men likevel begrenset til at det maksimalt kan være 200 personer (mannskap og passasjerer) om bord.

Mannskap og passasjerer kan ved oppstart av kystcruise ikke ha karanteneplikt etter covid-19-forskriften § 4. Mannskap og passasjerer kan gå i land i Norge under kystcruiset, men kan ikke gå i land i utlandet.

Mannskap kan gå i land eller om bord i skipet i fastlandshavn i Norge eller havner i utlandet i forbindelse med mannskapsbytte i tråd med regler som følger av covid-19-forskriften § 11 b, se nedenfor.

Kystcruise med oppstart i en utenlandsk havn – adgang til å gå i land

For kystcruise som har oppstart i en utenlandsk havn eller som under seilasen anløper utenlandsk havn, kan godkjenning gis for norske eller utenlandske skip med inntil 50 prosent belegg, men likevel begrenset til at det maksimalt kan være 200 personer (mannskap og passasjerer) om bord.

Mannskap og passasjerer kan ikke gå i land i Norge under kystcruiset, og skipet kan heller ikke ta om bord nye mannskaper, passasjerer eller besøkende etter oppstart av kystcruiset.

Mannskap kan likevel gå i land eller om bord i skipet i fastlandshavn i Norge eller havner i utlandet i forbindelse med mannskapsbytte i tråd med covid-19-forskriften § 11b, se nedenfor. Som vilkår for godkjenning skal det stilles krav om at mannskap som etter mannskapsbytte skal mønstre på skipet i utlandet, må ha gjennomført karantene i samsvar med covid-19-forskriften § 4  før ombordstigning.

Som vilkår for godkjenning skal det også stilles krav om at skipet skal returnere til havn i ombordstigningslandet ved påvist SARS CoV-2 om bord og at skipet ikke skal befinne seg lenger unna ombordstigningslandet enn at det kan returnere til havn i ombordstigningslandet i løpet av 30 timers seiling.

Reiselivsaktivitet på Svalbard, herunder kystcruise

Virksomheter som tilbyr reiselivsaktivitet på Svalbard, skal før oppstart av aktivitet fremlegge for Sysselmesteren en plan som beskriver hvordan virksomheten skal sikre ivaretagelse av smittevernkrav som fremgår av gjeldende lov- og forskriftsverk, nasjonale veiledere og veiledere for reiselivsaktivitet på Svalbard. Med virksomhet menes også hoteller og overnattingssteder, og eier av båt eller skip som skal benyttes i reiselivsaktiviteter.

Det er fastsatt to veiledere for reiselivsaktivitet på Svalbard; Veileder for reiselivet på Svalbard knyttet til turisme under Covid-19 utbruddet 2020 og Veileder for ekspedisjonscruise (kystcruise) på og rundt Svalbard under covid-19 utbruddet 2020.

Sysselmesteren kan forby oppstart av reiselivsaktiviteter dersom virksomheten ikke fremlegger slik smittevernplan eller dersom den fremlagte planen ikke beskriver godt nok hvordan virksomheten kan ivareta smittevernkrav.

For å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2, og for å sikre opprettholdelse av forsvarlig helseberedskap, kan Sysselmesteren forby bestemte reiselivsaktiviteter som ikke kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Det er forbudt å tilby reiselivsaktiviteter i form av cruise på Svalbard. Dette gjelder ikke dagscruise og heller ikke cruise som startes og avsluttes på Svalbard med fartøy som har inntil 30 personer (mannskap og passasjerer) om bord og overnatting inngår som en del av cruiset. Fartøyet kan ikke ta om bord nye passasjerer etter oppstart av cruiset.

Hvilke regler gjelder for mannskapsbytte på skip som tilbyr kystcruise på Svalbard eller langs norskekysten?

Karanteneplikten etter covid-19-forskriften §4 gjelder ikke for mannskap som skal mønstre av fra skip som tilbyr kystcruise på Svalbard eller langs norskekysten, mens de er under reise for å foreta mannskapsbytte og i tiden de er i arbeid i forbindelse med gjennomføringen av mannskapsbyttet. Dette følger av § 11 b.

Mannskap som skal mønstre  skip som tilbyr kystcruise på Svalbard eller langs norskekysten, må ha gjennomført karantene etter forskriften § 4 a, med mindre de omfattes av unntakene fra karanteneplikten som følger av forskriften. Dersom mannskapet skal gjennomføre karantene etter forskriften § 4, kan karantene ikke gjennomføres om bord på skipet.

Mannskap på skip som tilbyr kystcruise på Svalbard eller langs norskekysten, er unntatt fra karanteneplikten etter forskriften § 4 dersom de umiddelbart før ombordstigning har oppholdt seg i minst 10 sammenhengende døgn i et område som ikke er omfattet av karanteneplikt (såkalt gult land).

Hvilke regler gjelder ved avslutning av kystcruise i Norge?

Ved avslutning av kystcruise i Norge, kan passasjerer og mannskap gå i land dersom mannskap og passasjerer utelukkende består av personer som ved ombordstigningen ikke var omfattet av karanteneplikten etter covid-19-forskriften § 4, og verken mannskap eller passasjerer har symptomer på covid-19.

Hvilke regler gjelder ved avslutning av kystcruise dersom det er mistanke om SARS CoV-2 om bord?

Dersom mannskap eller passasjerer har symptomer på covid-19 ved avslutning av cruiset, skal mannskap og passasjerer forbli på skipet eller annet egnet sted bestemt av helsemyndighetene inntil alle om bord har testet negativt på SARS CoV-2.

Dersom en eller flere av mannskapet eller passasjerene tester positivt på SARS CoV-2, skal alle som har vært om bord under samme kystcruise holde seg i karantene etter covid-19-forskriften § 4.

Kystcruise som starter i en utenlandsk havn, skal ikke avsluttes i Norge. Se også ovenfor hvor det fremgår at det som vilkår for godkjenning skal stilles krav om at skipet skal returnere til havn i ombordstigningslandet ved påvist SARS CoV-2 om bord og at skipet ikke skal befinne seg lenger unna ombordstigningslandet enn at det kan returnere til havn i ombordstigningslandet i løpet av 30 timers seiling.

Hvilke regler gjelder for mannskap på kystcruiseskip som skal i land i Norge?  

Utgangspunktet er at mannskap og passasjerer på kystcruiseskip kun kan gå i land i Norge eller på Svalbard, dersom mannskapet og passasjerene på skipet utelukkende består av personer som ikke hadde innreisekarantene når de gikk om bord på skipet. I slike tilfeller vil det heller ikke foreligge innreisekarantene når mannskapet og passasjerene går i land i Norge.

Dersom mannskapet har oppholdt seg i minst 10 døgn i et gult område umiddelbart før ombordstigning på kystcruiseskipet, vil mannskapet være unntatt fra innreisekarantene.

Hvilke regler gjelder ved bytte av mannskap på kystcruiseskip?

Det foreligger et særskilt unntak fra innreisekarantene for mannskap på kystcruiseskip som skal mønstre av i forbindelse med mannskapsbytte i § 11 b. Dette unntaket gjelder for reiser i forbindelse med mannskapsbyttet og i den tiden de er på arbeid i forbindelse med gjennomføringen av mannskapsbyttet.

På fritiden vil mannskapet være omfattet av innreisekarantene. Mannskapet må derfor på fritiden oppholde seg på egnet oppholdssted. Mannskap må ikke bli i Norge i hele karantenetiden, men kan forlate karantenestedet for videre utreise fra Norge, De som forlater Norge i karantenetiden, kan benytte offentlig transport under utreisen. De som er over 12 år, skal bruke munnbind.

For mannskap som skal mønstre på et kystcruiseskip, er det ikke gjort noe særskilt unntak fra innreisekarantene. Med mindre det foreligger unntak fra karanteneplikten (se over) må derfor mannskap som mønstrer på kystcruiseskip gjennomføre innreisekarantene.

Får jeg innreisekarantene dersom jeg drar med båt fra Norge til et land med karanteneplikt, men ikke forlater båten?

Personer som stiger på og av norske fartøy i Norge, og som kun oppholder seg i fartøyet under reisen, er unntatt fra karanteneplikten selv om fartøyet under reisen har krysset Norges territorialgrenser. For at unntaket skal gjelde kan ikke passasjerer eller mannskap ha vært i land i utenlandsk havn. Dette unntaket gjelder uavhengig av størrelse på fartøyet. Det er likevel adgang til å ta om bord personer som gjennomfører varetransport fra utenlandsk havn, såfremt rederiet tilrettelegger for at disse unngår nærkontakt med øvrige passasjerer og mannskap.