Historisk arkiv

Smittevernfaglig drift av enkelte virksomheter - spørsmål og svar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om smittevernfaglig drift for serveringssteder, treningssenter, svømmehaller og badeland og fornøyelsesparker. Merk at regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00. Det betyr at restriksjoner for arrangementer og sammenkomster oppheves.

Innhold:

Hva gjelder for serveringssteder?

Serveringssteder kan holde åpent når driften er smittevernfaglig forsvarlig. Det innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Serveringsstedet skal sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord, likevel slik at husstandsmedlemmer kan sette seg nærmere hverandre. Sitteplassene kan plasseres nærmere før gjestene ankommer dersom disse er bestilt til medlemmer av samme husstand og serveringstedet har spurt om dette i forkant. Når gjester fra samme husstand ankommer, kan de uansett selv velge å sette seg nærmere hverandre. Serveringsstedet skal treffe tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. Gjester skal ikke slippes inn etter kl. 24.00, menskjenkestoppen kl. 24 er opphevet.

Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. Se mer om dette nedenfor. 

Er det spiseplikt på serveringsstedene?

Nei.

Kan et serveringssted ha et bordoppsett som delvis ikke tilfredsstiller kravet til 1 meters avstand mellom gjestene, ut fra en forventning om at det vil komme grupper av gjester i samme husstand?

Forskriften åpner ikke for å ha et bordoppsett som kun delvis tilfredsstiller kravet til 1 meters avstand mellom sitteplassene eller gjestene. Serveringsstedet kan imidlertid dekke på til flere ved ankomst av familier, og sette opp bord på forhånd for å ta imot gjester i samme husstand som har bestilt bord, der serveringstedet har spurt om at de er i samme husstand. De kan ikke bare anta at de er i samme husstand. En slik tilnærming forebygger at gjester må ta den ubehagelige oppgaven om å be om større avstand når stedet tilsynelatende ikke har plass til å ta imot så mange.

Hvilke krav gjelder for registrering av gjester?

Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe.

Serveringsstedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet.

Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet.

Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares.

Folk kan fremdeles dra hjem og fortsette festen der? Skal politiet få økte ressurser for å følge opp private fester i helgene?

Det er anbefalt at alle begrenser antall sosiale kontakter. Økt smitte bekymrer også politiet. Smittesituasjonen i deler av landet tilsier at det bør vedtas strengere regler av den enkelte kommune. Avhengig av situasjonen lokalt er politiet oppfordret av Riksadvokaten til å prioritere håndhevelse av smittevernregler, og Riksadvokaten har anmodet om at straffen skal være så følbar at den virker avskrekkende og holdningsskapende.

Jeg skal organisere et treff med 4 venner på en restaurant. Er det et arrangement? Må jeg da være arrangør med et ansvar? 

Mindre gruppe av venner, familie eller kollegaer kan treffes på et serveringssted, uten at bestemmelsen om arrangementer skal gjelde.  Serveringsstedet har uansett ansvar for at smittevernkravene i § 14 a om å sørge for avstand, hygiene, registrering mv. overholdes.  

Jeg skal organisere en bursdagsfeiring på en restaurant. Er det et arrangement? Må jeg da være arrangør med et ansvar? 

Invitasjon til for eksempel bursdagsfeiring på restaurant regnes som arrangement, en privat sammenkomst. Da skal det utpekes en arrangør som får de pliktene som hører med et arrangement. I tillegg til de smittevernfaglige kravene til avstand og hygiene som serveringsstedet ivaretar, må arrangøren ha oversikt over hvem som er til stede og respektere antallsbegrensningen. Når få personer møtes på serveringssted, er det uansett enkelt å oppfylle kravene.

Dere kan avtale med serveringsstedet at det tar på seg arrangøransvaret, for eksempel mot at en av deltakerne bistår med å holde ekstra god oversikt over hvem som er til stede og hvordan de kan kontaktes dersom smitte skulle oppstå. Det kan ofte være en praktisk løsning, ettersom kravene til arrangementer og serveringssteder er ganske like. Hvis dere ikke gjør en slik avtale, har både restauranten og den dere peker ut som arrangør et ansvar for at smittevernreglene oppfylles.

Er det tillatt for serveringssteder å få levert mat til serveringsstedet eller sette opp foodtrucker?

Ja. Forskriften regulerer ikke dette.

Er det noen begrensning i antall personer som kan være til stede på et spisested?

Ja. Virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand.

Det enkelte serveringssted må vurdere hvor mange gjester stedet har kapasitet til å motta, og likevel være i stand til overholde avstandskrav og gode smitteverntiltak.

Hvilke smittevernregler må treningssentrene forholde seg til?

Forskriften stiller krav om at treningssentrene skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til andre personer enn husstandsmedlemmer. Det er også krav om rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Kommuner med høyt smittetrykk kan ha vedtatt ytterligere krav eller begrensninger av relevans for treningssentrene. Undersøk det som gjelder i din kommune.

Folkehelseinstituttet har bistått bransjen med å utarbeide en bransjestandard som beskriver hvordan treningssentrene skal innrettes for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift.

Må ubemannede treningssentre sørge for bemanning?

Ubemannede treningssentre må sikre at kravene til avstand og begrensingen på antall personer tilstede samtidig blir fulgt, samt at alle hygieneråd og råd om forsterket renhold følges. I mange tilfeller vil det kreve tilstedeværelse av ansatte.

Kan det benyttes garderober på treningssentre og badeland/svømmehaller?

Ja. På badeland og i svømmehaller er det helt nødvendig å dusje.

Vil det være trygt å benytte garderober og dusjanlegg?

Alle treningssentre, svømmehaller og badeland må sørge for at garderober og fellesdusjer driftes på en måte som reduserer risikoen for smitte betydelig. Det betyr å opprettholde avstand også der og sørge for forsterket renhold.

Hvordan skal man hindre at smitten spres i fornøyelsesparker når flere mennesker tar på de samme flatene?

Fornøyelsesparkene må drive smittevernfaglig forsvarlig. De må sørge for at det er mulig for de som er til stede å holde 1 meters avstand til personer i annen husstand. Det må derfor ikke slippes inn så mange personer at det i praksis ikke er mulig.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet retningslinjer for smittevernfaglig forsvarlig drift. Bransjen og den enkelte fornøyelsespark bygger videre på dette når de utformer sine egne rutiner.

Hva gjelder for arrangementer i fornøyelsesparken?

Det kan ikke gjennomføres arrangementer i parkene (konserter, forestillinger osv.) som samler mer enn det antall personer som forskriften tillater , men det totale antall besøkende i parken reguleres ikke. Kravet om at de som er til stede skal kunne holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand, gjelder både for gjestene i parken og for deltakerne på et arrangement i parken.

Hva gjelder for svømmehaller, badeland og lignende?

Det er åpent for generell adgang for publikum til svømmehaller, badeland, spa-anlegg og lignende, med mindre kommunen har vedtatt noe annet.

Det skal drives smittevernfaglig forsvarlig. Det innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Hvor mange personer kan oppholde seg i svømmehaller eller badeland samtidig?

Det er ikke regulert noe øvre antall for hvor mange personer som kan være i en svømmehall eller badeland samtidig. Svømmehallene skal likevel etter forskriften sørge for at det er mulig for de som er til stede å holde 1 meters avstand til personer i annen husstand. Det må derfor ikke slippes inn så mange personer at det i praksis ikke er mulig.

Folkehelseinstituttet anbefaler at ledelsen av badeland, svømmehaller mv. lager en oversikt over hvor mange personer som kan være tilstede samtidig, med tanke på størrelsen på anlegget, garderober, fellesdusj og toaletter.

Et svømmestevne anses som et arrangement, hvor forskriftens krav til hvor mange personer som maksimalt kan være til stede gjelder.

Må en holde 1 meter avstand i svømmehaller eller badeland?

Ja, det er en generell anbefaling om å holde minst 1 meter avstand, men det kan være vanskelig å praktisere. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at det tilrettelegges for å sikre tilstrekkelig avstand mellom familiegrupper og at ledelsen av badeland, svømmehaller mv. lager en oversikt over hvor mange personer som kan være tilstede samtidig, med tanke på størrelsen på anlegget, garderober, fellesdusj og toaletter. Det anbefales også avstandsmerking før rutsjebaner, stupebrett o.l., og forsterket vakthold ved rutsjebaner og andre områder som er utsatt for kø.