Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Rundskriv V-6B/2014 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Livssynssamfunn med mer enn 500 tilskuddsberettigede medlemmer og trossamfunn utenfor Den norske kirke kan kreve et årlig tilskudd fra staten og fra kommuner hvor det bor medlemmer av samfunnet. Tilskuddet skal være av en slik størrelse at det om lag tilsvarer de budsjetterte utgiftene til Den norske kirke justert for medlemstall. Det gis tilskudd per medlem i samfunnet.

Fylkesmennene

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

V–6B/2014

14/8      

22.01.2014

 

 

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke 2014

Livssynssamfunn med mer enn 500 tilskuddsberettigede medlemmer og trossamfunn utenfor Den norske kirke kan kreve et årlig tilskudd fra staten og fra kommuner hvor det bor medlemmer av samfunnet. Tilskuddet skal være av en slik størrelse at det om lag tilsvarer de budsjetterte utgiftene til Den norske kirke justert for medlemstall. Det gis tilskudd per medlem i samfunnet.

Frist for å sende krav til Fylkesmannen om statlig og kommunalt tilskudd er 10. mars 2014. Fristen kan ikke fravikes.

1. Sats for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn 2014

Satsen for beregning av statstilskudd for 2014 er ennå ikke fastsatt. Den vil bli kunngjort på Kulturdepartementets nettsider og i et rundskriv til fylkesmennene, så snart den foreligger. 

På departementets nettsider vil det bli lagt ut en nærmere redegjørelse for fastsettingen av satsen.

2. Krav om statlig og kommunalt tilskudd

Tros- og livssynssamfunnene skal fylle ut vedlagte kravskjema og sende inn en digitalt lesbar liste med fødselsnummer for alle medlemmer det kreves tilskudd for, på CD, minnepinne eller eventuelt diskett, innen kravfristen 10. mars 2014. Kulturdepartementet anbefaler at samfunnene bruker en minnepinne, fordi det er enklere å kopiere en fil fra datamaskin til minnepinne enn å brenne filen på CD.

Trossamfunn med færre enn 50 medlemmer kan om nødvendig sende inn en maskinskrevet liste med fødselsnummer i papirversjon.

Kulturdepartementet anbefaler at samfunnene sender kravskjemaet og medlemslisten som rekommandert post til Fylkesmannen.

Samfunnene må på forhånd forsikre seg om at CD-en/minnepinnen/disketten faktisk inneholder en liste med medlemmenes fødselsnummer og at filen lar seg åpne. Filen må ikke være lese- eller passordbeskyttet. Kravet om statstilskudd kan bli avvist dersom tros- eller livssynssamfunnet har sendt inn:

  • En tom CD, minnepinne eller diskett,
  • en passordbeskyttet fil eller en fil som av annen grunn ikke lar seg åpne, eller
  • en papirversjon av medlemslisten selv om det har 50 eller flere medlemmer.

Hvis kravet om statstilskudd blir avvist, vil samfunnet heller ikke være berettiget til kommunalt tilskudd for 2014.

2.1 Kravfrist

Frist for å sende inn krav om tilskudd er 10. mars 2014 og kan ikke fravikes.

Tros- og livssynssamfunnene har et selvstendig ansvar for å sende inn krav om tilskudd innen fristens utløp. Tilskuddsordningen omfatter mer enn 700 samfunn. På grunn av den samlede kontrollen av tros- og livssynssamfunnenes medlemslister er fristen for å kreve tilskudd ufravikelig. Dersom kravet om tilskudd sendes inn etter fristens utløp, skal kravet avvises.

2.2. Organisasjonsnummer og bankkontonummer

Tros- og livssynssamfunn må ha organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret for å kunne kreve tilskudd. Nærmere informasjon kan fås fra Brønnøysundregistrene, tlf. 75 00 75 00, http://www.brreg.no/registrering/ny_enhet.html.

Tros- og livssynssamfunnene som krever tilskudd, må selv påse at det blir oppgitt korrekt kontonummer for utbetaling av tilskuddet. Bankkontonummer og postadresse skal oppgis i kravskjemaet hvert år.

2.3 Fødselsnummer

Medlemslisten skal kun inneholde fødselsnummer til personer som tilhørte tros- eller livssynssamfunnet per 1. januar 2014. Det vil bare bli utbetalt tilskudd for medlemmer med gyldig fødselsnummer. Gyldig fødselsnummer er nødvendig for å kontrollere at vilkårene for tilskudd er oppfylt.

Følgende krav stilles til innsendelsen av medlemslisten:

a) Tros- eller livssynssamfunnets navn og organisasjonsnummer skal stå skrevet utenpå

CD-en, minnepinnen eller disketten

b) Filnavnet skal bestå av organisasjonsnummeret, eksempelvis 123456789.txt

c) Filen skal kun inneholde medlemmenes fødselsnummer, og de må listes fortløpende nedover, ett på hver linje.

Eksempel på liste med fødselsnummer (.pdf) 

d) Fødselsnumrene må være 11-sifrete, eksempelvis 02020211111 

En ren tekst-fil (.txt) eller en excel-fil (.xls/.xlsx) er å foretrekke.

3. Om kontrollen av medlemslistene

Fylkesmennene videresender medlemslistene til Brønnøysundregistrene for kontroll. Brønnøysundregistrene kontrollerer alle gyldige fødselsnummer opp mot Det sentrale folkeregister, Den norske kirkes medlemsregister og innsendte medlemslister fra øvrige tros- og livssynssamfunn. Det kontrolleres at fødselsnummeret er oppført i Det sentrale folkeregister i tråd med vilkårene for tilskudd, at personen bare står oppført i ett tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke og at vedkommende ikke tilhører Den norske kirke. Kontrollen vil bli gjort på grunnlag av data per 1. januar 2014.

Fylkesmannen foretar utbetaling av statstilskudd når Brønnøysundregistrenes kontroll av tros- og livssynssamfunnenes medlemslister er fullført (første kontrollrunde).

Samfunnene kan gjøre korreksjoner i oversikten over uavklarte fødselsnummer, som de vil motta fra Fylkesmannen, og sende den til Fylkesmannen for ny kontroll hos Brønnøysundregistrene (andre kontrollrunde). Det er frivillig for samfunnene å sende inn korrigert oversikt. Frist for å sende inn korrigert oversikt er 20. august 2014 og kan ikke fravikes.

4. Bruk av tilskuddet

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn skal brukes til henholdsvis religiøse formål og formål som går inn under virksomheten som livssynssamfunn, jf. lov om trudomssamfunn og ymist anna § 19 fjerde ledd og lov om tilskott til livssynssamfunn § 1 annet ledd.

Tilskudd som ikke er benyttet i tråd med lovverkets forutsetninger, kan kreves tilbakebetalt.

5. Krav til rapportering

For mottatte tilskudd skal samfunnene føre regnskap som viser hva midlene er anvendt til. Regnskap over bruk av statlige og kommunale tilskuddsmidler skal attesteres av statsautorisert eller registrert revisor. Det kreves ikke at regnskapet er bekreftet av revisor når statstilskuddet er under 100 000 kr. I slike tilfeller skal det sendes inn en regnskapsoversikt som er bekreftet av trossamfunnets styre eller utvalg. Registrerte trossamfunn skal i tillegg sende inn en kortfattet årsrapport.

Frist for innsending av regnskap og årsrapport for 2013 er 4. april 2014. Samfunnene kan søke Fylkesmannen om forlengelse av denne fristen. Fylkesmannen kan ikke forlenge fristen for å kreve tilskudd.

6. Brønnøysundregistrenes avgiverordning

Brønnøysundregistrene har en tjeneste som gjør det mulig per telefon å be om innsyn i hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke, enkeltpersoner eventuelt står oppført som medlem i. En utskrift av hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn som den enkelte er registrert som medlem i, sendes i brevs form til den det gjelder. Telefonnummeret til Brønnøysundregistrene er 75 00 75 00.

Tros- og livssynssamfunnene kan oppfordre sine medlemmer til å benytte seg av denne tjenesten. Samfunnene kan imidlertid ikke kreve at medlemmene oppgir hvilket annet samfunn de eventuelt står oppført som medlem i.

7. Behandling av sensitive personopplysninger

Opplysninger om tilhørighet til tros- og livssynssamfunn er å regne som sensitive personopplysninger, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 8 a, og omfattes av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt for opplysninger om noens personlige forhold.

Tros- og livssynssamfunn kan behandle sensitive personopplysninger om sine egne medlemmer, men kan ikke gi uvedkommende tilgang til medlemsregisteret eller på annen måte opplysninger om hvem som er medlem i samfunnet, med mindre hvert enkelt medlem aktivt samtykker i dette. Medlemsregisteret og andre dokumenter med sensitive personopplysninger må håndteres på en måte som kan hindre at uvedkommende blir kjent med opplysningene.

Forstandere i registrerte trossamfunn har lovpålagt taushetsplikt, jf. lov om trudomssamfunn og ymist anna § 26. Andre ansatte og frivillige i tros- og livssynssamfunn bør undertegne en taushetserklæring før de gis tilgang til medlemsregisteret og andre dokumenter med medlemsopplysninger.

For å sikre et mest mulig korrekt grunnlag for utbetaling av tilskudd til tros- og livssynssamfunn kan opplysninger om medlemskap i tros- eller livssynssamfunn, koblet til fødselsnummer, gis videre fra samfunnene til myndighetene. Krav om innsending av fødselsnummer i forbindelse med tilskudd til tros- og livssynssamfunn er hjemlet i lov om trudomssamfunn og ymist anna § 19 b og lov om tilskott til livssynssamfunn § 5, jf. personopplysningsloven §§ 8 og 9.

Utover det som følger av fylkesmennenes og Kulturdepartementets saksbehandling og Brønnøysundregistrenes kontroll av fødselsnummer, skal ikke personopplysningene gjøres kjent for andre enn den det gjelder. Dersom en person står oppført som medlem i mer enn ett tros- eller livssynssamfunn, vil ikke det enkelte tros- eller livssynssamfunn få oppgitt hvilket annet samfunn vedkommende står oppført i.

Dokumenter som kopler fødselsnummer til et tros- eller livssynssamfunn, skal ikke anvendes til annet enn oppgitt formål. Slike dokumenter skal behandles og oppbevares på en slik måte at de ikke er tilgjengelig for uvedkommende. Når den årlige kontrollen er gjennomført og personopplysningene ikke lenger har betydning for saksbehandlingen, skal Brønnøysund-registrene og fylkesmennene slette alle oversikter som inneholder fødselsnummer.

8. Kommunalt tilskudd

Satsen for beregning av kommunalt tilskudd blir regnet ut lokalt og skal tilsvare kommunens budsjetterte utgifter til Den norske kirke per medlem og tilhørig i kirken som bor i kommunen.

Det er ikke nødvendig å fremme særskilte krav om kommunalt tilskudd. Tros- og livssynssamfunn som får statstilskudd, vil få utbetalt tilskudd fra de kommuner hvor det er bosatt tilskudds-berettigede medlemmer. Alle kommuner vil motta en oversikt over antall tilskuddsberettigede medlemmer i de ulike tros- og livssynssamfunnene i den respektive kommunen. Det vises til rundskriv V–15B/2009 om kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn av 19. oktober 2009.

Samfunn som ønsker det kommunale tilskuddet fordelt på flere menigheter, og som har mer enn 6 000 medlemmer, bes fylle ut tilleggsark til kravskjemaet. Tilleggsark fås ved henvendelse til fylkesmannsembetet.

9. Fremdriftsplan 2014

10. mars: Kravfrist. Frist for tros- og livssynssamfunnene til å sende kravskjema og medlemsliste til Fylkesmannen.

4. april: Frist for tros- og livssynssamfunnene til å sende regnskap og årsrapport til Fylkesmannen. 

20. juni: Fylkesmannen skal ha foretatt utbetaling av statstilskudd (forutsatt at regnskap og årsrapport er mottatt og Fylkesmannen ikke har merknader).

20. august: Frist for tros- og livssynssamfunnene til å sende korrigert oversikt over uavklarte fødselsnummer til Fylkesmannen.

Eventuell andre utbetaling av statstilskudd kan forventes i oktober.

Kommunalt tilskudd kan forventes utbetalt innen utgangen av året.

 

Kulturdepartementet ber fylkesmennene om å videresende rundskrivet m/kravskjema til alle tros- og livssynssamfunn innen sitt ansvarsområde så snart som mulig. 

 

Med hilsen

 

Lars Audun Granly e.f.
ekspedisjonssjef

 

Geir Telstø
seniorrådgiver

 

Vedlegg: Kravskjema i begge målformer     

 

 

Kopi: 

Brønnøysundregistrene
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Norges Kristne Råd
Islamsk Råd Norge