Historisk arkiv

Rundskriv V-6B/2015 Sats for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Vi viser til vårt rundskriv V–6B/2015 av 4. februar 2015, hvor det fremkommer at satsen for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2015 vil bli kunngjort på Kulturdepartementets nettsider og i et rundskriv til fylkesmennene.

Satsen som skal brukes for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke (Dnk) i 2015, er 486 kroner per medlem.

Beløpet som ligger til grunn for fastsettingen av satsen i 2015, er 1 894 292 000 kroner. Medlemstallet for Dnk som inngår i beregningsgrunnlaget for satsen, er 3 900 320.

Les nærmere redegjørelse for fastsettingen av satsen (.pdf).

 

Med hilsen

Lars Audun Granly e.f.
ekspedisjonssjef

 

Geir Telstø
seniorrådgiver

 

Kopi: 

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Norges Kristne Råd
Islamsk Råd Norge