Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Rundskriv V-5B/2017 Sats for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Vi viser til vårt rundskriv V-1B/2017 av 19. januar 2017, hvor det fremkommer at den årlige satsen for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke (Dnk) kunngjøres på Kulturdepartementets nettsider og i et eget rundskriv til fylkesmennene.

Satsen som skal brukes for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Dnk i 2017, er 536 kroner per medlem (sats rettet 02.06.2017).

Beløpet som ligger til grunn for fastsettingen av satsen i 2017, er 2 062 323 000 kroner. Medlemstallet for Dnk som inngår i beregningsgrunnlaget for satsen, er 3 832 110. En nærmere redegjørelse for fastsettingen av satsen (.pdf)

 

Med hilsen

Torbjørn Backer Hjorthaug e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                                                      Geir Telstø
seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi: 

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Norges Kristne Råd
Islamsk Råd Norge