Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Rundskriv V-4/2018 - Tilskudd til private kirkebygg 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I behandlingen av statsbudsjettet for 2018, bevilget Stortinget 3 mill. kroner til tilskuddsordningen Tilskudd til private kirkebygg, kap 341, post 75.

Formålet med bevilgningen er å gi trossamfunn utenfor Den norske kirke og private stiftelser og frivillige organisasjoner innenfor Den norske kirke mulighet til å bygge eller kjøpe kirkebygg til lavere egenfinansiering.

Med kirkebygg menes bygg, eller deler av bygg, som benyttes av et trossamfunn til utøvelse av sin religiøse tro. Det gis ikke tilskudd til eventuelle deler av bygget som benyttes til kommersiell bruk eller til andre aktiviteter uten direkte relasjon til menighetens trosutøvelse.

Tilskuddsordningen er en etterskuddsordning. Det gis kun tilskudd til finansiering av kirkebygg som er i søkers eie, er ferdigstilt, og som er offentlig godkjent for bruk i tråd med formålet.

Tilskudd beregnes med utgangspunkt i nettoarealer (bruksarealer). Arealet må utgjøre minst 50 kvadratmeter. Det tas sikte på å yte tilskudd på 825 kroner per kvadratmeter. Det kan gis tilskudd for inntil 5 kvadratmeter per medlem.

Trossamfunn utenfor Den norske kirke må være tilskuddsberettiget i henhold til lov av 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna §§ 19 eller 19a. Offentlig godkjent medlemstall for 2017 blir lagt til grunn for beregningen av tilskuddet.

Private stiftelser og organisasjoner innenfor Den norske kirke må vedlegge bekreftelse på tilhørighet og anslag på medlemsantall iht. kirkelovens § 3 om tilhørighet og medlemskap.

Retningslinjer og søknadsskjema

Søknadsfrist 15. juni 2018.

Med hilsen

Torbjørn Backer Hjorthaug (e.f.)
avdelingsdirektør

Glenn Greenberg
rådgiver

 

Adresseliste:

 

 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Postboks 788 Stoa

4809

ARENDAL

Fylkesmannen i Buskerud

Postboks 1604

3007

DRAMMEN

Fylkesmannen i Finnmark

Statens hus

9815

VADSØ

Fylkesmannen i Hedmark

Postboks 4034

2306

HAMAR

Fylkesmannen i Hordaland

Postboks 7310

5020

BERGEN

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkeshuset

6404

MOLDE

Fylkesmannen i Nordland

Moloveien 10

8002

BODØ

Fylkesmannen i Oppland

Serviceboks

2626

LILLEHAMMER

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Postboks 8111 Dep

0032

OSLO

Fylkesmannen i Rogaland

Postboks 59

4001

STAVANGER

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Njøsavegen 2

6863

LEIKANGER

Fylkesmannen i Telemark

Postboks 2603

3702

SKIEN

Fylkesmannen i Troms

Postboks 6105

9291

TROMSØ

Fylkesmannen i Trøndelag

Postboks 2600

7734

STEINKJER

Fylkesmannen i Vestfold

Postboks 2076

3103

TØNSBERG

Fylkesmannen i Østfold

Postboks 325

1502

MOSS

Islamsk Råd Norge

Storgaten 39

0182

OSLO

Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum

0106

OSLO

Norges Kristne Råd

Rådhusgt 1-3

0151

OSLO

Pinsebevegelsens Lederråd

Postboks 7007, St.Olavs plass

0130

OSLO

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Rådhusgt. 1-3

0151

OSLO