Historisk arkiv

Forskrift om oppheving av forskrift om tilskudd til håndtering av kadaver i hele landet og utrangerte verpehøns i Nordland, Troms og Finnmark

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 28. oktober 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.

Tilhørende lov