Historisk arkiv

Skipsarbeidsloven og MLC

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Skipsarbeidsloven og ILOs konvensjon for sjøfolks arbeids- og levevilkår trådte i kraft 20. august 2013.

Aldersgrensen heves
Skipsarbeidsloven er den største reformen for norske sjøfolk siden 1975. Loven hever aldersgrensen fra 62 til 70 år, og gir arbeidstakerne sterkere stillingsvern.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILOs Maritime Labour Convention (MLC) trådte i kraft fra samme dato. For første gang siden ILO ble etablert i 1919 får sjøfolk nå en helhetlig konvensjon av rettigheter. Den omhandler alle vesentlige sider ved arbeids- og levevilkår på skip, og innebærer en rekke nye rettigheter for verdens ca 1.500 000 sjøfolk.


Bedre arbeidsvilkår

Maritime Labour Convention gir regler om blant annet helsekrav, arbeidsformidling, ansettelsesavtale, lønnsutbetaling, arbeids- og hviletid, ferie, hjemreiser og lugarer. I tillegg kommer regler om medisinsk hjelp, rederiets ansvar ved sykdom og personskade, krav til arbeidsmiljø, samt trygdeordninger for sykdom og ytkesskade.

En viktig nyskapning ved konvensjonen er at skip i internasjonal fart skal ha et sertifikat utstedt av myndighetene som viser at arbeids- og levevilkårene er i orden. I disse dager utstedes tusenvis av skip over hele verden med et MLC-sertifikat.

ILO-konvensjonen gjennomføres i den nye skipsarbeidsloven.


Fakta om Skipsarbeidsloven

De viktigste punktene i den nye loven er:
- Aldersgrensen for sjøfolk heves fra 62 til 70 år.
- Stillingsvernet for sjøfolk styrkes.
- Rett for sjøfolk til å fortsette i stillingen ved tvist om en oppsigelse er lovlig.
- Utvidelse og klargjøring av sjøfolks permisjonsrettigheter.
- Arbeidstakernes rett til drøfting og informsjon styrkes.
- Rederiet gjøres solidarisk ansvarlig for arbeidsgivers økonomiske forpliktelser.
- For NIS-skip er det gitt unntak slik at konkurransedyktigheten til NIS ikke påvirkes i vesentlig grad.
- Ny terminologi: Av hensyn til kjønnsnøytral lovgivning er uttrykket "sjømann" erstattet med "arbeidstaker" og den  
  nye loven heter derfor "skipsarbeidsloven".

Les skipsarbeidsloven på Lovdatas hjemmeside.