Historisk arkiv

Offentlig høring fra Europakommisjonen - tjenestepass - frist 26. juli 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Europakommisjonen er i ferd med å utarbeide forslag til et såkalt tjenestepass. Passet er ment å gjøre det enklere for en tjenesteyter å vise hvilke krav virksomheten oppfyller - når denne ønsker å yte tjenester i en annen EØS-stat.

Høringen er et ledd i gjennomføringen av Europakommisjonens indre markedsstrategi, som ble lansert høsten 2015. Følg med på denne siden for en oversikt over de ulike høringene og forslagene som springer ut fra strategien.

Hvordan lovforslaget til tjenestepasset skal utformes er ikke endelig avklart. Europakommisjonen gjennomfører for tiden en offentlig høring der målet er å samle informasjon og innspill til utformingen av tjenestepasset. Innspillene ønskes fra et bredt spekter av relevante aktører – både bedrifter, organisasjoner og offentlige myndigheter. Høringen er utformet slik at den enkelte kun besvarer spørsmål som kan knyttes til dennes rolle. Spørsmålene knytter seg til tre forhold:

1. Administrative forenklinger i form av et tjenestepass. De aktuelle aktørene inviteres til å gi innspill om hva som må gjøres for å forenkle grense-overskridende tjenestehandel.

2. Regulatoriske forhold. Selskapsform og krav til eierandeler samt selskaper med flere profesjonelle disipliner under samme tak (eks arkitekt og ingeniør). Er det behov for mer gjensidig godkjenning og/eller målrettet harmonisering på disse områdene?

3. Profesjonell ansvarsforsikring for grenseoverskridende tjenesteyting er ofte vanskelig å få tegnet. Dette utgjør i praksis et hinder for slik tjenesteyting. Forsikringsbransjen peker på komplekse forhold som det er krevende å risikovurdere. Kreves det reguleringer på europeisk nivå for å løse utfordringene?

Ytterligere informasjon om høringen og lenke til spørsmålene finnes på Europakommisjonens sider.

Innspillene gis direkte til Europakommisjonen på ovenstående sider. Dersom det er ønskelig kan kopi av innspillet sendes til NFD  (postmottak@nfd.dep.no) til orientering.

EØS EFTA statene har utarbeidet en felles kommentar om tjenestepass og hvilke prinsipper som bør ligge til grunn for utformingen og anvendelsen av et slikt pass. Kommentaren ble oversendt Kommisær Bieńkowska 15. juli.

Nærmere om tjenestepasset

Tjenestepasset skal være elektronisk. Det er frivillig å benytte seg av ordningen og utstedelse skjer på bakgrunn av søknad. Tjenesteyter lager en profil med basis informasjon og velger hvilket land vedkommende ønsker å yte tjenester i. Deretter skal tjenesteyter fylle ut skjemaet til vertsstaten og viser dermed hvilke krav virksomheten oppfyller. Hjemstaten skal verifisere tjenesteyters informasjon og utstede et tjenestepass. Passet sendes så til vertsstaten. Det er enda ikke avklart i hvilken grad vertsstaten skal godkjenne dette passet – eller om virksomheten anses kvalifisert til å yte den bestemte tjenesten i vertsstaten. Dette vil blant annet komme an på hvilke krav som besluttes omfattet av tjenestepasset.

 

Har du ytterligere spørsmål om høringen av tjenestepasset send en mail til  EØS-seksjonen i NFD: postmottak@nfd.dep.no