Historisk arkiv

Offentlig høring fra Europakommisjonen - gjensidig godkjenning av varer - frist 30. september 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Europakommisjonen innhenter nå informasjon om hvordan prinsippet om gjensidig godkjenning av varer fungerer i praksis og ber om innspill fra et bredt spekter av relevante aktører – både bedrifter, organisasjoner, privatpersoner og offentlige myndigheter.

Høringen er et ledd i gjennomføringen av Europakommisjonens indre markedsstrategi, som ble lansert høsten 2015. Følg med på denne siden for en oversikt over de ulike høringene og forslagene som springer ut fra strategien.

Høringen er utformet slik at man besvarer spørsmål knyttet til sin egen rolle. Kommisjonen ønsker innspill om:

-        Prinsippet om gjensidig godkjenning og manglene ved dette

-        Hvordan forordningen om gjensidig godkjenning fungerer

-        Ulike alternativer for revisjon av forordningen

Ytterligere informasjon om høringen og lenker til de elektroniske spørreskjemaene, finnes på Europakommisjonens nettsider. Det er også nederst på kommisjonens side lagt ut et bakgrunnsdokument om mulige endringer i forordningen om gjensidig godkjenning. Vi gjør også oppmerksom på at kommisjonen har publisert en såkalt innledende konsekvensanalyse om mulige endringer i forordning (EF) nr. 764/2008. Dokumentet inneholder informasjon om hvilke konkrete tiltak kommisjonen vurderer å foreslå.

Innspillene gis direkte til Europakommisjonen på ovenstående sider. Dersom det er ønskelig kan kopi av innspillet sendes til NFD  (postmottak@nfd.dep.no) til orientering.

 

Nærmere om gjensidig godkjenning:

Prinsippet om gjensidig godkjenning innebærer at en vare som er lovlig produsert og eventuelt solgt i en EØS-stat, også skal kunne selges i alle andre EØS-stater uten å måtte oppfylle ytterligere krav. Dette gjelder selv om regelverket ikke er harmonisert. Mottakerlandet kan likevel forby en vare dersom det er nødvendig for å ivareta viktige samfunnsmessige hensyn, for eksempel folkehelsen. Dersom dette skjer, så skal prosedyrene som er fastsatt i forordningen om gjensidig godkjenning følges. Forordningen forplikter også EØS-landene til å etablere varekontaktpunkter som skal besvare henvendelser fra virksomheter som ønsker informasjon om regelverket i de enkelte landene.

Har du ytterligere spørsmål om høringen  send en mail til  EØS-seksjonen i NFD: postmottak@nfd.dep.no