Historisk arkiv

Offentlig høring fra Europakommisjonen - markedstilsyn - frist 31. oktober 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Europakommisjonen innhenter nå informasjon om hvordan de kan forbedre markedstilsyn av varer, og hvordan man kan styrke håndhevingen og etterlevelsen av regelverket for fritt varebytte. De ber om innspill fra et bredt spekter av relevante aktører – både bedrifter, organisasjoner, privatpersoner og offentlige myndigheter.

Høringen er et ledd i gjennomføringen av Europakommisjonens indre markedsstrategi, som ble lansert høsten 2015. Følg med på denne siden for en oversikt over de ulike høringene og forslagene som springer ut fra strategien.

Høringen er utformet slik at man besvarer spørsmål knyttet til sin egen rolle. Kommisjonen ønsker innspill om:

  • årsak og virkning av at produkter ikke er i tråd med EU/EØS-regelverket for varer
  • hvilke ulike muligheter man har til å takle problemet, samt fordeler og ulemper ved forskjellige tilnærminger
  •  på hvilket nivå man bør iverksette tiltak, eksempelvis om det er bedre med tiltak på europeisk plan enn individuell oppfølging i medlemsstatene

Ytterligere informasjon om høringen og lenker til de elektroniske spørreskjemaene, finnes på Europakommisjonens nettsider. Det er også nederst på kommisjonens side lagt ut nyttige bakgrunnsdokumenter. Vi gjør også oppmerksom på at kommisjonen har publisert en såkalt innledende konsekvensanalyse om samme tema. Dokumentet inneholder informasjon om hvilke konkrete tiltak kommisjonen vurderer å foreslå.

Innspillene gis direkte til Europakommisjonen på ovenstående sider. Dersom det er ønskelig kan kopi av innspillet sendes til NFD  (postmottak@nfd.dep.no) til orientering.

 

Nærmere om markedstilsyn, håndheving og etterlevelse av regelverket for fritt varebytte:

EØS-regelverket for det frie varebytte avhenger av om en vare er omfattet av harmonisert regelverk eller ikke. Rundt 75 prosent av varer i det indre marked er omfattet av harmonisert EØS-regelverk. For disse varene er det laget felles europeiske krav som gjelder i hele EØS-området. Harmonisering har som formål å fjerne såkalte tekniske handelshindringer, ved at nasjonale regler og godkjenningsordninger blir de samme i hele EØS. Selv om en vare er omfattet av ett eller flere harmoniserte regelverk, kan det også være aspekter ved varen som ikke er harmonisert. I de tilfeller der en vare eller sider ved varen ikke er omfattet av harmonisert regelverk, gjelder prinsippet om gjensidig godkjenning.

Regelverket sier at myndighetene har plikt til å utføre markedsovervåkning etter at varene er i omløp i markedet. Målet med regelverket for tilsyn med varer er todelt: å sikre at produktene er trygge for både forbrukere og miljøet, og å sikre konkurranseadgang på like vilkår, ved at ikke noen økonomiske aktører får konkurransemessige fordeler ved å unngå å følge regelverket. Les mer om fritt varebytte på våre hjemmesider.

Har du ytterligere spørsmål om høringen send en mail til  EØS-seksjonen i NFD: postmottak@nfd.dep.no