Historisk arkiv

Offentlig høring fra Europakommisjonen – indre markeds informasjonsverktøy - frist 7. november 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Europakommisjonen er i ferd med å utarbeide forslag til et informasjonsverktøy for det indre marked - Single Market Information Tool. Dette verktøyet skal gi kommisjonen fullmakter til ved behov å innhente informasjon direkte fra virksomheter i EU. EØS-relevans og hvordan innhenting av informasjon eventuelt skal skje fra aktører EØS EFTA landene er enda ikke vurdert eller fastlagt.

Høringen er et ledd i gjennomføringen av Europakommisjonens indre markedsstrategi, som ble lansert høsten 2015. Følg med på denne siden for en oversikt over de ulike høringene og forslagene som springer ut fra strategien.

Europakommisjonens mål er at verktøyet skal bidra til bedre håndheving av eksisterende indre markeds regelverk samt bedre grunnlaget for utarbeidelse av nye og målrettede tiltak for et mer velfungerende indre marked. For å nå dette målet vil verktøyet anvendes til å innhente informasjon om eksempelvis kostnadsstruktur, prispolitikk, fortjeneste og arbeidskontrakter.

Europakommisjonen understreket i sin indre markeds strategi at dette verktøyet kun skal anvendes på særlig viktige områder der grenseoverskridende handel ikke fungerer etter sin hensikt. Bruken verktøyet skal bare iverksettes dersom grundige analyser viser at andre kilder ikke gir tilstrekkelig informasjon. Bruken av verktøyet skal underlegges forholdsmessighetsvurdering ut fra de mål som skal oppnås. Det skal ses hen til kostnader for den enkelte virksomhet og unødige administrative byrder skal unngås.

Høringen retter seg mot ulike aktører, herunder virksomheter og organisasjoner, forbrukerorganisasjoner, akademia, enkeltindivider samt offentlige myndigheter. Det er utarbeidet ulike skjemaer for de ulike gruppene. Høringen er kort og med få spørsmål til besvarelse for hver enkelt gruppe.

Innspill kan gis direkte til Europakommisjonen og høringsfristen er 7. november 2016.

Dersom det er ønskelig kan kopi av innspillet sendes til NFD  (postmottak@nfd.dep.no) til orientering.

Ytterligere informasjon og foreløpig konsekvensutredning samt lenke direkte til høringen er tilgjengelig her.