Historisk arkiv

Offentlig høring fra Europakommisjonen – Single Digital Gateway - frist 21. november 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Europakommisjonen vurderer å utvikle en Single Digital Gateway. Tanken er at man skal knytte sammen de mange kontaktpunktene i EØS-statene og på europeisk nivå. Målet er å gjøre informasjon om det indre marked lettere tilgjengelig og muligens bidra til digitalisering. Hvordan dette eventuelt skal gjøres er under utredning. En innledende konsekvensutredningen er publisert og det pågår en kommisjonshøring.

Høringen er et ledd i gjennomføringen av Europakommisjonens indre markedsstrategi. Følg med på denne siden for en oversikt over de ulike høringene og forslagene som springer ut fra indre markedsstrategien. På denne siden finnes informasjon om strategien for et digitalt indre marked.

Høringen er utformet slik at man besvarer spørsmål knyttet til sin egen rolle. Kommisjonen ønsker innspill om hvilket informasjonsbehov enkeltpersoner og bedrifter i det indre marked har, hvordan dette og forskjellige former for kommunikasjon med myndigheten kan løses elektronisk.

Europakommisjonen ønsker innspill fra bedrifter og enkeltpersoner så vel som deres organisasjoner. Vi oppfordrer alle til å delta i høringen. Informasjon om høringen og lenker til de elektroniske spørreskjemaene, finnes på Europakommisjonens nettsider. Vi gjør også oppmerksom på at kommisjonen har publisert en såkalt innledende konsekvensanalyse om Digital Single Gateway hvor noen muligheter for å etablere en Single Digital Gateway kort skisseres.

Innspillene gis direkte til Europakommisjonen på ovenstående sider.

Dersom det er ønskelig kan kopi av innspillet sendes til NFD  (postmottak@nfd.dep.no) til orientering.