Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Innspill til maritim melding

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen har påbegynt arbeidet med en melding til Stortinget om den maritime politikken. Stortingsmeldingen skal gi en helhetlig gjennomgang av den maritime politikken, og omtale økonomiske rammevilkår, øvrige politikkområder og virkemidler av betydning for en konkurransekraftig maritim sektor.

I forbindelse med arbeidet ønsker Nærings- og fiskeridepartementet å kartlegge mulighetene og utfordringene som næringen står overfor og sikre et oppdatert og bredt kunnskapsgrunnlag. Departementet er interessert i innspill fra næringsliv, forskningsmiljøer og andre relevante aktører i maritim sektor til områder, tiltak og virkemidler som bør inngå i en gjennomgang av den maritime politikken.

Send innspill

Innspill sendes på e-post til postmottak@nfd.dep.no og merkes med "Innspill til maritim stortingsmelding" i emnefeltet.

Innspill kan gis her frem til 31. januar 2020.

Foreløpige innspill