Forsiden

Historisk arkiv

Midlertidige unntak fra krav til fysiske møter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen har vedtatt nye forskrifter som gir midlertidige unntak fra krav til fysiske møter for aksjeselskap mv.

Reglene skal sikre at aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, stiftelser og samvirker kan gjennomføre generalforsamlinger og årsmøter i samsvar med råd og anbefalinger fra helsemyndighetene. Forskriftene gir unntak fra krav til fysiske styremøter og møter i andre selskapsorganer. De gir også utvidet mulighet til å signere dokumentasjon elektronisk.

Forskriftene er gitt i medhold av koronaloven § 2. Forskriftene ble vedtatt av Kongen i statsråd 27. mars, ble meddelt Stortinget samme dag og trådte i kraft 28. mars.

Koronaloven og tilhørende forskrifter har én måneds varighet. Om loven ikke forlenges, opphører reglene å gjelde den 27. april 2020. Det fremgår av forskriftene at generalforsamlinger og årsmøter innkalt til i henhold til bestemmelsene i forskriftene kan gjennomføres også etter lov med tilhørende forskrift faller bort.

Her er de nye reglene for: