Historisk arkiv

Historisk arkiv

Varslingsutvalget: oversikt over forslag i NOU 2018: 6

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Varslingsutvalget leverte sin innstilling 15. mars 2018. Her er en oversikt over de viktigste vurderingene og forslagene som går frem av NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern.

Utvalgets overordnede vurderinger

Utvalget mener at varslervernet må styrkes. Dette er utvalgets overordnede vurderinger:

  • Varsling har stor samfunnsverdi - godt vern av varslere må derfor prioriteres.
  • Varsling har størst verdi når varselet tas på alvor og varsleren blir tatt vare på.
  • Arbeidsgiver må ta ansvar for ytringskulturen i virksomheten.
  • Virksomheten må ta tak i det kritikkverdige forholdet og håndtere varselet på lavest mulig nivå.
  • Lovreglene om varsling må klargjøres slik at de blir enklere å forstå.         
  • Personvern og kontradiksjon må ivaretas i varslingsprosesser.
  • Alle relevante aktører må få økt kunnskap om varslingsprosesser. 
  • Varslerne må ha et sted å gå til for å få veiledning og støtte.
  • Det må være mulig å få erstatning og oppreisning uten å risikere store saksomkostninger.
  • Varslerne må anerkjennes for arbeidet de gjør og varslere som utstøtes fra arbeidslivet må sikres ettervern.

Egen lov om varsling

Utvalget anbefaler at varslingsreglene bør forbli i arbeidsmiljøloven kapittel 2 A.

Utvalgets flertall mener det i tillegg er behov for en egen lov om varsling, som i første omgang skal inneholde regler om et varslingsombud og en varslingsnemnd. Flertallet mener at en egen lov vil kunne bidra til økt oppmerksomhet om varsling, om verdien av varsling og et godt ytringsklima. Virkeområdet og nærmere innhold i en egen lov om varsling må utredes nærmere.

Varslingsombud

Utvalget foreslår at det opprettes et nasjonalt Varslingsombud. Hovedoppgaven bør være å gi veiledning og støtte til varslere, den eller de det varsles om, arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud. Slik veiledning kan være konfliktdempende og bidra til tidlig avklaring av om det er en varslingssak eller ikke. Andre aktuelle oppgaver for ombudet vil blant annet være pådriver- og kunnskapsarbeid, siling av saker som ikke handler om kritikkverdige forhold og å gi anbefaling om fri rettshjelp. 

Varslingsnemnd

Et flertallet i utvalget foreslår at det bør opprettes en egen tvistenemnd for varslingssaker. Flertallet mener det er behov for et lavterskeltilbud som kan gi en rimeligere og mer effektiv mekanisme for å løse tvister om gjengjeldelse og erstatning. Nemnda skal ikke vurdere eller ta stilling til innholdet i det det er varslet om, altså om det er et kritikkverdig forhold eller ikke. 

Ytringsklima og ytringsfrihet

Ytringsklimaet på arbeidsplassen har stor betydning for hvordan kritikkverdige forhold blir håndtert. Utvalget foreslår derfor at hensynet til et godt ytringsklima bør tas inn i arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse. Av pedagogiske hensyn foreslår utvalget også at arbeidsmiljølovens varslingsregler bør ha en henvisning til Grunnloven § 100 om ytringsfrihet.

Lovbestemmelsene bør bli enklere å forstå

Utvalget foreslår at lovbestemmelsene endres slik at det blir lettere å forstå hva som er innholdet i de sentrale begrepene «kritikkverdige forhold», «forsvarlig fremgangsmåte» og «gjengjeldelse». De foreslår også at loven sier uttrykkelig at varslingsreglene ikke gjelder for klage som gjelder misnøye med arbeidstakerens eget arbeidsforhold. Forslagene er ment å være en presisering av gjeldende regler.

Aktivitetsplikt for arbeidsgiver

Varslingsmottakers behandling av varsleren og forholdet det varsles om vil være avgjørende for om det skjer gjengjeldelse eller oppstår konflikt i saken. Utvalget foreslår derfor at arbeidsgivers aktivitetsplikt i varslingssaker presiseres i loven. Aktivitetsplikten bør både knytte seg til håndtering av det kritikkverdige forholdet det er varslet om og den omsorgsplikten som arbeidsgiver har overfor varsleren. Begge deler er viktig for at en varslingssak og -prosess skal løses på en god måte.

Varslingsutvalgets forslag

Her kan du se en skjematisk oversikt over alle forslagene i NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern — Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet (PDF) 

Whistleblowing – Values and Protection