Historisk arkiv

Årsberetning for Bedriftsdemokratinemnda 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Bedriftsdemokratinemnda legger med dette fram sin beretning for virksomheten i 2010.
 

1. Nemndas mandat

Bedriftsdemokratinemnda ble opprettet ved kongelig resolusjon 15. desember 1972.

Grunnlaget for nemndas avgjørelser i 2008 har vært reglene om ansattes rett til representasjon i styrende organer i følgende lover og forskrifter:

 • lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven)
 • lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven)
 • forskrift 18. desember 1998 nr. 1205 om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. (representasjonsforskriften).

 • lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven)
 • lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven)
 • forskrift 13. desember 1985 nr. 2096 til selskapslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styringsorganene

 • lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak (statsforetaksloven)
 • forskrift 20. desember 1991 nr. 0838 til statsforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i statsforetaks styre og bedriftsforsamling m.v.

 • lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven)
 • forskrift 15. november 2002 nr. 1287 til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer

 • lov 23. august 1996 nr. 63 om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v. (lov om europeiske samarbeidsutvalg)
 • forskrift 28. juli 2000 nr. 0797 om europeiske samarbeidsutvalg mv.
 • lov 1. april 2005 om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001)
  (SE-loven)
 • forskrift 1. april 2005 nr. 0273 om arbeidstakernes rett til innflytelse i europeiske selskaper
 • lov 30. juni 2006 nr 50 om europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven)
 • forskrift 3. november 2006 nr 1213 om arbeidstakernes rett til innflytelse i europeiske samvirkeforetak.

 • lov 19. desember 2003 nr. 120 om interkommunale selskaper
 • forskrift 29. august 2006 nr. 1009 om ansattes rett til representasjon i styrer for interkommunale selskaper
 • lov 17. juni 2005 nr 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 8-3 (3)
 • lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova)

Nemnda arbeider etter eget vedtak 27. februar 2009 om delegasjon og regler om saksbehandling.

Bedriftsdemokratinemndas vedtak, praksis og årsmeldinger finnes på nemndas hjemmeside www.bedriftsdemokratinemnda.no.

 

2. Nemndas sammensetning

Arbeids- og inkluderingsdepartementet oppnevnte 12. februar 2009 følgende medlemmer og varamedlemmer til Bedriftsdemokratinemnda for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2011:

Advokat Gudmund Knudsen, leder

Varamedlem: Advokat Harald André Ryen

Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, nestleder

Varamedlem: Juridisk rådgiver Sissel Markhus

Advokat Espen Johannessen

Varamedlem: Postdoktor dr. juris Beate Sjåfjell

 

Medlemmer oppnevnt etter innstilling fra arbeidsgiverorganisasjoner:

Advokat Ingebjørg Harto

Varamedlem: Advokat Frode Toftevåg

Advokat Halvor E. Sigurdsen

Varamedlem: Advokat Margrethe Husebø

 

Medlemmer oppnevnt etter innstilling fra arbeidstakerorganisasjoner:

Spesialrådgiver Gro Granden

Varamedlem: Avdelingsleder Knut Bodding

Advokat Kristin Robberstad

Varamedlem: Advokat Ragnhild M. Hagen

 

Med hjemmel i kongelig resolusjon 7. januar 1983 oppnevnte nemnda

27. februar 2009 følgende medlemmer og varamedlemmer til arbeidsutvalget:

Leder: Advokat Gudmund Knudsen

 

Medlem oppnevnt etter innstilling fra arbeidsgiversiden:

Advokat Ingebjørg Harto

 

Medlem oppnevnt etter innstilling fra arbeidstakersiden:

Spesialrådgiver Gro Granden.

 

3. Nemndas virksomhet i 2010

Det har vært avholdt to møter i samlet nemnd og 7 møter i arbeidsutvalget. I tillegg har arbeidsutvalget truffet vedtak ved skriftlig saksbehandling ved 1 anledning.

I 2010 mottok nemnda 29 søknader. En søknad ble avvist (sak BDN-201001543 Felleskjøpet Rogaland Agder). I denne saken ble det søkt om godkjenning av en overgangsordning med forkortet funksjonstid for et av de sittende styremedlemmene. Bedriftsdemokratinemnda viste til at den nye samvirkelova gjelder for Felleskjøpet Rogaland Agder. Den tidligere representasjonsordningen for de ansatte ville som følge av dette falle bort, og erstattes av samvirkelovas representasjonsordning. Det innebar at vervet til den personen søknaden gjaldt også ville bortfalle fra det tidspunktet den gamle representasjonsordningen ble erstattet av representasjonsordningen etter samvirkelova.

Samlingen av nemndas praksis er ajourført med prinsipielle saker for 2010.

Nemndas arbeid har i 2010 medført en samlet utgift på ca. 107 000 kr. I dette beløpet er godtgjørelser for annet halvår ikke medregnet. I tillegg kommer arbeidsgiveravgift for nemndas medlemmer og varamedlemmer.

4. Statistisk oversikt over antallet saker i 2006, 2007, 2008, 2009 og 2010.

Det gis oversikt over det totale antallet saker, samt antallet saker om ulike temaer. Antallet søknader totalt pr. år kan være lavere enn antallet emner det enkelte året ettersom det ofte søkes om flere forhold i hver sak.

År

2006

2007

2008

2009

2010

Antall saker

27

39

26

31

29

 

 

Konsernordninger

19

23

20

19

15

Unntak valgordning

 

7

8

9

3

Elektronisk valg

 

8

3

8

6

Valgklage

1

1

3

Fritak b.f.

3

1

1

1

3

Unntak funksjonstid

2

5

4

3

 

Pr. 9. desember 2010 har Bedriftsdemokratinemnda behandlet alle søknader som er innkommet i 2010.

5. Oversikt over nemndas avgjørelser etter aksjeloven og allmennaksjeloven i 2010

Konsernordninger

Nemnda har i 2010 behandlet 13 søknader knyttet til konsernordninger etter aksjelovgivningen. Ti av disse omhandler søknader om etablering av felles representasjonsordninger for flere selskaper innen et konsern (sak BDN – 201000859 Gauldal Energi AS, sak BDN – 201000386 Maskinia AS, sak BDN – 200906378 Posten Norge AS, sak BDN-201001624 Tun media AS, sak BDN-201001989 Elotec AS, sak BDN – 201001413 Peab Norge AS, sak BDN – 201002789 Statoil Fuel & Retail ASA, sak BDN – 201003000 Coor Service Management ASA, sak BDN – 201002168 SalMar AS og sak BDN – 201003845 Hurtigruten ASA ), to saker knytter seg til endringer i gjeldende konsernordning (sak BDN-200800903 Edda Media AS og sak BDN 201003611 Imarex ASA), mens en sak knytter seg til opphevelse av konsernordning (sak BDN – 201000999 Uno-X konsernet ).

Særskilt valgordning

Elektronisk valg

Seks selskaper fikk godkjent søknad om unntak fra skriftlighetskravet i § 9 ved bruk av elektronisk valgsystem (sak BDN – 200906378 Posten Norge AS, sak BDN – 201000746 Ventelo Networks AS, sak BDN-201001587 Lofotkraft Holding AS, sak BDN – 201002368 Roxar ASA, sak BDN – 201002459 Statoil ASA og sak BDN – 201003488 Cisco Systems Norway AS). I disse sakene forutsatte nemnda at valgsystemet ivaretok hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte, at de ansatte var fortrolige med det elektroniske valgsystemet og at valgsystemet gjorde det mulig å gjennomføre valget i valgkretser og som forholdstallsvalg. I alle sakene ble det gitt tilslutning til at også fremtidige valg kan gjennomføres som elektroniske valg, men at lokal fagforening eller et flertall av de ansatte kan søke Bedriftsdemokratinemnda om å gå tilbake til representasjonsforskriftens normalordning for gjennomføring av valg.

Unntak for representasjon i datterselskapers styre

Ett selskap søkte om unntak for representasjon i et av sine datterselskaper i forbindelse med en søknad om konsernordning (sak BDN – 201000386 Maskinia AS). Nemnda viste til at det bare unntaksvis gis dispensasjon fra lovbestemmelsene om de ansattes representasjon i datterselskapers styrer. Innføring av representasjon for de ansatte i morselskapets styre gir ikke i seg selv grunn til å gjøre unntak fra retten til styrerepresentasjon i datterselskapene. Aksjelovens normalordning er at ansatterepresentasjon i morselskapets styre kommer i tillegg til representasjon i eget selskaps styre.

I denne saken hadde imidlertid det aktuelle datterselskapet under 200 ansatte. Nemnda viste til at det dermed ikke er en lovbestemt plikt til å ha ansatterepresentanter i styret, men at slik representasjon er betinget av at de ansatte krever det. Det fremgikk av søknaden at det på dette tidspunktet ikke var aktuelt for de ansatte å fremme krav om representasjon i selskapet. Nemnda så på denne bakgrunn ikke grunn til å gå nærmere inn på spørsmålet om dispensasjon fra lovreglene om ansatterepresentasjon i dette selskapet.

Tidspunkt knyttet til valg

Nemnda har godkjent tre søknader om utsettelse av valg av ansatterepresentanter til styret (sak BDN 201006378 Posten Norge AS, sak BDN - 201001301 Oslo Kino AS og sak BDN – 201003746 FosenNamsos Sjø AS).

I forbindelse med en fusjon, har nemnda godkjent en søknad om å avholde valg av ansatterepresentanter til styret før de ansatte som skulle overføres til det nye selskapet var formelt ansatt (sak BDN – 201002789 Statoil Fuel & Retail ASA). I denne saken ble det også søkt om at de ansattes representanter i styret først skulle tiltre sine styreverv fra det tidspunktet selskapet ble børsnotert. Nemnda avslo denne delen av søknaden, og viste til at de lokale fagforeningene ikke støttet en slik ordning. Det ble også vist til selskapets uttalelse om at det ikke hadde innvendinger mot at denne delen av søknaden ikke tas til følge.

Utpeking av styremedlemmer

Nemnda har avslått en søknad om en ordning om at de ansattes representanter til styret skulle utpekes av de to lokale fagforeningene (sak BDN – 201002168 SalMar ASA). Nemnda viste til at en ordning med utpeking av ansatterepresentanter til styret bryter sterkt med lovens og representasjonsforskriftens ordning som er at representantene skal velges ved direkte valg av og blant de ansatte i konsernet. Ut fra opplysningene i søknaden kunne ikke nemnda se at lovens og forskriftens regler vil medføre ”vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for gjennomføringen av de ansattes rett til representasjon i selskapets besluttende organer”, noe som er en forutsetning for unntak fra regelverket.

Dispensasjon fra plikten til å ha bedriftsforsamling

Tre selskaper har søkt om dispensasjon fra plikten til å ha bedriftsforsamling (sak BDN – 201000746 Ventelo Networks AS, sak BDN – 201001413 Peab Norge AS og sak BDN – 200806234 Volvat Medisinske Senter AS). Nemnda viste i disse sakene innledningsvis til at den i sin praksis bare unntaksvis gitt dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling. Nemnda godkjente søknadene og la vekt på at selv om valgdeltakelsen ved de avholdte valgene var for lav til å inngå avtale om å ikke ha bedriftsforsamling, stemte likevel et klart flertall av de ansatte som avga stemme for at det ikke skulle være bedriftsforsamling. Nemnda viste til at det var en klar tendens blant den delen av de ansatte som har engasjert seg i spørsmålet. Videre ble det vist til at det blant selskapenes ansatte var en stor overvekt som ikke har ønsket å engasjere seg i spørsmålet, og at de lokale fagforeningene har avgitt uttalelse om at de ikke ønsker bedriftsforsamling. I samtlige vedtak stilte nemnda som vilkår for fritaket at de ansatte fikk utvidet styrerepresentasjon i samsvar med aksjeloven § 6-4 tredje ledd.

I den ene saken (sak BDN – 201001413 Peab Norge AS) godkjente nemnda i samsvar med søknaden at den utvidede styrerepresentasjonen skulle gjennomføres i morselskapet Peab Norge AS istedenfor i datterselskapet som ble fritatt fra plikten til å ha bedriftsforsamling.

Nemnda har godkjent en søknad om utsatt opprettelse av bedriftsforsamling (sak BDN – 201003283 Weifa AS).

Klage i forbindelse med valg

I en sak (BDN – 201001886 TrønderBilene AS), behandlet nemnda klage i forbindelse med valg. Det ble fremsatt klage på valgstyrets beslutning om ikke å godkjenne et listeforslag fordi det var levert etter den fristen valgstyret hadde satt for innsending av lister. På grunn av sykdom fikk den lokale fagforeningen Yrkestrafikkforbundet, først levert sin liste med forslag til kandidater dagen etter fristen, og listen ble ikke godkjent av valgstyret. Ettersom det etter dette bare forelå en godkjent liste med kandidater, ble de som var foreslått på denne listen valgt i den rekkefølge de var foreslått.

Nemnda viste til at valgstyret hadde fastsatt en frist for innlevering av forslag på kandidater som løp ut mer enn 8 uker før valgdagen, og at dette var i strid med representasjonsforskriften § 12 niende ledd, som fastsetter en siste frist på 3 uker før valgdagen. Valgstyrets frist var ugyldig, og listen ble derfor innlevert i rett tid. Nemnda la til grunn at valgresultatet kunne blitt et annet dersom Yrkestrafikkforbundet hadde fått sin liste godkjent. Nemnda fant dermed at valget var ugyldig, og at det måtte holdes nytt valg.

Nemnda har behandlet en klage på valgstyrets vedtak om omvalg (sak BDN – 201001391 Norway Pelagic AS).

I forbindelse med valget i Norway Pelagic AS mottok valgstyret en klage over gjennomføringen av valget i ett av stemmelokalene; Liavåg. Klagen var begrunnet med at den lokale listekandidaten for Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforening (NNN), som satt i valglokalet, hadde oppfordret de stemmende til ” å stemme slik vi var enige om”, til tross for at hun hadde blitt bedt om å la det være av lederen for den lokale valgkomiteen. På bakgrunn av dette ble det krevd at det ble gjennomført et nytt valg i Liavåg.

Flertallet i valgstyret vurderte det slik at tvilen som hadde blitt reist om gjennomføringen av valget i Liavåg var av en slik karakter at det burde gjennomføres et nytt valg. Som følge av valgstyrets vedtak ble det avholdt nytt valg i Liavåg

Det ble fremsatt klage over valgstyrets om at det skulle foretas omvalg i Liavåg, slik at det opprinnelige valgresultatet blir godkjent som endelig. Begrunnelsen for klagen var blant annet at valgstyrets vedtak ikke var saklig begrunnet. Det ble også påklaget at omvalget ble avholdt utenfor den perioden det er avtalt at valg skal holdes.

Valgstyret behandlet klagen, men flertallet i valgstyret fant ikke at klagen tilførte ny kunnskap som ga grunnlag for å endre deres opprinnelige syn om å oppheve valget som.

Nemnda kom til at det ikke var grunnlag for å oppheve valgstyrets vedtak om omvalg, og at det heller ikke hadde skjedd noen feil ved gjennomføringen av omvalget.

6. Nemndas avgjørelser etter reglene om helseforetak

Klage i forbindelse med valg

I sak BDN – 200905631 Akershus universitetssykehus HF, behandlet nemnda en klage i forbindelse med valg. Det ble klaget over to forhold i forbindelse med valget; utformingen av en av stemmesedlene og gjennomføringen av valget. I følge klagen var det opplyst på stemmeseddelen til liste nr. 2, at den var fremmet som en fellesliste fra flere foreninger, herunder UNIO og Akademikerne. Klagerne anførte at Akademikerne og UNIO ikke støttet denne listen. Teksten på stemmeseddelen var i følge klagerne dermed egnet til å forlede de stemmeberettigede til å tro at også disse organisasjonene stilte seg bak listen. Når det gjaldt gjennomføringen av valget, anførte klagerne at det var svært mangelfull informasjon og dårlig tilrettelegging for forhåndsvalg på lokasjoner utenfor hovedarbeidsplassen. Noe av dette ble rettet opp, men forholdene var ikke i orden før siste dagen for å avgi forhåndsstemmer. Det ble videre anført at håndteringen av forhåndsstemmene ikke var tilfredsstillende.

Nemnda kom til at det ikke kunne ses bort fra at feilen kunne ha virket inn på valgresultatet som førte til at liste nr. 2 fikk valgt inn et styremedlem, og valget ble kjent ugyldig. Nemnda fant det etter dette ikke nødvendig å ta stilling til ytterligere klagepunkter.

7. Nemndas avgjørelser etter reglene om samvirkeforetak

Konsernordninger

Nemnda har godkjent to søknader om konsernordninger etter samvirkelova (sak BDN – 201000678 TINE SA og sak BDN - 201004788 Coop Norge SA). Begge gjaldt videreføring og formalisering av allerede eksisterende ordninger.

Særskilt valgordning

I sak BDN – 201000678 TINE SA ble det søkt om en godkjenning av en ordning med rullerende valg som innebærer at det avholdes valg for en halvpart av ansatterepresentantene hvert år. Ordningen ble praktisert av samvirkeforetaket det ble omfattet av samvirkelova. Nemnda viste til at den i sin praksis hadde vært meget tilbakeholden med å gjøre unntak fra representasjonsforskriftens ordning som innebærer at de ansattes representanter til styret skal velges ved samme valg hvert annet år. Nemnda kunne ikke se at det i denne saken foreligger særlige grunner til å fravike representasjonsforskriftens regler, og søknaden om en rullerende valgordning ble avslått.

I sak BDN - 201004788 Coop Norge SA ble det søkt om godkjenning av særskilte valgregler som fulgte av vedtektene for Coop NKL SA, samt særskilte regler for valg av ansatterepresentanter til styret i Coop Norge SA. Nemnda godkjente ikke de særlige valgreglene, herunder valgordningen som ga de ansatte i morselskapet Coop Norge SA rett til ett av de tre styremedlemmene. Nemnda viste til at valgreglene gjennomgående brøt sterkt med lovens og representasjonsforskriftens ordning. Ut fra opplysningene i søknaden kunne nemnda heller ikke se at lovens og forskriftens regler vil medføre ”vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for gjennomføringen av de ansattes rett til representasjon i selskapets besluttende organer”, noe som er en forutsetning for at nemnda kan gjøre unntak fra regelverket.

8. Andre regler om ansattes representasjon i styrende organer

 

Nemnda har ikke hatt saker etter annen lovgivning om ansattes representasjon i styrende organer.

 

Gudmund Knudsen

nemndas leder

 

Anne Karine Plahter

for nemndas sekretariat