Historisk arkiv

Årsberetning for Bedriftsdemokratinemnda 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Bedriftsdemokratinemnda legger med dette fram sin årsrapport for virksomheten i 2013.

Årsrapport for 2013

1. Nemndas mandat

Bedriftsdemokratinemnda ble opprettet ved kongelig resolusjon 15. desember 1972.

 

Grunnlaget for nemndas avgjørelser i 2013 har vært reglene om ansattes rett til representasjon i styrende organer i følgende lover og forskrifter:

 • lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven)
 • lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven)

 

 • forskrift 18. desember 1998 nr. 1205 om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. (representasjonsforskriften).

   
 • lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven)

 

 • lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven)
 • forskrift 13. desember 1985 nr. 2096 til selskapslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styringsorganene

 • lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak (statsforetaksloven)
 • forskrift 20. desember 1991 nr. 0838 til statsforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i statsforetaks styre og bedriftsforsamling m.v.

 • lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven)
 • forskrift 15. november 2002 nr. 1287 til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer

 • lov 23. august 1996 nr. 63 om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v. (lov om europeiske samarbeidsutvalg)
 • forskrift 28. juli 2000 nr. 0797 om europeiske samarbeidsutvalg mv.

 

 • lov 1. april 2005 om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001)
  (SE-loven)
 • forskrift 1. april 2005 nr. 0273 om arbeidstakernes rett til innflytelse i europeiske selskaper

 

 • lov 30. juni 2006 nr 50 om europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven)
 • forskrift 3. november 2006 nr 1213 om arbeidstakernes rett til innflytelse i europeiske samvirkeforetak.

 • lov 19. desember 2003 nr. 120 om interkommunale selskaper
 • forskrift 29. august 2006 nr. 1009 om ansattes rett til representasjon i styrer for interkommunale selskaper

 

 • lov 17. juni 2005 nr 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 8-3 (3)

 

 • lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova)

 

Nemnda arbeider etter eget vedtak 13. januar 2012 om delegasjon av myndighet og regler om saksbehandling.

 

Bedriftsdemokratinemndas vedtak, praksis og årsmeldinger finnes på nemndas hjemmeside www.bedriftsdemokratinemnda.no.

2. Nemndas sammensetning

 

Arbeidsdepartementet oppnevnte 3. januar 2012 følgende medlemmer og varamedlemmer til Bedriftsdemokratinemnda for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2014:

 

Advokat Gudmund Knudsen, leder

Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, nestleder
Varamedlem: Juridisk rådgiver Sissel Markhus

Advokat Espen Johannessen
Varamedlem: advokat Harald A. Ryen


Medlemmer oppnevnt etter innstilling fra arbeidsgiverorganisasjoner:

Advokat Halvor E. Sigurdsen
Varamedlem: Advokat Frode Toftevåg

 

Advokat Margrethe Meder

Varamedlem: Advokat Elisabeth Lea Strøm

 

Medlemmer oppnevnt etter innstilling fra arbeidstakerorganisasjoner:

Spesialrådgiver Gro Granden

Varamedlem: Avdelingsleder Knut Bodding

 

Advokat Katrine Hellum-Lilleengen

Varamedlem: Advokat Elisabeth S. Grannes

 

Med hjemmel i kongelig resolusjon 7. januar 1983 oppnevnte nemnda

13. januar 2012 følgende medlemmer og varamedlemmer til arbeidsutvalget:

 

Leder: Advokat Gudmund Knudsen

 

Medlem oppnevnt etter innstilling fra arbeidsgiversiden:

Advokat Halvor E. Sigurdsen

 

Medlem oppnevnt etter innstilling fra arbeidstakersiden:

Spesialrådgiver Gro Granden.

 

3. Nemndas virksomhet i 2013

 

Det har vært holdt to møter i samlet nemnd og 5 møter i arbeidsutvalget i løpet av året. I tillegg har arbeidsutvalget truffet vedtak ved skriftlig saksbehandling ved tre anledninger.

 

I 2013 har nemnda behandlet 25 søknader. Fem saker kom inn etter fristen for behandling i 2013, og ble utsatt til behandling i 2014.

Nemndas arbeid har i 2013 medført en samlet utgift på 118 404 kr. I dette beløpet er godtgjørelser for annet halvår ikke medregnet. I tillegg kommer arbeidsgiveravgift for nemndas medlemmer og varamedlemmer.

 

 

4. Statistisk oversikt over antallet saker i 2009, 2010, 2011,2012 og 2013.

Det gis oversikt over det totale antallet saker, samt antallet saker om ulike temaer. Antallet søknader totalt pr. år kan være lavere enn antallet emner det enkelte året ettersom det ofte søkes om flere forhold i hver sak.

 

 

År

2009

2010

2011

2012

2013

 

ANTALL

ANTALL

ANTALL

ANTALL

ANTALL

ANTALL SAKER

31

29

31

27

26

 

 

 

 

 

 

 

KONSERN-

ORDNINGER

 

19

 

15

 

16

 

15

 

13

unntak valgordning

 

9

 

3

 

13

 

9

 

6

ELEKTRONISK VALG

 

8

 

6

 

7

 

7

 

8

 

VALGKLAGE

 

1

 

3

 

1

 

1

 

0

 

FRITAK B.F.

 

1

 

3

 

4

 

2

 

5

UNNTAK FUNKSJONSTID

 

3

 

7

 

 

6

 

2

 

5. Oversikt over nemndas avgjørelser etter aksjeloven og allmennaksjeloven i 2013

 

Konsernordninger

Nemnda har i 2013 behandlet 13 søknader som gjelder konsernordninger etter aksjelovgivningen. Seks av disse omhandler søknader om etablering av felles representasjonsordninger for flere selskaper innen et konsern (BDN 12/3949 Nettpartner Holding AS, BDN 13/87 Noreal Transport AS, BDN 12/1608 Bertel O. Steen AS, BDN 13/2013 SAPA AS, BDN 13/1964 NTE Holding AS og BDN 13/2401 Oslo Børs VPS Holding AS, mens seks saker knytter seg til endringer i gjeldende konsernordninger (BDN 12/86 Orkla ASA, BDN 12/3940 Broadnet AS, BDN 12/86 Orkla ASA (sak 2), BDN 11/5474 Vard Group AS og BDN 13/3109 Seco Invest AS). I sak BDN 11/5389 EDBErgoGroup ASA ble det gjort en endring i premissene for et tidligere vedtak.  

 

Særskilt valgordning

Elektronisk valg                   

Seks selskaper fikk godkjent søknad om unntak fra skriftlighetskravet i § 9 ved bruk av elektronisk valg. (BDN 12/3940 Broadnet AS, BDN 13/1105 Olsten Norway AS, BDN 13/1337 Deloitte AS, BDN 13/1375 Coca Cola AS, BDN 13/3017 Det Norske Veritas, BDN 13/3429 NSB AS og BDN 11/5389 EDBErgoGroup ASA). I disse sakene forutsatte nemnda at valgsystemet ivaretok hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte, at de ansatte var fortrolige med det elektroniske valgsystemet og at valgsystemet gjorde det mulig å gjennomføre valget i valgkretser og som forholdstallsvalg. I alle sakene ble det gitt tilslutning til at også fremtidige valg kan gjennomføres som elektroniske valg, men at lokal fagforening eller et flertall av de ansatte kan søke Bedriftsdemokratinemnda om å gå tilbake til representasjonsforskriftens normalordning for gjennomføring av valg. I sak BDN 13/5376 Ahlsell AS fattet nemnda vedtak om avslag på søknad om opphevelse av tidligere vedtak om elektronisk valg.

 

Valgkretser

I sakene BDN 12/86 Orkla ASA, BDN 13/Noreal Transport AS, BDN 13/2013 SAPA AS, BDN 13/2401, BDN 11/5389 EDBErgoGroup ASA og Oslo Børs VPS Holding AS ble det fattet vedtak om at valgene av ansatterepresentanter skal gjennomføres i valgkretser.

 

Utpeking av styremedlemmer

I sak BDN 12/3940 Broadnet AS ble det som en overgangsordning godkjent at de to ansatterepresentantene med ansettelsesforhold i Broadnet fortsetter som styremedlemmer i Broadnet AS og at representanten med ansettelsesforhold i Ventelo AS fortsetter som styremedlem i Ventelo AS inntil ordinært valg våren 2013.

Unntak fra retten styrerepresentasjon
I sak BDN 13/3283 Nordic Paper AS avslo Bedriftsdemokratinemnda en søknad om unntak fra retten til styrerepresentasjon etter aksjeloven § 6-4 andre ledd.

Fritak fra plikten til å ha bedriftsforsamling

Fire selskaper har søkt om dispensasjon fra plikten til å ha bedriftsforsamling (BDN 12/86 Orkla ASA – to søknader), BDN 12/3940 Broadnet AS, BDN 13/12 Subsea 7 Norway AS, BDN 13/2309 Stangeland Maskin AS ). I sak BDN 12/86 Orkla ASA fikk en nærmere angitte datterselskaper av Orkla ASA opprettholdt tidligere fritak fra plikten til å ha bedriftsforsamling. Også i sak BDN 12/3940 Broadnet AS opprettholdt nemnda sitt tidligere vedtak om dispensasjon fra plikten til å ha bedriftsforsamling i Broadnet AS. I sakene BDN 13/12 Subsea 7 Norway AS og BDN 13/2309 Stangeland Maskin AS viste nemnda innledningsvis til at den i sin praksis bare unntaksvis har gitt dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling. Nemnda godkjente søknaden og la vekt på at det var en klar tendens blant den delen av de ansatte som har engasjert seg i spørsmålet at de ønsket utvidet styrerepresentasjon fremfor bedriftsforsamling.

 

Unntak fra plikten til utvidet styrerepresentasjon

I sak BDN-13/3648 Volvo Norge AS ble det søkt om unntak fra plikten til utvidet styrerepresentasjon. Saken ble ikke ferdig behandlet.

 

Unntak fra bestemmelsen om funksjonstid

I sak BDN-13/1603 Nofima AS ble det fattet vedtak om forkortet funksjonstid.

 

6. Nemndas avgjørelser etter selskapsloven

I sak BDN-13/3346 Mills DA ble det fattet vedtak om ny valgordning.

 

7. Nemndas avgjørelser etter stiftelsesloven

I sak BDN 13/3017 Stiftelsen Det Norske Veritas ble det fastsatt en ny konsernordning på bakgrunn av endringer i konsernet. Vedtaket innebærer gjennomgående styrerepresentasjon, valgkretser og utvidet funksjonstid.

 

8.  Andre regler om ansattes representasjon i styrende organer

Nemnda har ikke hatt andre saker til behandling etter annen lovgivning om ansattes representasjon i styrende organer.

 

 

                                   Gudmund Knudsen

                                   nemndas leder

 

                                                                                              Bodil Stueflaten

                                                                                              for nemndas sekretariat