Historisk arkiv

Årsberetning for Bedriftsdemokratinemnda 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Bedriftsdemokratinemnda legger med dette fram sin årsrapport for virksomheten i 2016.

1. Nemndas mandat

Bedriftsdemokratinemnda ble opprettet ved kongelig resolusjon 15. desember 1972.

Grunnlaget for nemndas avgjørelser er reglene om ansattes rett til representasjon i styrende organer i følgende lover og forskrifter:

 • lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven)
 • lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven)
 • forskrift 20. juni 2014 nr. 850 om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling mv. (representasjonsforskriften)
 • lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven)

 

 • lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven)
 • forskrift 20. juni 2014 nr. 851 om selskapslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styrende organer fra 1. juli 2014.

 • lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak (statsforetaksloven)
 • forskrift 20. juni 2014 nr. 851 om statsforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styre og bedriftsforsamling mv. fra 1. juli 2014

 • lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven)
 • forskrift 15. november 2002 nr. 1287 til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer

 • lov 23. august 1996 nr. 63 om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v. (lov om europeiske samarbeidsutvalg)
 • forskrift 28. juli 2000 nr. 0797 om europeiske samarbeidsutvalg mv.

 

 • lov 1. april 2005 om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001)
  (SE-loven)
 • forskrift 1. april 2005 nr. 0273 om arbeidstakernes rett til innflytelse i europeiske selskaper

 

 • lov 30. juni 2006 nr 50 om europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven)
 • forskrift 3. november 2006 nr 1213 om arbeidstakernes rett til innflytelse i europeiske samvirkeforetak.

 • lov 19. desember 2003 nr. 120 om interkommunale selskaper
 • forskrift 20. juni 2014 nr. 852 om de ansattes rett til representasjon i styrer for interkommunale selskaper mv. fra 1. juli 2014.

 

 • lov 17. juni 2005 nr 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 8-3 (3)

 

 • lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova)

Bedriftsdemokratinemndas vedtak, praksis og årsmeldinger finnes på nemndas hjemmeside www.bedriftsdemokratinemnda.no.

2. Nemndas sammensetning

Nemndas sammensetning består av tre faste medlemmer med varamedlemmer, hvorav ett medlem med varamedlem er nøytralt, ett medlem med varamedlem er oppnevnt etter forslag fra arbeidstakerorganisasjoner med innstillingsrett og ett medlem med varamedlem er oppnevnt etter forslag fra arbeidsgiverorganisasjoner med innstillingsrett.

Arbeids- og sosialdepartementet oppnevnte 19. desember 2014 følgende medlemmer og varamedlemmer for perioden 1. januar 2015– 31. desember 2017:

Nøytrale medlemmer:

Advokat Gudmund Knudsen, leder, Oslo

Varamedlem: Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, Kongsberg

 

Medlemmer oppnevnt etter forslag fra arbeidsgiverorganisasjoner:

Kst. avdelingsdirektør Halvor E. Sigurdsen (NHO), Oslo

Varamedlem: Avdelingsdirektør Margrethe Meder, Oslo

 

Medlemmer oppnevnt etter forslag fra arbeidstakerorganisasjoner:

Spesialrådgiver Gro Granden (LO), Oslo

Varamedlem: Avdelingsleder Knut Bodding, Moss

 

3. Nemndas virksomhet i 2016

Det har vært holdt 7 møter i nemnda i løpet av året. I tillegg har nemnda i to saker truffet vedtak ved skriftlig saksbehandling.

I 2016 har nemnda behandlet 11 søknader.

Nemndas arbeid har i 2016 medført en samlet utgift på 124.180 kr.

Alle nemndas vedtak legges ut på Bedriftsdemokratinemndas hjemmeside på internett: http://www.regjeringen.no/nb/dep/asd/kampanjer/bedriftsdemokratinemnda.html?id=210786.

 

4. Statistisk oversikt over antallet saker i 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016.

Det gis oversikt over det totale antallet saker, samt antallet saker om ulike temaer. Antallet søknader totalt pr. år kan være lavere enn antallet emner det enkelte året ettersom det ofte søkes om flere forhold i hver sak.

År

2012

2013

2014

2015

2016

 

ANTALL

ANTALL

ANTALL

ANTALL

ANTALL

ANTALL SAKER

27

26

20

16

11

 

 

 

 

 

 

 

KONSERN-
ORDNINGER

 

15

 

13

 

10

 

8

 

5

 

UNNTAK VALGORDNING

 

9

 

6

 

5

 

5

 

8

 

ELEKTRONISK VALG

 

7

 

8

 

6

 

0

 

0        

 

VALGKLAGE

 

1

 

0

 

2

 

1

 

2

 

FRITAK B.F.

 

2

 

5

 

1

 

1

 

0

 

UNNTAK FUNKSJONSTID

 

6

 

2

 

3

 

3

 

0

 

Nedgangen i antall saker siden 2014 antas å ha sammenheng med endringene i aksjelovgivningen fra 1. juli 2014, som blant innebærer at det nå kan inngås avtale om konsernrepresentasjon, mens slik representasjon tidligere var avhengig av nemndas godkjenning. Det er heller ikke lenger nødvendig å søke Bedriftsdemokratinemnda om å gjennomføre elektronisk valg.

5. Oversikt over nemndas avgjørelser etter aksjeloven og allmennaksjeloven i 2016

Konsernordninger

Nemnda har i 2016 behandlet 5 søknader som gjelder konsernordninger etter aksjelovgivningen. Fire av disse gjaldt etablering av felles representasjonsordning for alle eller flere selskaper innen et konsern (BDN 16/1684 VV Holding AS, Norsk Gjenvinning Norge AS og Norsk Gjenvinning AS, BDN 16/1426 EB Holding AS, BDN 16/1424 EB Handel AS og BDN 16/2655 Lufttransport AS). Én sak gjaldt endring av konsernordning (BDN 12/86 Orkla ASA). 

I BDN 16/2655 Lufttransport AS søkte to lokale fagforeninger om en midlertidig konsernordning om representasjon som medlem i det nye morselskapets styre fram til ordinært valg skulle gjennomføres. Det var etter det opplyste på søknadstidspunktet i gang en prosess med å etablere en felles representasjonsordning, og at ordinært valg ville finne sted kort tid etter søknaden i nemnda ble behandlet. Nemnda uttalte at den ikke kunne se at foreningenes begrunnelse for søknaden var så tungtveiende at søknaden burde etterkommes. Nemnda viste til at søknaden gjaldt en kort periode som omfattet ett styremøte, og at de ansatte i perioden var representert i styret med observatører, og at de ansattes interesser derved ble ivaretatt på forsvarlig måte. Søknaden ble avslått.

De øvrige fire søknadene om konsernordning ble innvilget.   

 

Særskilt valgordning

Gjennomgående styrerepresentasjon
Nemnda har i 2016 behandler 3 saker om gjennomgående styrerepresentasjon (BDN 16/1684 VV Holding AS, Norsk Gjenvinning Norge AS og Norsk Gjenvinning AS, BDN 16/1426 EB Nett AS og BDN 16/1424 EB Handel AS). Alle søknadene ble godkjent.

Valgkrets
Nemnda har i 2016 behandlet 1 søknad om endring av valgkretser (BDN Goodtech ASA). Søknaden ble godkjent.

Unntak ansattebegrepet
I BDN 16/105 NSB AS søkte Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF), Norsk Jernbaneforbund (NJF) og NSB AS i fellesskap om unntak fra reglene om valgbarhet i representasjonsforskriften § 9 jf. § 1 bokstav a og om unntak fra representasjonsforskriften § 10 om hvem som kan sitte i valgstyret. Nærmere bestemt ble det søkt om unntak slik at "personer som har permisjon for å jobbe for de ansattes organisasjoner kan sitte i valgstyret og være valgbare ved valg av ansatterepresentanter". Nemnda viste først til at forskriften er utformet slik at en "person for å være "ansatt" enten må arbeide i selskapet eller være i lovfestet permisjon. Den som er i permisjon på annet rettsgrunnlag, for eksempel tariffavtale eller individuell avtale, er ikke "ansatt" etter forskriften. Dette betyr at personer som har permisjon fra selskapet for å arbeide i ansattes organisasjon ikke er "ansatt" etter representasjonsforskriften § 1 bokstav a), og dermed ikke valgbar eller stemmeberettiget i selskapet."

Nemnda godkjente unntak fra forskriftens ansattebegrep, og viste blant annet til at da NSB ble omdannet til aksjeselskap i 2002 var det på det rene at også ansatte som var i permisjon fra selskapet for å arbeide i de ansattes organisasjoner, var valgbare. Etter omdanningen ble aksjelovgivningens regler om ansatterepresentasjon gjeldende for NSB. Nemnda viste til at før forskriftsendringen i 2014 var det uklart om ansatte i permisjon var å anse som ansatt, men etter forskriftsendringen er det klart at ansatte som er i permisjon for å arbeide i de ansattes organisasjoner ikke anses å være ansatt i henhold til forskriften. Nemnda viste videre til at NSB har praktisert ordningen etter den tidligere særloven ved å velge ansatte med permisjon for å arbeide i de ansattes organisasjoner, og at det har vært bred oppfatning om at ordningen ivaretar de ansattes interesser på en god måte. Nemnda uttalte at nemndas godkjennelse bygde på en forutsetning om at organisasjonene vedtaket gjaldt for i det alt vesentlige organiserer ansatte i NSB-konsernet, og at dersom den fremtidige utviklingen i jernbanesektoren medfører at en ikke uvesentlig del av medlemmene er ansatt andre steder, bør vedtaket vurderes på nytt.

 

Utvidet styrerepresentasjon
I BDN 1684 VV Holding AS, Norsk Gjenvinning Norge AS og Norsk Gjenvinning AS, søkte selskapet og ansatte om unntak fra plikten til utvidet styrerepresentasjon som følge av avtale om ikke å ha bedriftsforsamling i Norsk Gjenvinning AS, mot at ansatterepresentasjon i styrene i VV Holding AS og Norsk Gjenvinning Norge AS utvides med ett medlem. Nemnda godkjente søknaden, og viste til at de to morselskapene behandlet saker av betydning for hele konsernet, og at Norsk Gjenvinning AS fortsatt ville ha ordinær styrerepresentasjon i eget selskap.

I BDN 2016/3159 Arcus-Gruppen Holding AS søkte selskapet om en midlertidig ordning med utvidet styrerepresentasjon for å sikre allmennaksjelovens krav til kjønnsrepresentasjon i forbindelse med omdanning fra aksjeselskap til allmennaksjeselskap. Nemnda godkjente søknaden.

 

Unntak overgangsordning
I forbindelse med omdanning til aksjeselskap og framtidig fisjon søkte Dalane Energi IKS (BDN 2016/2286 Dalane Energi IKS), om videreføring av gjeldende styrerepresentasjon og avholdelse av forhåndsvalg før selskapet var etablert. Nemnda godkjente søknaden, og viste til at det var bred enighet om søknaden og at løsningen sikret de ansatte styrerepresentasjon i overgangsperioden. 

 

Valgklage

I BDN 2016/3410 Norwegian Air Shuttle ASA ble valgklage fra en ansatt i et datterselskap i konsernet ikke tatt til følge. Nemnda kom til at valgstyret hadde lagt til grunn en korrekt forståelse av representasjonsforskriften § 16 fjerde ledd om opprykk ved forholdstallsvalg for å sikre kjønnsrepresentasjon. Nemnda uttalte at "representasjonsforskriften § 16 fjerde ledd må forstås slik at det er kandidat av det underrepresenterte kjønn på samme liste som skal rykke opp på plassen til den "sist" valgte representanten, dvs. den representanten som ble valgt inn med laveste kvotient". 

 

6.  Andre regler om ansattes representasjon i styrende organer

Klage i forbindelse med valg etter lov om samvirkeforetak og representasjonsforskriften

I BDN 16/1263 Tine SA ble valgklage fra Norsk Meierifolks Landsforening tatt til følge. Ordningen som Tine SA praktiserte innebar at valget ble foretatt av konsernutvalget og at det var forhåndsbestemt hvilke organisasjoner om skulle ha de ulike styreplassene.  

Nemnda kom til at valgordningen Tine SA praktiserte ikke var i samsvar med samvirkelova og representasjonsforskriftens krav om at de ansattes styrerepresentanter skal "veljast av og mellom dei tilsette", og valget ble opphevet.

 

Nemnda har ikke hatt saker til behandling etter øvrig lovgivning om ansattes representasjon i styrende organer.

 

 

                 Gudmund Knudsen

                  nemndas leder

 

                                                                            Tonje Forså Aas

                                                                            for nemndas sekretariat