Historisk arkiv

Årsberetning for Bedriftsdemokratinemnda 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Bedriftsdemokratinemnda legger med dette fram sin beretning for virksomheten i 2009.

 

1. Nemndas mandat

Bedriftsdemokratinemnda ble opprettet ved kongelig resolusjon 15. desember 1972.

Grunnlaget for nemndas avgjørelser i 2009 har vært reglene om ansattes rett til representasjon i styrende organer i følgende lover og forskrifter:

 • lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven)
 • lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven)
 • forskrift 18. desember 1998 nr. 1205 om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. (representasjonsforskriften).

 • lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven)
 • lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven)
 • forskrift 13. desember 1985 nr. 2096 til selskapslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styringsorganene

 • lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak (statsforetaksloven)
 • forskrift 20. desember 1991 nr. 0838 til statsforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i statsforetaks styre og bedriftsforsamling m.v.

 • lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven)
 • forskrift 15. november 2002 nr. 1287 til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer

 • lov 23. august 1996 nr. 63 om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v. (lov om europeiske samarbeidsutvalg)
 • forskrift 28. juli 2000 nr. 0797 om europeiske samarbeidsutvalg mv.
 • lov 1. april 2005 om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven)
 • forskrift 1. april 2005 nr. 0273 om arbeidstakernes rett til innflytelse i europeiske selskaper
 • lov 30. juni 2006 nr 50 om europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven)
 • forskrift 3. november 2006 nr 1213 om arbeidstakernes rett til innflytelse i europeiske samvirkeforetak.

 • lov 19. desember 2003 nr. 120 om interkommunale selskaper
 • forskrift 29. august 2006 nr. 1009 om ansattes rett til representasjon i styrer for interkommunale selskaper
 • lov 17. juni 2005 nr 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 8-3 (3)
 • lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova)

Nemnda arbeider etter eget vedtak 27. februar 2009 om delegasjon og regler om saksbehandling.

Bedriftsdemokratinemndas vedtak, praksis og årsmeldinger finnes på nemndas hjemmeside www.bedriftsdemokratinemnda.no.

2. Nemndas sammensetning

Arbeids- og inkluderingsdepartementet oppnevnte 12. februar 2009 følgende medlemmer og varamedlemmer til Bedriftsdemokratinemnda for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2011:

 • Advokat Gudmund Knudsen, leder
  Varamedlem: Advokat Harald André Ryen
   
 • Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, nestleder
  Varamedlem: Juridisk rådgiver Sissel Markhus
   
 • Advokat Espen Johannessen
  Varamedlem: Postdoktor dr. juris Beate Sjåfjell

 

Medlemmer oppnevnt etter innstilling fra arbeidsgiverorganisasjoner:

 • Advokat Ingebjørg Harto
  Varamedlem: Advokat Frode Toftevåg
 • Advokat Halvor E. Sigurdsen
  Varamedlem: Advokat Margrethe Husebø

 

Medlemmer oppnevnt etter innstilling fra arbeidstakerorganisasjoner:

 • Spesialrådgiver Gro Granden
  Varamedlem: Avdelingsleder Knut Bodding
   
 • Advokat Kristin Robberstad
  Varamedlem: Advokat Ragnhild M. Hagen

 

Med hjemmel i kongelig resolusjon 7. januar 1983 oppnevnte nemnda 27. februar 2009 følgende medlemmer og varamedlemmer til arbeidsutvalget:
Leder: Advokat Gudmund Knudsen

Medlem oppnevnt etter innstilling fra arbeidsgiversiden:
Advokat Ingebjørg Harto

Medlem oppnevnt etter innstilling fra arbeidstakersiden:
Spesialrådgiver Gro Granden.

 

3. Nemndas virksomhet i 2009

Det har vært avholdt et møte i samlet nemnd og 6 møter i arbeidsutvalget i løpet av 2009. I tillegg er et vedtak fattet av arbeidsutvalget ved skriftlig saksbehandling.

I 2009 mottok nemnda 31 saker. Samlingen av nemndas praksis er ajourført med prinsipielle saker for 2009.

Nemndas arbeid har i 2009 medført en samlet utgift på ca. NOK X ,-. I dette beløpet er godtgjørelser for annet halvår ikke medregnet. I tillegg kommer arbeidsgiveravgift for nemndas medlemmer og varamedlemmer.

 

4. Statistisk oversikt over antallet saker i 2006, 2007, 2008 og 2009.

Det gis oversikt over det totale antallet saker, samt antallet saker om ulike temaer. Antallet søknader totalt per år kan være lavere enn antallet emner det enkelte året ettersom det ofte søkes om flere forhold i hver sak.

År

2006

2007

2008

2009

Antall

Antall

Antall

Antall

Antall saker

27

39

26

31

 

 

 

Konsernordninger

19

23

20

19

Unntak valgordning

 

7

8

9

Elektronisk valg

 

8

3

8

Valgklage

0

1

1

Fritak b.f.

3

1

1

1

Unntak funksjonstid

2

5

4

 

5. Oversikt over nemndas avgjørelser etter aksjeloven og allmennaksjeloven i 2009

Pr. 16. desember 2009 har Bedriftsdemokratinemnda behandlet alle saker, som er innkommet i 2009, med unntak av en sak.

 

Konsernordninger

Nemnda har i 2009 behandlet 19 søknader knyttet til konsernordninger etter aksjelovgivningen. 14 av dem omhandler søknader om etablering av felles representasjonsordninger for flere selskaper innen et konsern (Sak BDN-200900114 Hartmark AS, sak BDN-200806400 Kraft Foods Norge AS, sak BDN-200900462 Avinor AS, sak BDN-200900426 Namsos Trafikkselskap ASA, sak BDN-200901456 Auction Holding AS, sak BDN-200901474 EB Nett AS, sak BDN-200902224 Bergen Group ASA, sak BDN-200901726 Mesta AS, sak BDN -00903158 Cerno AS, sak BDN-200903909 Isola Holding AS, sak BDN-200904552 Apply AS, sak BDN-200905479 Data Respons ASA, sak BDN-200905508 ÅrstadGruppen og sak BDN-200905541 Det norske oljeselskap ASA). 4 saker gjaldt endringer i gjeldende konsernordninger (sak BDN-200704566 Aker ASA, sak BDN-200801773 Infratek ASA, sak BDN-200901759 Pronova BioPharma ASA, sak BDN-200701003 Tide AS), mens 1 sak dreide seg om opphevelse av konsernordning (sak BDN-200806234 Volvat Medisinske Senter AS).

 

Særskilt valgordning til styret og bedriftsforsamling

Elektronisk valg

8 selskaper fikk godkjent søknad om unntak fra skriftlighetskravet i § 9 ved bruk av elektronisk valgsystem (sak BDN-200806349 Tandberg ASA, sak BDN-200700669 Trondheim Energi, sak BDN-200901588 Statkraft Norfund Power Invest AS, sak BDN- 200701895 Simula School of Research and Innovation AS, sak BDN-200902758 Ahlsell Norge AS, sak BDN-200903509 Avinor AS, sak BDN-200904338 Beerenberg Corp. AS og sak BDN-200905508 ÅrstadGruppen). I disse sakene forutsatte arbeidsutvalget at valgsystemet ivaretok hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte, at de ansatte var fortrolige med det elektroniske valgsystemet og at valgsystemet gjorde det mulig å gjennomføre valget som forholdstallsvalg og i valgkretser. I alle sakene ble det gitt tilslutning til at også fremtidige valg kan gjennomføres som elektroniske valg, men at lokal fagforening eller et flertall av de ansatte kan søke Bedriftsdemokratinemnda om å gå tilbake til representasjonsforskriftens normalordning for gjennomføring av valg.

 

Gjennomgående styre

Et selskap fikk godkjent ordning hvor de samme personene skulle ha styrevervene i flere selskaper i konsernet (sak BDN-200903158 Cerno AS). I denne saken ble det forutsatt at det ble valgt inn styrerepresentanter fra begge selskapene til hvert av styrene, slik at minst ett av styremedlemmene i hvert selskap vil være valgt blant selskapets egne ansatte. I sak BDN-200901759 Pronova BioPharma ASA godkjente nemnda videreføring av den gjeldende ordningen med gjennomgående styrerepresentasjon.

 

Unntak for representasjon i datterselskapets styre

Et selskap søkte blant annet om unntak for representasjon i et datterselskap i forbindelse med en søknad om konsernordning (sak BDN-200900426 Namsos Trafikkselskap ASA). Arbeidsutvalget avslo denne delen av søknaden, og viste til at selv om selskapet anførte at viktige beslutninger ville bli truffet i konsernstyret og at det i tillegg var opprettet andre samarbeidsorganer i datterselskapene, kunne utvalget ikke se at dette var spesielt for det aktuelle selskapet, men at det regelmessig vil være tilfelle i konsernsammenheng. Det ble videre vist til det selvstendige ansvaret som styret i datterselskapet har, og arbeidsutvalget fant ikke at det forelå særlige grunner som tilsa et unntak fra de ansattes rett til representasjon i eget selskap.

 

Unntak fra plikten til utvidet styrerepresentasjon.

Nemnda har godkjent fritak fra plikten til utvidet styrerepresentasjon, jf. aksjeloven

§ 6-4(3) i et datterselskap i et konsern med konsernordning (sak BDN-200901759 Pronova BioPharma ASA). Nemnda la i sitt vedtak betydelig vekt på at de ansatte skulle velge tre av åtte representanter i morselskapets styre, og at den utvidede styrerepresentasjonen således kunne sies å utøves i morselskapets styre i stedet for i eget selskap. Nemnda godkjente også i en annen sak at den utvidede styrerepresentasjonen etter aksjeloven § 6-4 (3) skulle være i morselskapets styre istedenfor i styret i datterselskapet, selv om det var en avvikende ordning fra det som følger av aksjeloven og allmennaksjeloven (sak BDN-200900426 Namsos Trafikkselskap ASA).

 

Overgangsordning

Nemnda godkjente flere søknader om overgangsordninger for de ansattevalgte representantene til styret. I sak BDN-200901759 Pronova BioPharma ASA ble det godkjent en ordning med utpeking av styremedlem fra Danmark for en overgangsperiode frem til ordinært valg. Videre godkjente nemnda en overgangsordning som innebar at styremedlemmene i et av datterselskapene også skulle være ansatterepresentanter i morselskapets styre inntil ordinært valg ble avholdt (sak BDN-200903909 Isola Holding AS).

 

Endret funksjonstid

4 selskaper har søkt om endret funksjonstid for de ansattes styrerepresentanter, jf. representasjonsforskriften § 17. Nemnda godkjente forkortet funksjonstid i to saker (sak BDN-200901588 Statkraft Norfund Power Invest AS og BDN-200902366 Oslo Børs ASA) og forlengelse av funksjonstiden i to saker (BDN-200700669 Trondheim Energi og BDN-200902694 BaneTele AS).

 

Valg før fusjon er gjennomført

Nemnda godkjente i sak BDN-200904848 Telenor ASA at valget av de ansattes representanter til styret kunne avholdes før fusjonen mellom to selskaper var gjennomført. Nemnda la i sitt vedtak til grunn at det var på det rene hvem som kom til å være ansatt i det nye selskapet.

 

Varamedlemmer

Nemnda har i to saker godkjent unntak fra representasjonsforskriftens regler om varamedlemmer. I sak BDN-200901726 Mesta AS godkjente nemnda en ordning med personlige varamedlemmer, og i sak BDN-200701003 Tide AS godkjente nemnda en ordning med valg av færre varamedlemmer enn det som følger av representasjonsforskriften.

 

Fritak fra plikten til å ha bedriftsforsamling

I sak BDN-200904111 Edda Distribusjon AS fikk selskapet fritak fra plikten til å ha bedriftsforsamling. Arbeidsutvalget la vekt på at de lokale fagforeningene ønsket utvidet styrerepresentasjon i samsvar med aksjeloven § 6 - 4 tredje ledd fremfor bedriftsforsamling. Arbeidsutvalget la også vekt på at alle de ansatte som hadde engasjert seg i spørsmålet om det skulle være bedriftsforsamling i selskapet eller ikke, støttet forslaget om ikke å etablere bedriftsforsamling mot utvidet styrerepresentasjon.

 

6. Nemndas avgjørelse etter reglene om helseforetak

Valgklage

I sak BDN-200902246 Sykehuset Innlandet HF, behandlet arbeidsutvalget en klage i forbindelse med valg. Klagen gjelder en valgfunksjonær som hadde oppfordret de ansatte til å stemme på en bestemt liste inne i valglokalet. Nemnda påpekte at slike ytringer ikke er i samsvar med de krav helseforetaksforskriften stiller til gjennomføringen av valget. Forskriften bygger på den klare forutsetning at stemmestyret og valgfunksjonærene skal opptre på en nøytral måte, og uttalelsene ble ansett for å være klart kritikkverdige. Nemnda fant imidlertid ikke grunn til å regne med at uttalelsene kunne ha virket inn på valgresultatet, og uttalelsene medførte dermed ikke at valget var ugyldig.

 

7. Andre regler om ansattes representasjon i styrende organer

Nemnda har ikke hatt saker etter annen lovgivning om ansattes representasjon i styrende organer.

Gudmund Knudsen
nemndas leder

Anne Karine Plahter
for nemndas sekretariat