Historisk arkiv

Årsberetning for Bedriftsdemokratinemnda 2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Bedriftsdemokratinemnda legger med dette fram sin beretning for virksomheten i 2007.

 

1. Nemndas mandat

Bedriftsdemokratinemnda ble opprettet ved kongelig resolusjon 15. desember 1972.

Grunnlaget for nemndas avgjørelser i 2007 har vært reglene om ansattes rett til representasjon i styrende organer i følgende lover og forskrifter:

 • lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven)
 • lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven)
 • forskrift 18. desember 1998 nr. 1205 om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. (representasjonsforskriften).
   
 • lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven)
 • lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven)
 • forskrift 13. desember 1985 nr. 2096 til selskapslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styringsorganene
   
 • lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak (statsforetaksloven)
 • forskrift 20. desember 1991 nr. 0838 til statsforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i statsforetaks styre og bedriftsforsamling m.v.
   
 • lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven)
   
 • forskrift 15. november 2002 nr. 1287 til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer
   
 • lov 23. august 1996 nr. 63 om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v. (lov om europeiske samarbeidsutvalg)
 • forskrift 28. juli 2000 nr. 0797 om europeiske samarbeidsutvalg mv.
 • lov 1. april 2005 om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven)
 • forskrift 1. april 2005 nr. 0273 om arbeidstakernes rett til innflytelse i europeiske selskaper
 • lov 30. juni 2006 nr 50 om europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven)
 • forskrift 3. november 2006 nr 1213 om arbeidstakernes rett til innflytelse i europeiske samvirkeforetak.
   
 • lov 19. desember 2003 nr. 120 om interkommunale selskaper
 • forskrift 29. august 2006 nr. 1009 om ansattes rett til representasjon i styrer for interkommunale selskaper
 • lov 17. juni 2005 nr 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 8-3 (3)

Nemnda arbeider etter eget vedtak 23. januar 2006 om delegasjon og regler om saksbehandling.

Bedriftsdemokratinemndas vedtak, praksis og årsmeldinger finnes på nemndas hjemmeside www.bedriftsdemokratinemnda.no.

 

2. Nemndas sammensetning

Ved kongelig resolusjon 16. desember 2005 ble følgende oppnevnt som medlemmer og varamedlemmer av nemnda for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2008:

 • Advokat Gudmund Knudsen, leder
 • Tingrettsdommer Liv Synnøve Taraldsrud, nestleder
  Varamedlem: Juridisk rådgiver Sissel Markhus
 • Advokat Espen Johannessen
  Varamedlem: Kst. avdelingsdirektør Tone Ofstad

Medlemmer oppnevnt etter innstilling fra arbeidsgiverorganisasjoner:

 • Advokat Ingebjørg Harto
  Varamedlem: Seksjonssjef Vidar Lindefjeld
 • Advokat Håvard K. Sandnes
  Varamedlem: Advokat Margrethe Husebø

Medlemmer oppnevnt etter innstilling fra arbeidstakerorganisasjoner:

 • Spesialrådgiver Gro Granden
  Varamedlem: Avdelingsleder Knut Bodding
 • Advokat Kristin Robberstad
  Varamedlem: Advokat Ragnhild M. Hagen

Med hjemmel i kongelig resolusjon 7. januar 1983 foretok nemnda 23. januar 2006 oppnevning av følgende medlemmer og varamedlemmer til arbeidsutvalget:

 • Leder: Advokat Gudmund Knudsen

Medlem oppnevnt etter innstilling fra arbeidsgiversiden:

 • Advokat Ingebjørg Harto

Medlem oppnevnt etter innstilling fra arbeidstakersiden:

 • Spesialrådgiver Gro Granden.

Håvard K. Sandnes fratrådte sitt verv som medlem i 2007. Halvor E. Sigurdsen ble oppnevnt som nytt medlem etter forslag fra Næringslivets Hovedorganisasjon.

  

3. Nemndas virksomhet i 2007

Det har vært avholdt to møter i samlet nemnd og 6 møter i arbeidsutvalget. Møtet i samlet nemnd 14. juni 2007 ble holdt i Tromsø. I tillegg er vedtak i arbeidsutvalget truffet ved skriftlig saksbehandling ved fire anledninger.

I 2007 mottok nemnda 39 søknader. Tre av søknadene ble avvist (Sak BDN-200700389 Statskonsult AS, sak BDN-200700682 Avinor AS og sak BDN-200700823 Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS). I alle disse sakene ble det søkt om forkortet funksjonstid for å avholde nytt valg for å bringe styresammensetningen i samsvar med kravene til kjønnsrepresentasjon. Se nærmere omtale under punktet Endret funksjonstid.

Nemnda har mottatt en valgklage i 2007 (Sak BDN-200702100 ASKO Øst AS). Klagen ble ikke tatt til følge.

Nemnda har fått seg forelagt en høringssak fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet vedrørende forslag til:

Forskrift om arbeidstakernes rett til innflytelse ved fusjon over landegrensene av selskaper med begrenset ansvar.

Nemnda valgte å ikke avgi høringsuttalelse til forslaget.

Samlingen av nemndas praksis er ajourført med prinsipielle saker for 2007.     

Nemndas arbeid har i 2007 medført en samlet utgift på ca. NOK 213 725,-. I dette beløpet er godtgjørelser for annet halvår ikke medregnet. I tillegg kommer arbeidsgiveravgift for nemndas medlemmer og varamedlemmer.

 

4. Statistisk oversikt over antallet saker i 2003, 2004, 2005, 2006 og 2007.

Det gis oversikt over det totale antallet saker, samt antallet saker om ulike temaer. Antallet søknader totalt per år kan være lavere enn antallet emner det enkelte året ettersom det ofte søkes om flere forhold i hver sak.

 

 

2003

2004

2005

2006

2007

Antall søknader

23

33

38

27

39

Konsernordninger

15

18

12

19

23

Unntak valgordning

7

Elektronisk valg

8

Valgklage

6

2

3

0

1

Fritak b.f.

1

1

1

3

1

Unntak funksjonstid

6

4

4

2

5

 

5. Oversikt over nemndas avgjørelser etter aksjeloven og allmennaksjeloven i 2006

Pr. 14. desember 2007 har Bedriftsdemokratinemnda behandlet alle søknader som er innkommet i 2007.

 

Konsernordninger

Nemnda har i 2007 behandlet 22 søknader knyttet til konsernordninger etter aksjelovgivningen. 13 av dem omhandler søknader om etablering av felles representasjonsordninger for flere selskaper innen et konsern (sak 06/27 Fretex Norge AS, sak BDN-200700392 Trondheim Renholdsverk AS, sak BDN-200701548 Renewable Energy Corporation ASA, sak BDN-200701863 Grenland Group ASA, sak BDN-200700822 Norges Automobil Forbund, sak BDN-200701981 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS, sak BDN-200701555 Component Software Group/Component Software ASA, sak 200702446 YX Holding AS, sak BDN-200703661 Pronova Biopharma ASA, sak BDN-200703354 Nofima AS, sak BDN-200703480 Aker Yards ASA, sak BDN-200704908 Marine Harvest ASA og sak BDN-200705336 SPIS Grilstad AS) mens 9 saker knytter seg til endringer i gjeldende konsernordninger (sak BDN-200701003 Tide AS, sak BDN 200701258 Norsk Medisinaldepot AS, sak BDN-200703687 Eltek ASA Sak BDN-200703193 Bjørge ASA, sak BDN200701964 Odim ASA, sak BDN-200704166 AF Gruppen ASA, sak BDN-200704583 BIR AS, sak BDN-200703702 StatoilHydro ASA og BDN-200706240 Orkla ASA).

 

Særskilt valgordning til styret og bedriftsforsamling

Elektronisk valg
8 selskaper fikk godkjent søknad om unntak fra skriftlighetskravet i § 9 ved bruk av elektronisk valgsystem (Sak BDN 06/26 AS Christiania GlasMagasin, sak BDN-200700669 Trondheim Energiverk AS, sak BDN-200701245 Norconsult AS, sak BDN-200701253 Statkraft, sak BDN-200701895 Simula Research Laboratory AS, sak BDN-200705300 IS Partner AS, sak BDN-200705698 Teller AS og sak BDN-200705929 Kongsberg Subsea AS). I disse sakene forutsatte arbeidsutvalget at valgsystemet ivaretok hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte, at de ansatte var fortrolige med det elektroniske valgsystemet og at valgsystemet gjorde det mulig å gjennomføre valget i valgkretser og som forholdstallsvalg. I alle sakene ble det gitt tilslutning til at også fremtidige valg kan gjennomføres som elektroniske valg, men at lokal fagforening eller et flertall av de ansatte kan søke Bedriftsdemokratinemnda om å gå tilbake til representasjonsforskriftens normalordning for gjennomføring av valg.

Gjennomgående styre
Tre selskaper fikk godkjent ordninger hvor de samme personene skulle utgjøre styrene i flere selskaper i konsernet (sak BDN-200702446 YX Holding AS, sak BDN-200703661 Pronova Biopharma ASA og sak BDN-200704166 AF Gruppen ASA). I alle sakene ble vedtakene basert på at konsernene ikke har andre norske datterselskaper enn de som var oppgitt på vedtakstidspunktet. Dersom denne forutsetningen skulle endre seg forutsatte arbeidsutvalget at det måtte sendes ny søknad til nemnda.

 

Endret funksjonstid

Tre av søknadene ble avvist (Sak BDN-200700389 Statskonsult AS, sak BDN-200700682 Avinor AS og sak BDN-200700823 Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS). I alle disse sakene ble det søkt om forkortet funksjonstid for å avholde nyvalg for å bringe styresammensetningen i samsvar med kravene til kjønnsrepresentasjon. I den første saken fikk styret en ulovlig sammensetning fordi valgstyret ikke fulgte opprykksreglene i representasjonsforskriften § 13 niende ledd. Feilen medførte etter arbeidsutvalgets oppfatning at valgstyret hadde rett og plikt til å av eget tiltak å oppheve sitt eget vedtak om fordeling av vervene og å fatte nytt vedtak om fordeling av vervene i samsvar med representasjonsforskriften. I de to siste sakene ble ikke kjønnsrepresentasjonsreglene fulgt. Valgstyret skulle dermed ikke godkjent valget ved å føre resultatet inn i valgprotokollen og underskrive denne. Feilen innebar at valgstyret hadde rett og plikt til å oppheve sitt eget vedtak og gjennomføre ny valg av representanter/ vararepresentanter til styret.

  

Kjønnsrepresentasjon

Tre saker ble avvist, se nærmere omtale ovenfor.

 

Fritak fra plikten til å ha bedriftsforsamling

I sak BDN-200700388 fikk Coor Service Management AS fritak fra plikten til å ha bedriftsforsamling. Arbeidsutvalget la vekt på at det i denne saken dreide seg om et selskap hvor de fagorganisasjonene som sto bak søknaden organiserte tett opp mot 2/3 av de ansatte. Så vidt utvalget forsto var det ingen ansatte som hadde gitt uttrykk for at de ønsket å ha bedriftsforsamling.

 

6. Nemndas avgjørelser etter stiftelsesloven i 2007

I sak BDN-200700910 Det norske Veritas, avslo Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg søknad fra de ansatte om å utvide antallet ansatterepresentanter i styret, idet de ansatte har krav på tre styrerepresentanter med tillegg av et styremedlem, eventuelt to observatører enten styret skal bestå av ni eller ti representanter. En endring i antallet styremedlemmer fra ni til ti hadde derfor ingen betydning for det antallet styrerepresentanter de ansatte hadde krav på.

 

7. Nemndas avgjørelser etter reglene om interkommunale selskaper i 2007

I sak BDN-200604807 Salten Brann IKS godkjente Bedriftsdemokratinemnda søknad fra en lokal fagforening om unntak fra reglene om ansattes rett til representasjon i styrende organer. Nemnda kom frem til at den lave stillingsbrøken, 0,72 til 2 %, sammenholdt med løs tilknytning til selskapet og skjevhet mellom de ulike gruppene av ansatte, førte til at det forelå særegne omstendigheter som kunne begrunne et unntak fra lovens normalordning. 

 

8. Andre regler om ansattes representasjon i styrende organer

Nemnda har ikke hatt saker etter annen lovgivning om ansattes representasjon i styrende organer.

Gudmund Knudsen
nemndas leder

                                                                                   Bodil Stueflaten
                                                                                   for nemndas sekretariat