Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 2/2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: Sak BDN – 200906378 Posten Norge AS. Sak BDN – 201000746 Ventelo Networks AS. Sak BDN – 201000678 TINE SA. Sak BDN – 201000386 Maskinia AS. Sak BDN – 201000859 Gauldal Energi AS.

Protokoll 2/10 fra møtet i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 17. mars 2010

Vedtak ble truffet i følgende saker:
1. Sak BDN – 200906378 Posten Norge AS
2. Sak BDN – 201000746 Ventelo Networks AS
3. Sak BDN – 201000678 TINE SA
4. Sak BDN – 201000386 Maskinia AS
5. Sak BDN – 201000859 Gauldal Energi AS

 

Følgende deltok i møtet:
Gudmund Knudsen
Ingebjørg Harto
Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Anne Karine Plahter.

Møtet varte fra kl. 0830 – 0930.

 

1. Sak BDN – 2009006378 Posten Norge AS

I brev 23. desember 2009 søker Posten Norge AS om innføring av konsernordning som innebærer at de ansatte i Posten Norge AS og i selskapets norske datterselskaper er stemmeberettigede og valgbare ved valg av de ansattes representanter til styret i Posten Norge AS. I brev 5. mars 2010 anmoder Posten Norge AS Bedriftsdemokratinemnda om å beslutte at valget av ansatterepresentanter til styret i Posten Norge AS utsettes. Det søkes også om at et av datterselskapene kan avholde valget av ansatterepresentanter til styret i Posten Norge AS som elektronisk valg.

Posten-konsernet driver post- og logistikkvirksomhet, basert på både fysiske og elektroniske løsninger. Konsernets morselskap, Posten Norge AS, er 100 prosent eiet av staten. De øvrige selskapene som inngår i konsernet fremgår av vedlagte oversikt.

Det er totalt 26 052 ansatte i konsernet. Det er 21 011 ansatte i den norske delen av konsernet, hvorav 16 133 arbeider i Posten Norge AS. De øvrige ansatte i konsernet arbeider i Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Nederland, Frankrike, Slovakia, Estland, Hellas, USA, Russland og India.

De ansatte i Posten Norge AS er i dag representert i selskapets styre. Det er inngått avtale om ikke å ha bedriftsforsamling slik at de ansatte isteden har utvidet styrerepresentasjon.

Søknaden om konsernordning er begrunnet med at styret i Posten Norge AS behandler en rekke saker som i vesentlig grad berører datterselskapene, og at det derfor er ønskelig at de ansattes representanter i selskapets styre velges av og blant et større utvalg av konsernets ansatte.

Det er søkt om at konsernordningen bare skal omfatte de norske selskapene i konsernet. Grunnen til det er at hoveddelen av de ansatte i konsernet er ansatt i de norske selskapene. I søknaden er det opplyst at det arbeides med å skape en felles plattform for de ansatte i virksomhetene i Sverige og Danmark, og at det eventuelt vil bli fremmet en søknad om å utvide konsernordningen til å omfatte de nordiske landene når en slik plattform er på plass.

Søknaden om innføring av konsernordning støttes av de lokale fagforeningene. Tre av de lokale fagforeningene ønsker imidlertid at representasjonsordningen deles inn i tre valgkretser. Disse tre fagforeningene representerer til sammen 215 av de i alt 14 525 organiserte norske ansatte, mens de øvrige lokale fagforeningene støtter selskapets søknad om ikke å opprette valgkretser. NITO, som organiserer 198 av de ansatte i konsernet, ønsker ikke å uttale seg i saken.

Bedriftsdemokratinemnda anmodes om å bestemme at valget av ansatterepresentanter til styret i Posten Norge AS utsettes til innen utgangen av september 2010, og at de nåværende ansatterepresentantene i styret blir sittende til valget er gjennomført. Valget var opprinnelig planlagt avholdt i juni 2010. Anmodningen er begrunnet med at det vil være vanskelig å overholde fristene som følger av representasjonsforskriften i forhold til den tentative fremdriftsplanen.

Det er opplyst at valget av ansatterepresentanter til styret i Posten Norge AS skal gjennomføres som postvalg. Det søkes imidlertid om at de ansatte i ett av konsernets datterselskap, Ergo Group, kan benytte et elektronisk valgsystem ved valg av ansatterepresentanter til styret i Posten Norge AS. Valgene til styret i Ergo Group har blitt gjennomført som elektroniske valg etter vedtak i Bedriftsdemokratinemnda.

De lokale fagforeningene støtter selskapets søknad om å utsette valget, og at de ansatte i Ergo Group kan avholde valget av ansatterepresentanter til styret i Posten Norge AS som elektronisk valg.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg

viser til at det er enighet mellom selskapet og de lokale fagforeningene om å innføre en felles representasjonsordning.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning. I samsvar med representasjonsforskriftens hovedregel gjennomføres valget som et samlet valg uten valgkretsinndeling, med mindre det i medhold av representasjonsforskriften § 15 kreves at valget skal foregå i valgkretser.

Det er også søkt om at valget av ansatterepresentanter til styret i Posten Norge AS utsettes, jf. representasjonsforskriften § 6 sjette ledd, slik at de nåværende ansatterepresentantene i styret blir sittende inntil det er holdt nytt valg. Arbeidsutvalget viser til at det er enighet om at valget bør utsettes. Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om at valget av ansatterepresentanter til styret i Posten Norge AS utsettes til senest 1. oktober 2010. I henhold til representasjonsforskriften § 17 første ledd skal de sittende ansatterepresentantene i styret fortsette å fungere inntil nytt valg er holdt.

Når det gjelder søknaden om å benytte et elektronisk valgsystem i Ergo Group ved valg av ansatterepresentanter til styret i Posten Norge AS, viser arbeidsutvalget til at det er enighet mellom selskapet og de lokale fagforeningene om å benytte et elektronisk valgsystem.

Arbeidsutvalget forutsetter at det elektroniske valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte, samt at det gjør det mulig å gjennomføre valget som forholdstallsvalg, samt i valgkretser dersom dette er ønskelig. Det forutsettes at alle ansatte har tilgang til datamaskin og er fortrolige med bruken av

denne. Arbeidsutvalget forutsetter videre at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler. Det forutsettes dessuten at forholdet til personopplysningsloven blir ivaretatt.

Arbeidsutvalget godkjenner på disse vilkår søknaden om å benytte et elektronisk valgsystem i Ergo Group ved kommende valg av ansatterepresentanter til styret i Posten Norge AS.

Det bemerkes for ordens skyld at dersom de ansatte ønsker å gå tilbake til representasjonsforskriftens normalordning for valg, kan lokal fagforening eller et flertall av de ansatte søke Bedriftsdemokratinemnda om dette.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

I medhold av aksjeloven § 6-5 (1) og representasjonsforskriften § 6, samt nemndas delegasjonsvedtak av 27. februar 2009, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende konsernordning for Posten Norge AS:

I
De ansatte i Posten Norge AS og i de norske datterselskapene av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Posten Norge AS.

II
Etablerer eller overtar Posten Norge AS nye selskaper i Norge forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV
For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.

I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 6 sjette ledd og 17 første ledd, godkjenner arbeidsutvalget at valget av ansatterepresentanter til styret i Posten Norge utsettes til senest 1. oktober 2010.

I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 9 andre ledd godkjenner arbeidsutvalget at det benyttes et elektronisk valgsystem i Ergo Group ved kommende valg av ansatterepresentanter til styret i Posten Norge AS.

 

2. Sak BDN – 201000746 Ventelo Networks AS

I brev 15. februar 2010 søker Ventelo Networks AS om fritak fra plikten til å etablere bedriftsforsamling mot at de ansatte får utvidet styrerepresentasjon i selskapets styre. Det søkes videre om å avholde elektronisk valg av ansatterepresentanter til styret, eventuelt bedriftsforsamlingen, dersom søknaden om fritak fra plikten til å etablere bedriftsforsamling ikke innvilges.

Ventelo Networks AS inngår i Ventelo-konsernet som produserer og selger telekommunikasjonstjenester. Ventelo AS er morselskap i konsernet, og eier Ventelo Networks AS med 100 prosent. Konsernet består ellers av datterselskapene Ventelo Wholesale AS og Ventelo Marked AS, som igjen eier selskapene Ventelo Bedrift AS og Ventelo Privat AS. I tillegg eier Ventelo AS tjenesteleverandørselskapet Broadnet AS.

Ventelo Networks AS har omtrent 220 ansatte. Av disse er 103 organisert i fire fagforeninger, fordelt på følgende måte:

 • El & IT Forbundet: 18
 • NITO: 50
 • Norsk Jernbaneforbund: 22
 • Tekna: 13

Det fremgår av søknaden at det er gjort forsøk på å inngå avtale med de ansatte om ikke å ha bedriftsforsamling. I følge søknaden er dette gjort gjennom avstemning som ble avholdt i perioden 8. januar til 5. februar 2010. Ved utgangen av fristen hadde ikke et tilstrekkelig antall ansatte stemt for å inngå avtale, jf. representasjonsforskriften § 38.

Det er opplyst at det var 109 av de totalt 220 ansatte som avga stemme. Blant de som stemte, ønsket 33 at bedriftsforsamling skulle opprettes, mens 76 ønsket å inngå avtale om ikke å opprette bedriftsforsamling. Av de 76 som stemte for å inngå avtale om ikke å ha bedriftsforsamling, stemte 74 for en utvidet styrerepresentasjon med tre styremedlemmer, og to stemte for styrerepresentasjon med to styremedlemmer og to observatører.

Det opplyses videre at de lokale fagforeningene er blitt bedt om å uttale seg om hvorvidt en søknad om unntak fra aksjeloven 6-35 støttes, eventuelt om de ønsker at bedriftsforsamling opprettes. Videre er fagforeningene bedt om å uttale seg om hvilket alternativ for styrerepresentasjon som ønskes. Norsk Jernbaneforbund, Tekna og NITO støtter søknaden om fritak fra plikten til å opprette bedriftsforsamling. Disse ønsker at de ansatte skal ha tre medlemmer i styret. El & lT ønsker at bedriftsforsamling opprettes.

Ventelo Networks AS har begrunnet søknaden med at det ikke anses nødvendig med en bedriftsforsamling for å sikre en forsvarlig styring og kontroll av selskapet. I følge selskapet kan de oppgaver som er lagt til bedriftsforsamlingen behandles på en forsvarlig og hensiktsmessig måte gjennom styret og generalforsamlingen. I sin søknad har selskapet også anført at bedriftsforsamling kan være et byråkratiserende element, som vil kunne forsinke og komplisere beslutningsprosesser. Dette anses i følge søknaden for å være en ulempe i en konkurransesituasjon hvor Ventelo Networks AS og konsernet for øvrig hele tiden må kunne handle raskt. Det er vist til at telekommunikasjon er en sektor i rask utvikling med mange aktører på markedet, og at det derfor er av stor betydning for selskapet å kunne foreta endringer og tilpasninger raskt.

Videre er det vist til at selskapet har en oversiktlig eiersituasjon, som ikke tilsier at det er behov for bedriftsforsamling som et styringsorgan. Ventelo Networks AS er 100 prosent eid av Ventelo AS, som igjen eies av 6 energiverk.

Søknaden om å avholde valget elektronisk er begrunnet med at dette anses som den mest praktiske måten å gjennomføre valg på. Det er i søknaden vist til at Ventelo Networks AS interne kommunikasjon i det vesentlige gjennomføres elektronisk. I følge søknaden vil et elektronisk valg også kunne bidra til å øke valgdeltakelsen. Det er opplyst at det elektroniske valgsystemet som planlegges benyttet vil ivareta representasjonsforskriftens krav til gjennomføringen av valg.

De lokale fagforeningene støtter søknaden om å avholde valget elektronisk.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg vil innledningsvis bemerke at vilkåret for at nemnda kan gjøre unntak fra aksjelovens eller representasjonsforskriftens regler er at reglene vil medføre vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for de ansattes rett til representasjon i selskapets besluttende organer, jf. representasjonsforskriften § 5.

Etter aksjeloven § 6-35, andre ledd kan det inngås avtale med et flertall av de ansatte eller fagforening som omfatter to tredjedeler av de ansatte om ikke å opprette bedriftsforsamling. Dersom det ikke oppnås enighet om en slik avtale, kan det søkes nemnda om dispensasjon.

Bedriftsdemokratinemnda har i sin praksis bare unntaksvis gitt dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling. I denne saken legger arbeidsutvalget vekt på at selv om valgdeltakelsen ved det avholdte valget var for lav i henhold til kravet som følger av aksjeloven § 6-35 andre ledd, stemte likevel et klart flertall av de ansatte som avga stemme for at det ikke skulle være bedriftsforsamling. Dette viser en klar tendens blant de ansatte som har engasjert seg i spørsmålet om det skal være bedriftsforsamling eller ikke.

Videre ønsker tre av fire lokale fagforeninger at det ikke skal opprettes bedriftsforsamling. Disse tre fagforeningene representerer nærmere 80 prosent av de organiserte arbeidstakerne. Det vises også til at selskapet bare har én eier slik at det heller ikke ut fra et eiersynspunkt har noen interesse å ha bedriftsforsamling.

På denne bakgrunn godkjenner arbeidsutvalget søknaden om unntak fra plikten til å opprette bedriftsforsamling mot at de ansatte får utvidet styrerepresentasjon etter aksjeloven § 6 - 4 tredje ledd. I samsvar med bestemmelsen skal de ansatte velge ett styremedlem med varamedlem i tillegg til den representasjon som følger av aksjeloven § 6-4 andre ledd. Dette betyr at når styret i dag har åtte medlemmer, hvorav to er representanter fra de ansatte, skal det nå velges tre ansatterepresentanter til styret slik flertallet av de ansatte og tre av de fire lokale fagforeningene ønsker.

Når det gjelder søknaden om å avholde valget elektronisk, viser arbeidsutvalget til at det er enighet mellom selskapet og de lokale fagforeningene om å benytte et elektronisk valgsystem.

Arbeidsutvalget forutsetter at det elektroniske valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte, samt at det gjør det mulig å gjennomføre valget som forholdstallsvalg, samt i valgkretser dersom dette er ønskelig. Det forutsettes at alle ansatte har tilgang til datamaskin og er fortrolige med bruken av denne. Arbeidsutvalget forutsetter videre at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler. Det forutsettes dessuten at forholdet til personopplysningsloven blir ivaretatt.

Arbeidsutvalget godkjenner på disse vilkår søknaden om å avholde fremtidige valg av de ansattes representanter til de styrende organene i Ventelo Networks AS som elektronisk valg.

Det bemerkes for ordens skyld at dersom de ansatte ønsker å gå tilbake til representasjonsforskriftens normalordning for valg, kan lokal fagforening eller et flertall av de ansatte søke Bedriftsdemokratinemnda om dette.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

I medhold av aksjeloven § 6-4, fjerde ledd jf. representasjonsforskriften § 5 samt nemndas vedtak 27. februar 2009 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget søknaden om dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i Ventelo Networks AS. De ansatte skal velge ett styremedlem med varamedlem i tillegg til den representasjonen som følger av aksjeloven § 6-4 andre ledd.

I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 9 andre ledd godkjenner arbeidsutvalget at det benyttes et elektronisk valgsystem ved fremtidige valg av de ansattes representanter til de styrende organene i Ventelo Networks AS.

 

3. Sak BDN – 201000678 TINE SA

I brev fra TINE BA 8. februar 2010 fremgår det at TINE BA er i en omdanningsprosess til et samvirkeforetak i samsvar med samvirkelova § 163 første ledd. Det er opplyst at omdanningen planlegges gjennomført i løpet av august 2010. Etter omdanningen skal foretaket benevnes som et SA. Samtidig skal de regionale meieriselskapene innfusjoneres i TINE SA. Søknaden gjelder det omdannede og fusjonerte foretaket.

TINE BA søker om godkjenning av avtalt ordning for ansatterepresentasjon i de styrende organer, herunder en konsernordning som innebærer at de ansatte i TINE SA og i de norske datterselskapene av dette er valgbare og stemmeberettigede til styret i TINE SA. Det er også søkt om videreføring av en rullerende valgordning som innebærer at det gjennomføres valg for en halvpart av de ansattes styrerepresentanter hvert år.

TINE BA har sammen med sine fem regionale meieriselskap i overkant av 4700 ansatte, fordelt på følgende måte:

 • TINE BA (837 ansatte)
 • TINE MEIERIET ØST BA (1384 ansatte)
 • TINE MEIERIET SØR BA (669 ansatte)
 • TINE MEIERIET VEST BA (690 ansatte)
 • TINE MIDT-NORGE (821 ansatte)
 • TINE MEIERIET NORD BA (323 ansatte)

Etter innfusjoneringen og omdanningen vil TINE Gruppa bestå av TINE SA, samt følgende datterselskaper:

Norge:

 • Fellesjuice AS (8 ansatte)
 • Diplom-Is AS (584 ansatte)
 • OsteCompagniet AS (13 ansatte)
 • Maritex AS (14 ansatte)
 • Næringsmiddelproduksjon AS (ingen ansatte)
 • Fjordland AS (79 ansatte)
 • Salmon Brands AS (ingen ansatte)
 • Floren Eiendom AS (ingen ansatte)

 

Sverige:

 • Wernersson Ost AB (87 ansatte)

 

USA:

 • Norseland Inc. (32 ansatte)

 

Storbrittania:

 • Norseland Ltd. (ingen ansatte)

Det fremgår av søknaden at de ansatte pr. i dag er representert i styret i TINE BA, i regionmøtet, rådet i TINE BA, samt i årsmøtet. Det er dessuten opplyst at det er etablert konsernrepresentasjon for TINE Gruppa slik at de ansatte i TINE BA og i dets norske datterselskaper er stemmeberettigede og valgbare til styret i TINE BA.

Etter samvirkeloven § 67 har de ansatte rett til representasjon i foretakets styre. Videre åpner samvirkeloven § 68 for at det kan søkes Bedriftsdemokratinemnda om en felles representasjonsordning som innebærer at de ansatte i konsernet er stemmeberettigede og valgbare til styret i foretaket.

TINE BA og de ansattes representanter er enige om å videreføre de ansattes representasjonsrett også i de øvrige organene i TINE SA, i tillegg til at konsernrepresentasjonen videreføres, på følgende møte:

 • Hele TINE Gruppa er ett valgområde ved valg til Konsernstyret.
 • Regionen er ett valgområde ved valg av årsmøteutsendinger fra Regionen og representanter til Regionstyret (endelig navn ikke bestemt).
 • 4 medlemmer i Konsernstyret
 • 3 medlemmer i Regionstyret
 • Ansattevalgte medlemmer av Regionstyret er medlemmer av Rådsmøtet
 • Ansattevalgte medlemmer av Regionstyret er medlemmer av Regionmøtet
 • 1 representant til Rådsmøte fra Diplom-IS AS
 • 1 representant til Rådsmøtet fra TINE SA
 • Antall ansattevalgte i Årsmøte skal tilsvare 1/4 av de samlede utsendinger til Årsmøtet

Det søkes på bakgrunn av dette om Bedriftsdemokratinemndas godkjenning av den avtalte ordningen for ansatterepresentasjon i de styrende organene i TINE SA. I søknaden er det vist til at det er enighet mellom ledelsen og de ansattes representanter om den omsøkte ordningen, og at den antas å sikre bedriftsdemokratiske hensyn gjennom utstrakt ansatterepresentasjon i de ulike organer i TINE SA. Videre begrunnes søknaden med at den omsøkte ordningen anses å innebære en videreføring med visse tilpasninger av dagens etablerte representasjonsordning, jf. overgangsreglene i samvirkelova § 163 fjerde ledd.

Det er også søkt om godkjenning av den etablerte konsernordningen i TINE Gruppa som innebærer at alle ansatte i de norske datterselskapene til TINE SA er valgbare og stemmeberettigede ved valg til styret i TINE SA. Begrunnelsen for dette er at konsernstyret vil treffe beslutninger av vesentlig betydning for konsernet, både når det gjelder drift og fremtidsstrategi. Den omsøkte ordning vil i følge søknaden bidra til at ansatte i alle deler av konsernet får innflytelse over utviklingen i konsernet.

TINE BA søker også om en godkjenning av dagens ordning med rullerende valg som innebærer at det avholdes valg for en halvpart av ansatterepresentantene hvert år. Dette begrunnes med at rullerende valg er hensiktsmessig for å sikre opprettholdelse av nødvendig styreerfaring, særlig i en overgangsperiode i forbindelse med omdanning til et samvirkeforetak. Det er i søknaden vist til at en slik rullerende valgordning har fungert godt tidligere og det er enighet om at ordningen bidrar til å sikre forsvarlig saksbehandling i TINE BAs styrende organer og bedriftsdemokratiske hensyn på en god måte. I følge søknaden er det uhensiktsmessig å fravike den etablerte ordning ettersom representanter for eierne fortsatt vil velges med en halvpart av medlemmene hvert år.

Søknaden støttes av de lokale fagforeningene.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg

viser til at det er enighet om søknaden om en konsernordning i TINE Gruppa hvor de ansatte i det fremtidige TINE SA og i foretakets norske datterselskaper har stemmerett og er valgbare til styret i TINE SA, jf. samvirkelova § 68.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning.

Det er også søkt om godkjenning av en avtalt ordning som gir de ansatte rett til representasjon i regionmøtet, rådet og årsmøtet i TINE SA, i tillegg til representasjon i foretakets styre. Dette er en representasjon som kan videreføres etter reglene i samvirkeloven § 163 fjerde ledd, men som det ikke faller inn under nemndas kompetanse å treffe vedtak om.

Det er videre søkt om en rullerende valgordning som innebærer at det skal avholdes valg for halvparten av ansatterepresentantene i styret hvert år. Bedriftsdemokratinemnda har i sin praksis vært meget tilbakeholdne med å gjøre unntak fra representasjonsforskriftens ordning som innebærer at de ansattes representanter til styret skal velges ved samme valg hvert annet år. Arbeidsutvalget kan ikke se at det i denne saken foreligger særlige grunner til å fravike bestemmelsen i representasjonsforskriften § 17.
Arbeidsutvalget avslår derfor søknaden om en rullerende valgordning.

Arbeidsutvalget gjør for ordens skyld oppmerksom på at det i forbindelse med omdanningen til et samvirkeforetak skal avholdes valg av ansatterepresentanter til styret i tråd med representasjonsforskriftens regler, slik at samtlige av ansatterepresentantene i styret skal velges.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

"I medhold av samvirkelova § 68, jf. representasjonsforskriften § 6, og nemndas delegasjonsvedtak av 27. februar 2009 godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende ordning for TINE SA:

I
De ansatte i TINE SA og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i TINE SA.

II
Etablerer eller overtar TINE SA nye selskaper forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III
Ved vesentlige endringer forutsettes det en ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV
For øvrig gjelder aksje- og allmennaksjelovens bestemmelser om rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om valg.

V
Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.

 

4. Sak BDN – 201000386 Maskinia AS

I brev 4. januar 2010 søker Maskinia AS om innføring av en konsernording som innebærer at de ansatte i Maskinia AS og i selskapets datterselskaper skal ha stemmerett og være valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i Maskinia AS. Søknaden innebærer også at de ansatte ikke skal være representert i datterselskapenes styrer og at de ansattevalgte styremedlemmene i det ene datterselskapet som har ansatterepresentasjon i dag skal fungere som ansattevalgte styremedlemmer i Maskinia AS fram til neste ordinære valg i 2011.

"Maskinia-gruppen" består av morselskapet Maskinia AS, som ble stiftet i 2008 og er et rent holdingselskap uten ansatte, og de heleide datterselskapene Brubakkens Truckservice AS (89 ansatte), Brubakken Truckimport AS (7 ansatte) og Brubakkens Truckservice AB (4 ansatte). I tillegg inngår ett norsk eierselskap og to passive selskaper i konsernet, alle uten ansatte.

"Maskinia-gruppen" driver virksomhet med utleie, salg, service, import og videresalg av gaffeltrucker og annet rullende materiell.

I dag er de ansatte representert i styret i Brubakkens Truckservice AS med to av til sammen fem styremedlemmer. Det er ingen ansatterepresentanter i de øvrige styrene i konsernet i dag.

Bakgrunnen for søknaden er at de fleste beslutningene av betydning for konsernets framtidige utvikling og strategi vil bli truffet i styret i Maskinia AS, mens styrene i datterselskapene i hovedsak vil behandle saker som formelt må behandles der i forhold til aksjelovens krav.

Søknaden støttes av den lokale fagforeningen i Brubakkens Truckservice AS.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg

viser til at det er bred enighet om den konsernordningen det søkes om.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning som innebærer at de ansatte i Maskinia AS og datterselskaper av dette selskapet har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Maskinia AS.

Når det gjelder spørsmålet om representasjon fra de ansatte i datterselskapers styre i konserner, vil arbeidsutvalget bemerke at det bare unntaksvis gis dispensasjon fra lovbestemmelsene om de ansattes representasjon i datterselskapers styrer. Det at det innføres representasjon for de ansatte i morselskapets styre gir ikke i seg selv grunn til å gjøre unntak fra retten til styrerepresentasjon i datterselskapene. Aksjelovens normalordning er at ansatterepresentasjon i morselskapets styre kommer i tillegg til representasjon i eget selskaps styre. Selv om styret i morselskapet treffer vesentlige beslutninger som også får betydning for datterselskapene, betyr dette likevel ikke at styrefunksjonen i datterselskapene er uten realitet. I henhold til aksjeloven er datterselskapene egne aksjeselskaper hvor styret treffer avgjørelser som berører datterselskapene, jf. aksjeloven § 6-12. Arbeidsutvalget understreker også at morselskapet skal underrette datterselskapets styre om forhold som kan ha betydning for konsernet som helhet, samt om beslutninger som kan ha betydning for datterselskapet, før endelig beslutning treffes, jf. aksjeloven § 6-16 andre ledd.

Når det gjelder Brubakkens Truckservice AS har dette selskapet under 200 ansatte. Det betyr at det ikke er en lovbestemt plikt til å ha ansatterepresentanter i styret, jf. aksjeloven § 6-4. I selskaper med 200 eller færre ansatte er ansatterepresentasjon i styret betinget av at de ansatte krever det. Det fremgår av søknaden at det ikke er aktuelt for de ansatte på nåværende tidspunkt å fremme krav om representasjon i dette selskapet. Arbeidsutvalget ser på denne bakgrunn ikke grunn til å gå nærmere inn på spørsmålet om dispensasjon fra lovreglene om ansatterepresentasjon i dette selskapet.

Arbeidsutvalget godkjenner at de ansattevalgte styremedlemmene i Brubakkens Truckservice AS fungerer som ansattevalgte styremedlemmer i Maskinia AS fram til neste ordinære valg i 2011.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-5, aksjeloven § 6-4 og representasjonsforskriften §§ 5 og 6, samt bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. februar 2009 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Maskinia AS:

I
De ansatte i Maskinia AS og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i Maskinia AS.

II
De ansattes styremedlemmer i Brubakkens Truckservice AS fungerer som de ansattes styremedlemmer i Maskinia AS fram til neste ordinære valg i 2011.

III
Etablerer eller overtar Maskinia AS nye selskaper forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

IV
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

V
For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansattes representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg.

VI
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6.

I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 17 første ledd godkjenner arbeidsutvalget at funksjonstiden for de sittende ansatterepresentanene i styret forlenges frem til det er holdt nytt ordinært valg i 2011.

 

5. Sak BDN – 201000859 Gauldal Energi AS

I brev 22. februar 2010 søker Gauldal Energi AS om etablering av en konsernordning som innebærer at de ansatte i Gauldal Energi AS og selskapets datterselskaper skal ha stemmerett og være valgbare til styret i Gauldal Energi AS.

Gauldal Energi AS er et offentlig eid aksjeselskap hvor Holtålen kommune eier 33 prosent og Midtre Gauldal kommune eier 67 prosent. I følge søknaden består konsernets virksomhet av kraftproduksjon, kraftomsetning, nettvirksomhet, installasjon og handelsvirksomhet.

Konsernet består av 7 selskaper med totalt 56 ansatte fordelt på følgende måte:

 • Gauldal Energi AS (29 ansatte)
 • Gauldal IKT AS (4 ansatte)
 • Gauldal Consult AS
 • (2 ansatte)
 • Gauldal Installasjon AS
 • (18 ansatte)
 • Gauldal Elektromarked AS
 • (3 ansatte)
 • Gauldal Eiendom AS (ingen ansatte)
 • Gauldal Biovarme AS (ingen ansatte)

Flere av datterselskapene var tidligere avdelinger i Gauldal Energi AS, men er nå utskilt som egne selskaper. Det opplyses i søknaden at det i løpet av 2010 forventes at også nettavdelingen i Gauldal Energi AS blir utskilt som et datterselskap, eid 100 prosent av Gauldal Energi AS. I denne avdelingen er det i dag 16 ansatte. Etter den forventede omorganiseringen vil morselskapet ha 13 ansatte.

Selskapet opplyser at vedtektene til Gauldal Energi AS gir de ansatte mulighet til å være representert i styret. De ansatte i Gauldal Energi AS er representert i styret med to av syv styremedlemmer. I datterselskapenes styrer er det ingen representasjon av de ansatte.

Søknaden er begrunnet med at antall ansatte i Gauldal Energi AS er betydelig redusert i forhold til da selskapet ble etablert ettersom flere av avdelingene i Gauldal Energi AS er omdannet til datterselskaper. Selv om hvert enkelt datterselskap har sitt eget styre som fatter vedtak i de respektive selskap, vil det i følge søknaden likevel være styret i Gauldal Energi AS som tar beslutninger som reelt er av betydning for alle ansatte i konsernet.

De lokale fagforeningene, som til sammen representerer 38 av de 56 ansatte i konsernet, støtter søknaden.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg

 viser til at det er enighet om søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-5 første ledd, jf. representasjonsforskriften 6, og nemndas delegasjonsvedtak av 27. februar 2009 godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende ordning for Gauldal Energi AS:

I
De ansatte i Gauldal Energi AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Gauldal Energi AS.

II
Etablerer eller overtar Gauldal Energi AS nye selskaper forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III
Ved vesentlige endringer forutsettes det en ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV
For øvrig gjelder aksje- og allmennaksjelovens bestemmelser om rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om valg.

V
Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.

 

6. Orientering om saker som har kommet inn til Bedriftsdemokratinemnda

Sekretariatet orienterte om to saker som har kommet inn til behandling.

 

7. Eventuelt

Det var ingen saker under dette punktet.