Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 2/2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: BDN 14/731 Flysikring AS, BDN 14/718 Sweco Norge AS, BDN 14/784 Itera ASA

Protokoll 2/2014 fra møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 4. mars 2014

Vedtak ble truffet i følgende saker:

  • Sak BDN 14/731 Flysikring AS
  • Sak BDN 14/718 Sweco Norge AS
  • Sak BDN 14/784 Itera ASA

Følgende deltok i møtet:

  • Gudmund Knudsen
  • Halvor E. Sigurdsen
  • Gro Granden

Siri Stangeland og Bodil Stueflaten deltok fra sekretariatet.

Møtet varte fra klokken 10 – 1130.

1. Sak BDN 14/731 Flysikring AS

Avinor AS skal skille ut flysikringsvirksomheten sin til et eget selskap, Flysikring AS.

I brev 7. februar 2014 søker Avinor AS om å gjennomføre valg av de ansattes representanter til styret i Flysikring AS før de ansatte som skal overføres til dette selskapet formelt er overført. Det søkes også om at valg av ansatterepresentanter i Flysikring AS skal gjennomføres som elektroniske valg.

I følge søknaden skal ca 1080 ansatte overføres fra Avinor AS til Flysikring AS, med virkning fra 1. juni 2014. Det er inngått avtale mellom ledelsen og lokale fagforeninger som representerer ca 950 av de 1080 ansatte som skal overføres, om ikke å etablere bedriftsforsamling i Flysikring AS og at de ansatte får utvidet styrerepresentasjon i Flysikring AS i samsvar med aksjeloven § 6-4 tredje ledd. Det er opplyst at det nye selskapet skal være et datterselskap av Avinor AS, og vil bli innlemmet i den konsernordningen som gjelder for Avinor AS.

Bakgrunnen for søknaden om å avholde valg før det nye selskapet er etablert er å sikre de ansatte representasjon allerede på første styremøtet etter overføringen. Det er opplyst at flysikringsvirksomheten i Avinor AS i dag er en klart avgrenset del av Avinor AS, og at opprettelsen av Flysikring AS derfor i stor grad vil være en videreføring av dagens organisasjon. De ansatte som skal overføres er følgelig identifisert på en slik måte at valget kan gjennomføres i samsvar med prinsippene i aksjeloven og representasjonsforskriften.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og de lokale fagforeningene om søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner at valg av ansatterepresentanter til styret i Flysikring AS kan avholdes før de ansatte som skal overføres til dette selskapet formelt er ansatt der. Arbeidsutvalget legger vekt på at kretsen av de ansatte som overføres til det nye selskapet er kjent, og at valg av ansatterepresentanter før selskapet formelt opprettes vil fremme bedriftsdemokratiske hensyn.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg godkjenner søknaden om elektronisk valg. Arbeidsutvalget forutsetter at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte. Det forutsettes også at hensynet til anonymitet ivaretas, og at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler, herunder at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget i valgkretser og som forholdstallsvalg. Arbeidsutvalget forutsetter dessuten at forholdet til personopplysningsloven ivaretas. Videre forutsettes det at de ansatte er fortrolige med bruken av det elektroniske valgsystemet. Arbeidsutvalget har merket seg at ansatte som eventuelt ikke har tilgang til internett, vil få mulighet til å avgi skriftlig stemme, jf representasjonsforskriften § 9.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

v e d t a k:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 9, samt Bedriftsdemokratinemnda vedtak 13. januar 2012 om delegering av myndighet, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg at valget av ansattes representanter til styret i Flysikring AS avholdes før de ansatte er overført til selskapet. Arbeidsutvalget godkjenner at fremtidige valg av ansattes representanter til styret i selskapet gjennomføres som elektroniske valg.” 

2. Sak BDN 14/718 Sweco Norge AS

I brev 6. februar 2014 søker Sweco Norge AS om å få gjennomføre det kommende og fremtidige valg av ansatterepresentanter til styret i selskapet, som elektroniske valg.

Det fremgår av søknaden at Sweco Norge AS er et av landets største rådgivende ingeniørselskaper innen teknikk og miljø. Selskapet har ca 1 200 ansatte fordelt på rundt 30 kontorsteder i Norge, med hovedkontor på Lysaker.

Bakgrunnen for søknaden er blant annet et ønske om å øke valgdeltakelsen gjennom forenkling og effektivisering av valgprosessen. Det er opplyst at valgdeltakelsen var på 59,3 % ved forrige valg i 2012, og at det er sannsynlig at denne vil stige dersom valget gjennomføres elektronisk.

Det er videre opplyst at samtlige ansatte bruker PC som daglig arbeidsverktøy, og at bedriften vil sørge for at alle er fortrolig med den bruken av PC som er nødvendig for å kunne gjennomføre valget.

Søknaden støttes av de lokale fagforeningene Nito og Tekna.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger om søknaden og godkjenner at fremtidige valg av ansattes representanter til styret i Sweco Norge AS gjennomføres som elektroniske valg.

Arbeidsutvalget har merket seg at selskapet er inneforstått med de forutsetningene som nemnda legger til grunn for godkjenning av søknader om elektronisk valg, blant annet at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte. Det samme gjelder forutsetningene om at hensynet til anonymitet ivaretas, og at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler, herunder at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget i valgkretser og som forholdstallsvalg. Arbeidsutvalget forutsetter dessuten at forholdet til personopplysningsloven ivaretas, og at de ansatte er fortrolige med bruken av det elektroniske valgsystemet.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

v e d t a k:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 9 tredje ledd samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 13. januar 2012 om delegering av myndighet, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg at det benyttes elektronisk valgsystem ved fremtidige valg av ansattes representanter til styret i Sweco Norge AS.” 

3. Sak BDN 14/784 Itera ASA

I brev 14. februar 2014 søker Itera ASA om innføring av konsernordning som innebærer at ansatte i Itera ASA og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i Itera ASA. Det søkes også om unntak fra plikten til å etablere bedriftsforsamling i Itera ASA.

Itera ASA er morselskap i et konsern med datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark. Konsernets kjerneområder er opplyst å være utvikling og drifting av it-løsninger og databaser, samt konsulentvirksomhet innen informasjonsteknologi. Konsernet har til sammen ca 350 ansatte, hvorav 22 arbeider i morselskapet. Itera ASA har per i dag følgende datterselskaper i

Norge:

Cicero Consulting AS (12 ansatte) 
Compendia AS (31)
Itera Norge AS (178)

Sverige:                      

Itera Consulting AB (30 ansatte)
Itera Networks AB (20)

Danmark:                   

Itera ASA (22 ansatte).

Itera ApS har også et heleid datterselskap uten ansatte.                                                                 

Bakgrunnen for søknaden om konsernrepresentasjon er et ønske om at de ansatte skal være representert i det styret der alle overordnede økonomiske og strategiske beslutninger for samtlige selskaper i konsernet fattes.

Søknaden innebærer også godkjenning av at det ikke etableres bedriftsforsamling i morselskapet. Det er inngått avtale mellom konsernet og et flertall av de ansatte (55,43 %) om ikke å etablere bedriftsforsamling. Det er opplyst at det ikke er lokale fagforeninger i konsernet.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg oppfatter selskapets e-post 28. november 2013 til de ansatte om ikke å ha bedriftsforsamling og de ansattes svar på denne, slik at flertallet av de ansatte støtter søknaden.

I søknaden til Bedriftsdemokratinemnda står det at Itera ASA ønsker å etablere flertallsvalg hvor samtlige av konsernets ansatte kan stille til valg. Selskapets advokat har bekreftet overfor nemnda at det ikke er selskapets intensjon å søke om unntak fra valgreglene, og at de ansatte dermed kan kreve forholdstallsvalg og valgkretser dersom de ønsker det.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at et flertall av de ansatte i konsernet støtter søknaden om konsernordning, og godkjenner denne. Arbeidsutvalget har merket seg at det er inngått avtale om at to styremedlemmer og to observatører i styret i Itera ASA, skal velges av og blant de ansatte i hele konsernet.

Ettersom det ikke er lovbestemt plikt til å ha bedriftsforsamling i Itera ASA, treffer ikke arbeidsutvalget vedtak om dette.

For ordens skyld bemerker arbeidsutvalget at valget av ansatterepresentanter til styret i Itera ASA, skal gjennomføres i samsvar med reglene i representasjonsforskriften.

 

Arbeidsutvalget fatter slikt

v e d t a k:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-4, jf. representasjonsforskriften § 6, samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 13. januar 2012 om delegering av myndighet, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende konsernordning for Itera ASA og datterselskaper av dette:

I

De ansatte i Itera ASA og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i Itera ASA.

II

Etablerer eller overtar Itera ASA nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III

Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV

For øvrig gjelder allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg.

V

Godkjenningen gjelder inntil videre.” 

4. Møtedatoer våren 2014

  • Tirsdag 8. april 2014 klokken 1030 (arbeidsutvalget)
  • Tirsdag 13. mai 2014 klokken 1030 (AU)
  • Torsdag 19. juni 2014 (samlet nemnd)