Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 3/2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: BDN 14/1204 iSurvey Holding AS, BDN 14/1206 Egmont Hjemmet Mortensen AS

Protokoll 3/2014 – Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs vedtak 1. april 2014

Vedtak ble truffet i:

  • Sak BDN 14/1204 iSurvey Holding AS
  • Sak BDN 14/1206 Egmont Hjemmet Mortensen AS

Følgende deltok i behandlingen av sakene:

  • Gudmund Knudsen
  • Halvor E. Sigurdsen
  • Gro Granden

Bodil Stueflaten deltok fra sekretariatet

Vedtakene ble truffet ved skriftlig saksbehandling.

1. Sak 14/1204 iSurvey Holding AS

I brev til Bedriftsdemokratinemnda 13. mars 2014 søker tillitsvalgt for kontoransatte i iSurvey AS om etablering av konsernordning i iSurvey Holding AS. Brevet ble mottatt av Bedriftsdemokratinemnda 13. mars 2014. Det søkes om at ansatte i iSurvey Holding AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i iSurvey Holding AS.

Ettersom det ikke er lokale fagforeninger i konsernet, har det vært avholdt en avstemming blant de ansatte i de norske selskapene i konsernet, som viser at 60 av 66 ansatte ønsker en konsernordning som omfatter de norske selskapene i konsernet. To stemte i mot konsernordning, to stemte blankt og to deltok ikke i avstemmingen.

Bakgrunnen for søknaden er at viktige beslutninger som omfatter både morselskapet og datterselskapene tas i morselskapets styre. Det er også pekt på at konsernet er i sterk vekst med ambisjoner om videre ekspansjon som gjør det viktig for de ansatte å være representert der beslutningene tas.

Søknaden støttes av selskapet ledelse og styre.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og et klart flertall av de norske ansatte om etablering av konsernordning, og godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

v e d t a k:

”I medhold av aksjeloven § 6-5, jf. representasjonsforskriften § 6 og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 13. januar 2012 om delegering av nemndas myndighet, fatter Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende vedtak:

I

De ansatte i iSurvey Holding AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i iSurvey Holding AS.

II

Etablerer eller overtar iSurvey Holding AS nye selskaper i Norge forutsettes de ansatte å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV

For øvrig gjeldes aksjelovens bestemmelser om rett til representasjon og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg.

V

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

2. Sak 14/1206 Egmont Hjemmet Mortensen AS

I brev 13. mars 2014 søker Egmont Hjemmet Mortensen AS om at funksjonstiden for de ansattes representanter i styret i selskapet forlenges med ett år.

Det framgår av søknaden at Egmont Hjemmet Mortensen AS er eid av Egmont, som også eier flere andre virksomheter i Norge, blant annet Egmont Kids Media Nordic AS. Det er planlagt at Egmont Hjemmet Mortensen AS og Egmont Kids Media Nordic AS skal fusjonere tidlig i 2015. Ordinært valg av ansatterepresentanter i Egmont Hjemmet Mortensen AS skal skje i 2014, mens tilsvarende valg i Egmont Kids Media Nordic AS skal skje i 2015.

Bakgrunnen for søknaden om forlenget funksjonstid for de ansattevalgte styrerepresentantene i Egmont Hjemmet Mortensen AS, er at alle ansatte i det sammenslåtte selskapet skal kunne ha stemmerett og være valgbare ved felles valg av ansattevalgte styrerepresentanter i 2015.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og de lokale fagforeningene om søknaden og godkjenner at funksjonstiden for de ansattes representanter i styret i Egmont Hjemmet Mortensen AS forlenges med ett år slik at det kan holdes ett samlet valg av ansatterepresentanter til styret i det sammenslåtte selskapet i 2015.

Arbeidsutvalget fatter slikt

v e d t a k:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 17, og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 13. januar 2012 om delegering av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget at funksjonstiden for de sittende ansatterepresentantene i styret i Egmont Hjemmet Mortensen AS forlenges med ett år slik at det kan holdes ett samlet valg av ansatterepresentanter til styret i det sammenslåtte selskapet i 2015.”