Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 4/2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: 1. Sak BDN-201001587 Lofotkraft Holding AS. 2. Sak BDN-201001301 Oslo Kino AS. 3. Sak BDN-201001624 Tun media AS. 4. Sak BDN-201001989 Elotec AS. 5. Sak BDN-200800903 Edda Media AS.

PROTOKOLL 4/10 FRA MØTE I BEDRIFTSDEMOKRATINEMNDA 27. MAI 2010

Vedtak ble truffet i følgende saker:
1. Sak BDN-201001587 Lofotkraft Holding AS
2. Sak BDN-201001301 Oslo Kino AS
3. Sak BDN-201001624 Tun Media AS
4. Sak BDN-201001989 Elotec AS
5. Sak BDN-200800903 Edda Media AS

Behandlingen av sak BDN-201001391 Norway Pelagic AS ble utsatt pga. manglende saksopplysninger. Sak BDN-201001543 Felleskjøpet Rogaland Agder ble avvist. Sak BDN-201001916 Sodexo AS, som fremgikk av dagsorden for møtet, er senere trukket fordi det ikke lenger er behov for vedtak fra nemnda.

Følgende vedtok i møtet:
Gudmund Knudsen
Espen Johannessen
Ingebjørg Harto
Halvor E. Sigurdsen
Gro Granden
Ragnhild Hagen

Bodil Stueflaten møtte fra sekretariatet

Møtet varte fra klokken 1030 – 1230.

1. Sak BDN-201001587 Lofotkraft Holding AS


I brev 13. april søker Lofotkraft Holding AS om at valg av ansattes representanter til styrene i Lofotkraft Holding AS og Lofotkraft AS gjennomføres som elektroniske valg.

Søknaden om elektronisk valg er begrunnet i praktiske hensyn og gjelder i utgangspunktet for valget i 2010, men det er opplyst over telefon at det er ønskelig at Bedriftsdemokratinemndas vedtak også gjelder fremtidige valg.

Det fremgår av søknaden at det datasystemet som skal benyttes vil ivareta kravet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte. Kravet til anonymitet vil også bli ivaretatt. Det vil ikke være mulig for en ansatt å avgi flere stemmer, og det vil ikke være mulig å se hva den enkelte har stemt. Det vil heller ikke være mulig å se hvem som har stemt; bare hvor mange som har stemt i det enkelte selskap.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er enighet mellom selskapet og de lokale fagforeningene om søknaden.

Nemnda forutsetter at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte. Det forutsettes også at hensynet til anonymitet ivaretas, og at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler, herunder at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget i valgkretser og som forholdstallsvalg. Nemnda forutsetter dessuten at forholdet til personopplysningsloven ivaretas. Bedriftsdemokratinemnda forutsetter at de ansatte er fortrolige med bruken av det elektroniske valgsystemet.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner søknaden om å avholde fremtidige valg av de ansattes representanter til styrene i Lofotkraft Holding AS og Lofotkraft AS som elektroniske valg. Dersom de ansatte ønsker å gå tilbake til normalordningen for valg, kan lokal fagforening eller et flertall av de ansatte sende søknad om dette til Bedriftsdemokratinemnda.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 9 tredje ledd, godkjenner Bedriftsdemokratinemnda at det benyttes elektronisk valgsystem ved fremtidige valg av ansattes representanter til styrene i Lofotkraft Holding AS og Lofotkraft AS.”

2. Sak BDN-201001301 Oslo Kino AS


I brev 18. mars 2010 søker Oslo Kino AS om forlenget funksjonstid for de ansattevalgte styrerepresentantene i styret i Oslo Kino AS.

Oslo Kino AS (eid av Oslo kommune) ble fra nyttår eier av Norsk Kinodrift AS. Etter denne overtakelsen planlegger selskapet å etablere en konsernspiss med to heleide datterselskaper: Oslo Kinodrift AS og Norsk Kinodrift AS. Virksomheten i Oslo Kino AS vil i det vesentlige bli liggende i driftsselskapet Oslo Kinodrift AS, mens konsernfunksjonene vil bli ivaretatt av en konsernspiss. Det er ikke tatt stilling til om konsernspissen skal være et nytt selskap eller om dagens Oslo Kino AS blir konsernspiss med et nytt selskap som driftsselskap. Etter omorganiseringen vil konsernspissen ha rundt 20 ansatte (som alle vil komme fra Oslo Kino AS), Oslo Kinodrift vil ha ca 140 ansatte (som vil komme fra Oslo Kino AS) og Norsk Kinodrift AS vil ha ca 55 ansatte. Det fremgår videre av søknaden at driftsselskapet for Oslo vil drifte kinoene i Oslo, mens de øvrige kinoene (Asker, Hønefoss, Horten, Askim, Sarpsborg, Halden, Kristiansund og Verdal) vil bli drevet av Norsk Kinodrift AS. Oversikt over nåværende og foreslått selskapsstruktur er vedlagt søknaden.

Styret i Oslo Kino AS har sju styremedlemmer hvorav to er valgt av og blant de ansatte. De ansatte er ikke representert i styret i Norsk Kinodrift AS.

I forbindelse med omorganiseringen ønsker konsernet å etablere en ordning med ansatterepresentasjon i konsernstyret. Det fremgår av søknaden at de ansatte, deres representanter i styret og fagforeningen vil bli involvert i dette arbeidet. Det er imidlertid mange spørsmål som skal avklares i forbindelse med omorganiseringen, og konsernet trenger tid for å komme med avklaringer både i forhold til eier og ansatte.

Det er allerede etablert valgstyre for avholdelse av årets valg, men konsernet ser det som uhensiktsmessig å avholde nytt valg av ansatterepresentanter til styret i Oslo Kino AS nå. Funksjonstiden for disse vil være to år, og gripe inn i en periode der konsernet kan ha innført en ordning for ansatte som er tilpasset ny selskapsstruktur og ansattes ønsker. Dessuten ønsker selskapet å unngå å måtte avholde to valg på ett år. Utsettelse av valget innebærer dessuten at de ansatte vil være kjent med ny selskapsstruktur, herunder hvilke styrer de skal velge representanter til.

Søknaden innebærer at valget utsettes til senest 1. desember og at funksjonstiden til de ansattevalgte representantene i Oslo Kino AS’ styre forlenges tilsvarende.

Søknaden er enstemmig vedtatt av selskapet styre, og støttes av lokal fagforening (Fagforbundet).
 
Bedriftsdemokratinemnda viser til at søknaden er enstemmig vedtatt av selskapets styre hvor også de ansatte er representert, og at den også støttes av lokal fagforening.

Under henvisning til at det synes uhensiktmessig å avholde nytt valg av ansatterepresentanter rett før den forestående omorganiseringen og ny konsernstruktur er besluttet, godkjenner bedriftsdemokratinemnda at de sittende representantene for de ansatte i styret i Oslo Kino AS fortsetter som styrerepresentanter utover sin funksjonstid og inntil nytt valg blir avholdt før 1. desember 2010 i forhold til ny selskapsstruktur i samsvar med aksjelovens regler.

Bedriftsdemokratinemnda etterkommer søknaden og fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 5 godkjenner arbeidsutvalget at de sittende representantene for de ansatte i styret i Oslo Kino AS fortsetter i sine verv utover funksjonstiden til det er etablert ny konsernstruktur, likevel slik at nytt valg skal holdes før 1. desember 2010.”

3. Sak BDN-201001624 Tun Media AS


I brev 14. april søker Tun Media AS om innføring av en konsernordning som innebærer at de ansatte i Tun Media AS og datterselskaper av dette er stemmeberettigede og valgbare ved valg av ansatterepresentanter til styret i Tun Media AS.

Tun Media konsern ble etablert i 2000 som en sammenslåing av Bondebladet, Landbruksforlaget og Nationen. Konsernet har i dag ca.220 ansatte fordelt på ni konsernselskap. Konsenets selskapsstruktur følger av vedlegg til søknaden. Dagens ansatterepresentasjon følger aksjelovens regler samt Avtale om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer når det gjelder avisene Nationen og Valdres. I 2009 kjøpte Tun Media AS Valdres Media AS (100 %) samt aksjemajoriteten i Fri Flyt AS (50,1%). 

Det framgår av søknaden at med bakgrunn i Tun Medias nye struktur ønsker selskapet å tilpasse konsernstyrets sammensetning til de ansattes styrerepresentasjon og på den måten kunne ivareta helhetsperspektivet og – hensynet for konsernet. Konsernrepresentasjon vil i følge søknaden understøtte arbeidet med å bygge en felles konsernkultur i Tun Media.

Søknaden støttes av samtlige lokale fagforeninger.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er enighet om søknaden mellom konsernets ledelse og de lokale fagforeningene.

Bedriftsdemokratinemnda etterkommer søknaden og fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-5 første ledd, jf. representasjonsforskriften § 6 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for Tun Media AS:

I
De ansatte i Tun Media AS og norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Tun Media AS.

II
Etablerer eller overtar Tun Media AS nye selskaper i Norge forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV
For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

4. Sak BDN-200800903 Edda Media AS


I brev 19. mars 2010 søker ledelsen og fellestillitsvalgt i Edda Media AS om videreføring av den konsernordningen som ble innført og godkjent ved Bedriftsdemokratinemndas vedtak av 6. mars 2008. Konsernordningen innebærer at de ansatte i Edda Media AS og norske datterselskaper av dette vil ha stemmerett og være valgbare ved valg av ansatterepresentanter til styret i Edda Media AS.

Bakgrunn for at selskapet ønsker et nytt vedtak om konsernordning fra Bedriftsdemokratinemnda er at det har skjedd endringer i konsernet.

Edda Media AS er eierselskap for den norske medievirksomheten som eies av Mecom plc. i London. Totalt består Edda Media AS av 27 datterselskaper med til sammen 1 300 ansatte (per 31. januar 2010). De ansatte er representert i datterselskapenes styrer i de norske selskapene i henhold til aksjeloven § 6-4 og Avtale om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer der denne gjelder. Til sammen 876 årsverk i den norske medievirksomheten oppgis å være fagorganisert og omfattet av sentrale overenskomster.

I løpet av 2009 ble Sunnmørsposten AS og Romsdals Budstikke AS solgt ut av Edda Media AS. I tillegg er Edda Digital AS og Edda Media AS fusjonert til ett selskap. En detaljert oversikt over selskapsstrukturen er vedlagt søknaden.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er enighet om søknaden mellom selskapet og de ansatte.

Nemnda legger til grunn at søknaden innebærer en videreføring av gjeldende konsernordning.

Bedriftsdemokratinemnda etterkommer søknaden, og treffer slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-5 første ledd, jf. representasjonsforskriften § 6 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for Edda Media AS:

I
De ansatte i Edda Media AS og norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Edda Media AS.

II
Etablerer eller overtar Edda Media AS nye selskaper i Norge forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV
For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

5. Sak BDN-201001989 Elotec AS


I brev 6. mai 2010 søker Elotec AS om innføring av en konsernordning som innebærer at ansatte i Elotec AS og datterselskapet Elotec Trading AS er stemmeberettigede og valgbare ved valg av ansatterepresentanter til styret i Elotec AS, se vedlegg 1.

Elotec AS driver utvikling, produksjon og salg av alarm- og overvåkingsutstyr. Den norske delen av konsernet består av Elotec AS (21 ansatte) og Elotec Trading AS (11 ansatte). Begge selskapene har tilhold i samme lokaler på Oppdal og har samme ledelse.

Ettersom valget av ansatterepresentant til styret i Elotec AS allerede er foretatt blir søknaden å betrakte som en søknad om etterfølgende godkjenning av en allerede innført konsernordning.

Søknaden er fremmet av selskapet og de ansatte i fellesskap.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er enighet mellom konsernets ledelse og de ansatte om søknaden.

Nemnda legger til grunn at de ansatte allerede har valgt en ansatterepresentant til styret i Elotec AS i samsvar med den konsernordningen det er søkt om.

Nemnda gjør for ordens skyld oppmerksom på aksjeloven § 6-4 første ledd som innebærer at de ansatte kan krev ett styremedlem og en observatør.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner søknaden og fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-5 første ledd, jf. representasjonsforskriften § 6 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsernordning for Elotec AS:

I
De ansatte i Elotec AS og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Elotec AS.

II
Etablerer eller overtar Elotec AS nye selskaper forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV
For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

6. Sak BDN-2010001543 felleskjøpet Rogaland Agder


Det ble besluttet å sende et brev til samvirkeforetaket om at den tidligere representasjonsordningen i foretaket er falt bort og erstattet av samvirkelovas representasjonsordning.

7. Nye saker


Sak BDN-201001391 Norway Pelagic AS ble utsatt til neste møte. I tillegg har nemnda fått to nye saker til behandling.

8. Nemndas praksis


Sekretariatet hadde sendt ut et nytt utkast til kapittel 18 (Konsernordninger). Konkrete innspill fra nemnda, samt innspill som vil bli ettersendt fra LO vil bli innarbeidet i et nytt utkast og sendt ut før neste møte i AU.

9. Nytt møte


Nytt møte i AU ble berammet til tirsdag 22. juni klokken 0900.