Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 5/2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende sak: BDN 17/1783 Peab AS og BDN 16/96 Hansa Borg Bryggerier

Protokoll 5/2017 Bedriftsdemokratinemnda 14. juni 2017

 

Vedtak ble truffet i følgende saker:

  • BDN 17/1783 Peab AS
  • BDN 16/96 Hansa Borg Bryggerier  

Følgende deltok:

  • Gudmund Knudsen
  • Gro Granden
  • Halvor E. Sigurdsen

Bente Helene Torstensen deltok fra sekretariatet.

Møtet varte fra klokken 09.30 – 10.30.

BDN 17/1783 Peab AS

I brev 25. mai 2017 søker Peab AS om å oppheve Bedriftsdemokratinemndas vedtak 22. juni 2010 om konsernordning for Peab Norge AS. Søknaden er utformet i samarbeid med lokale fagforeninger.

Selskapet viser i søknaden til at siden nemndas vedtak i 2010, har det skjedd flere organisatoriske endringer i den norske delen av Peab-konsernet, både formelt gjennom fusjoner og oppkjøp, og operativt.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger om å oppheve gjeldende konsernordning.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner derfor søknaden.

Bedriftsdemokratinemnda treffer slikt

v e d t a k :

" I medhold av aksjeloven § 6-5, jf. representasjonsforskriften §§ 46, 49 og 50, oppheves Bedriftsdemokratinemndas vedtak i sak BDN 2010/1413 Peab Norge AS av 22. juni 2010."

 

BDN 16/96 Hansa Borg Bryggerier 

I brev 22. mai 2017 søker Hansa Borg Bryggerier AS om Bedriftsdemokratinemndas godkjennelse om å innføre tre valgkretser som en generell ordning med virkning fra høsten 2017. Selskapet og de ansatte gjennom lokale fagforeningene som representerer om lag 66 prosent av de ansatte, står bak søknaden.

Selskapet består av tre bryggerier; Christiansands Bryggeri i Kristiansand, Borg Bryggerier i Sarpsborg, og Hansa Bryggerier i Bergen hvor også hovedkontoret er lokalisert. Antall ansatte i selskapet fordeler seg på de ulike anleggene med 53 ansatte i Christiansands Bryggeri i Kristiansand, 98 ansatte i Borg Bryggerier i Sarpsborg, 185 ansatte i Hansa Bryggerier, samt 24 ansatte i Oslo som er tilknyttet henholdsvis Borg eller Hansa avhengig av stilling.

Det søkes om at ansatte som jobber på eller tilknyttet disse tre bryggeriene utgjør hver sin valgkrets, og at hovedkontoret i Bergen følger samme valgkrets som Hansa Bryggerier.

Søknaden er begrunnet med at Hansa Borg Bryggerier AS har en klar regional profil. De tre bryggeriene har ulik størrelse, produksjonsvolum, antall ansatte og profil, men hvor hvert bryggeri har en viktig plass og funksjon i selskap. Selskapet viser til at en fast ordning med valgkretsinndeling vil kunne sikre forskjellige ansattkategorier, bedriftsenheter mv. en forholdsmessig, forutberegnelig og rettferdig fordeling av de ansattes styremedlemmer.

Selskapet opplyser om at det er inngått avtale om å ikke ha bedriftsforsamling. Styret består i dag av ti styremedlemmer, herunder fire ansattrepresentanter, og selskapet legger til grunn at dette skal videreføres. Det søkes om at ett styremedlem med varamedlemmer velges fra Christiansands Bryggeri, ett styremedlem med varamedlemmer fra Borg Bryggerier, og to styremedlemmer med varamedlemmer fra Hansa Bryggerier/Hovedkontoret.   

Bedriftsdemokratinemnda viser til at representasjonsforskriftens ordning er at inndeling av selskapet i valgkretser fastsettes av valgstyret etter krav fra et flertall av de ansatte eller lokale fagforeninger som representerer et flertall av de ansatte, jf. forskriften §§ 7 femte ledd og 17. Denne framgangsmåten kan følges i saken her ettersom de lokale fagforeningene representerer flertallet av de ansatte. Nemnda viser i denne sammenheng til at forskriftens ordning lettere lar seg tilpasse ulike endringer i virksomheten og på de ansattes side. Nemnda finner ingen tungtveiende grunner til å godkjenne søknaden.

Bedriftsdemokratinemnda treffer slikt

v e d t a k :

"Søknaden avvises."