Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 7/2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende sak: BDN 16/2655 Lufttransport AS

Protokoll 7/2016 - Bedriftsdemokratinemnda 13. september 2016

Vedtak ble truffet i følgende saker:

  • BDN 16/2655 Lufttransport AS

Følgende deltok:

  • Gudmund Knudsen
  • Gro Granden
  • Halvor E. Sigurdsen

Tonje Forså Aas og Bente Helene Torstensen deltok fra sekretariatet.

BDN 2016/2655 – Lufttransport AS 

Nemnda forstår den faktiske bakgrunnen for saken slik:

Fram til 1. november 2015 eide Lufttransport AS samtlige aksjer i selskapet LT Tech AS. Det ble sist i november 2011 holdt valg av de ansattes representanter i styret i Lufttransport AS av og blant de ansatte i det daværende konsernet. Siden er det av grunner som ikke er opplyst ikke holdt valg av ansattes styrerepresentanter i det daværende konsernet. 1. november 2015 ble det gjennomført en omorganisering av Lufttransportkonsernet. Ved omorganiseringen ble det tidligere selskapet Ugland Air AS nytt morselskap og endret navn til Lufttransport AS. Selskapet eier samtlige aksjer i disse selskapene: Lufttransport Fixed Wing AS («Lufttransport FW AS» - det tidligere morselskapet som ved omorganiseringen endret navn fra Lufttransport AS til Lufttransport FW AS), Lufttransport Rotorwing AS («Lufttransport RW AS» - nytt selskap) og LT Tech AS.

Det er ennå ikke holdt valg av ansattes styrerepresentanter i det nye morselskapet Lufttransport AS, men nemnda forstår det slik at det er i gang en prosess med sikte på konsernrepresentasjon i det nye morselskapet og at planen er å holde slikt valg senere nå i høst. Det er opplyst at det i løpet av 2015 og vinteren/våren 2016 er holdt nyvalg av de ansattes styrerepresentanter i alle de tre datterselskapene til det nye morselskapet.

I brev av 12. august 2016 søker Lufttransport Teknikerforening og Lufttransport Flygerforening om at de ansattes tidligere styrerepresentanter i det tidligere morselskapet, dvs. nåværende Lufttransport FW AS, skal være de ansattes styrerepresentanter i det nye morselskapet fram til det er valgt nye styrerepresentanter for de ansatte her.

I søknaden vises det til at administrasjon og ledelse i forbindelse med omorganiseringen, er flyttet over fra det tidligere morselskapet til det nye morselskapet Lufttransport AS. I nåværende Lufttransport FW AS er det nå bare piloter som er ansatt. På denne bakgrunn har de ansatte interesse av å være representert i styret i det nye morselskapet.

Lufttransport AS gjør i brev 17. august 2016 gjeldende at søknaden fra Lufttransport Teknikerforening og Lufttransport Flygerforening må avvises.

Det heter i brevet at Lufttransport Flygerforening ikke har direkte partsinteresse i morselskapet Lufttansport AS, fordi de ikke har organiserer medlemmer i dette selskapet. Det vises også til at Lufttransport Flygerforening er en fagforening som organiserer piloter, og per august 2016 er dette den største fagforeningen i Lufttransport FW AS. I ett av de andre datterselskapene, Lufttransport RW AS, er imidlertid majoriteten organisert i annen fagforening.

Subsidiært anfører selskapet at det ikke er juridisk grunnlag for at tidligere valgte styrerepresentanter for de ansatte i Lufttransport FW AS, skal innsettes som styrerepresentanter i det nye morselskapet. Følgelig har nemnda ikke juridisk grunnlag til å utnevne disse som styrerepresentanter til styret i sistnevnte selskap.

 

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er uenighet mellom søker og selskapet om søknaden.

Nemnda ser det slik at søknaden gjelder en midlertidig konsernordning om representasjon som medlem i det nye morselskapets styre fram til ordinært valg er gjennomført, etter det opplyste i løpet av høsten 2016. Til det vil nemnda bemerke at en konsernordning kan ha grunnlag i en avtale mellom konsernet og de ansatte eller lokale fagforeninger etter nærmere regler i aksjeloven § 6-5 første ledd. Dersom det ikke er inngått slik avtale, kan nemnda etter søknad fra konsernet, et flertall av konsernets ansatte eller én eller flere lokale fagforeninger som representerer et flertall av de ansatte i konsernet, treffe vedtak om konsernrepresentasjon, se aksjeloven § 6-5 andre ledd. 

Til selskapets anførsel om partsinteresse, viser nemnda til at det ikke er et vilkår for konsernordning at morselskapet har ansatte eller at en fagforening i et datterselskap har organiserte medlemmer i morselskapet. Det er opplyst at konsernet har 300 ansatte og at søkerne representerer 170 ansatte. Basert på disse opplysningene, legger nemnda til grunn at søker er søknadsberettiget.

Nemnda har kommet til at søknaden avslås. Nemnda kan ikke se at foreningenes begrunnelse for søknaden er så tungtveiende at søknaden bør etterkommes. Nemnda viser i denne sammenheng til at søknaden gjelder en helt kort periode fram til det skal holdes ordinært valg senere i høst. Så vidt nemnda forstår kan det dreie seg om ett styremøte. I den perioden det gjelder er de ansatte representert i styret med observatører som får innsikt i styresakene. Det forutsettes at disse også kan ta ordet i styremøtene, at de kan kreve at saker blir behandlet og at de i det hele tatt har de rettigheter som observatører har etter reglene i aksjeloven, jf. aksjeloven § 6-9 om observatørers rettigheter. Nemnda ser det slik at de ansattes interesser derved blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Det at observatørene ikke gis status som ordinære styremedlemmer i den korte perioden det er snakk om, kan ikke være avgjørende for at søknaden bør etterkommes.

Når søknaden om konsernordning avslås er det ikke nødvendig å vurdere selskapets anførsel om at det ikke er juridisk grunnlag for at tidligere valgte styrerepresentanter for de ansatte i Lufttransport FW AS skal innsettes som styrerepresentanter i det nye morselskapet. Nemnda bemerker likevel at den etter representasjonsforskriften § 46 kan gjøre unntak fra lovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer. Selskapet ville derfor ikke bli hørt med at det ikke er hjemmel i reglene for denne delen av søknaden.

Nemnda nevner for ordens skyld at dersom det ikke oppnås enighet om en framtidig felles representasjonsordning i medhold av aksjeloven § 6-5 første ledd, kan søknad om dette fremmes til nemnda, jf. § 6-5 andre ledd.

 

Bedriftsdemokratinemnda treffer slikt

v e d t a k:

 

I medhold av aksjeloven § 6-5, jf. representasjonsforskriften § 46, avslår nemnda søknaden om felles representasjon som styremedlemmer for de ansatte i Lufttransport AS.