Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 10/05

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 23. august 2005

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Anne Karine Plahter og Bodil Stueflaten

Møtet varte fra klokken 1300 – 1330.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 02/31 Telenor ASA

Sak 05/24 Trondheim Renholdsverk AS

Sak 05/25 Cerno AS

Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 23. august 2003 ble godkjent.

Sak 02/31 Telenor ASA

Telenor fikk sin nåværende konsernordning godkjent av Bedriftsdemokratinemnda i vedtak av 22. august 2002. I brev av 30. juni 2005 søker Telenor ASA om endringer i den innførte konsernordningen.

Etter Bedriftsdemokratinemndas vedtak i 2002, er det gjennomført vesentlige endringer i Telenorkonsernets organisasjonsstruktur, herunder av selskapets legale struktur og hvilke selskaper som har ansatte. Selskapsledelsen og de ansattes organisasjoner ønsker å videreføre den gjeldende konsernordningen med de organisatoriske endringene som er gjennomført i konsernet.

Ordningen hvor Telenor ASAs datterselskaper er fritatt fra plikten til å ha bedriftsforsamling, ønskes videreført. I de selskapene unntaket gjelder skal de ansatte velge ett styremedlem med vararepresentanter i tillegg til den representasjon som følger av aksjeloven § 6-4 annet ledd.

Det er i den gjeldende konsernordningen også innført delkonsernordninger på forretningsområdenivå (delkonsern). Det søkes om at denne delen av vedtaket korrigeres i tråd med de endringer som har skjedd etter forrige vedtak. Følgende selskaper er morselskap i underkonsern på forretningsområdenivå: Telenor Broadcast Holding AS, Telenor Mobil Holding AS, Telenor Networks Holding AS, Telenor Communication II AS, Telenor Satellite Services Holding AS og EDB Business Partner AS. Gjeldende ordning hvor delkonsernrepresentasjonen er etablert i selskapet EDB Business Partner AS, og ikke i morselskapet EDB Business Partner Invest AS, ønskes opprettholdt.

I tillegg opplyses det i søknaden at det er etablert underkonsernordninger for delkonsern under forretningsområdenivå, uten at dette er vedtatt av Bedriftsdemokratinemnda. Det søkes derfor om at de allerede innførte delkonsernordningene blir formalisert gjennom Bedriftsdemokratinemndas vedtak. Dette gjelder følgende morselskap: Canal Digital Kabel TV AS, Telenor Telecom Solutions AS, Telenor Venture IV AS, Opplysningen AS og Telenor Satellite Networks AS.

Valg av ansattes representanter til de styrende organene i Telenor-konsernet skal ifølge søknaden gjennomføres 15. og 16. november 2005. Generalforsamling i morselskapet Telenor ASA ble avholdt 20. mai 2005. Valget av de ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Telenor ASA faller dermed i tid utenfor utløpet av 3 månedersfristen i representasjonsforskriften § 23 tredje ledd. Det søkes derfor om unntak fra denne fristen.

Søknaden begrunnes med at det innen valgprosessen starter er ønskelig å sluttføre enkelte tilpasninger i legalstrukturen, slik at denne er mer i overensstemmelse med Telenors syringsstruktur.

Det søkes videre om unntak fra representasjonsforskriften § 10 og 11 slik at ansatte i Telenor-konsernet som skifter arbeidsgiver internt i Telenor-konsernet har stemmerett og er valgbare ved valg av de ansattes representanter til styret i det enkelte selskap selv om de ikke har vært ansatt i henholdsvis tre måneder og ett år. Det søkes om at den enkelte arbeidstakers sammenhengende ansettelsestid i Telenor-konsernet skal være avgjørende for om vedkommende arbeidstaker oppfyller kravene i representasjonsforskriften §§ 10 og 11, jf. §§ 25 og 26.

Søknaden begrunnes med at det innen konsernet er mange som skifter arbeidsgiver som følge av frivillig jobbrotasjon. I henhold til søknaden vil den det gjelder måtte starte på nytt for å oppfylle tilstrekkelig ansettelsestid for å kunne delta i valget av ansattes representanter. Denne situasjonen ønsker konsernet å behandle annerledes. Begrensningene etter representasjonsforskriften §§ 10 og 11, jf. §§ 25 og 26 medfører også et omfattende kontroll- og merarbeid i forbindelse med gjennomføringen av valgene.

Det fremgår av søknaden at Telenor sender sine arbeidstakere på såkalte oppdrag for konsernets selskaper utenfor Norge. Arbeidstakerne dette gjelder får da permisjon fra sine stillinger i de respektive norske selskaper. Rent administrativt registreres de ifølge søknaden imidlertid også som ansatte selskapet Telenor Consult AS, og dette selskapet håndterer rent personaladministrative forhold knyttet til deres utenlandsforhold. Denne gruppen ansatte er dermed registret med to ansettelsesforhold, ett i Telenor Consult AS og ett i det selskapet de har permisjon fra.

Det fremgår av søknaden at det etter drøftelser med Telenors lokale fagforeninger, er enighet om at det er naturlig at denne gruppen ansatte utøver sine bedriftsdemokratiske rettigheter i de selskaper de har permisjon fra. Det innføres dermed ikke styrerepresentasjon i Telenor Consult AS. Det opplyses at styret i Telenor Consult AS ikke har funksjoner utover å tilfredsstille de minimumskrav som til enhver til gjelder. Det bes i søknaden om at dette forholdet om nødvendig reflekteres i nemndas vedtak.

Det er i forbindelse med valg av representanter til de ulike styrene i konsernets selskaper enighet om å fortsette ordningen med et felles valgstyre for hele konsernet, samt lokale stemmestyrer etter behov, i tråd med gjeldende konsernordning.

Telenor-konsernet har ca. 11 985 ansatte. Telenors fire lokale fagforeninger organiserer ca. 6320 av de ansatte. Det har vært ført forhandlinger mellom konsernet og de ansattes organisasjoner om den reviderte konsernordningen. Det er enighet mellom partene om de endringer som søkes godkjent.

Arbeidsutvalget viser til at de lokale fagforeningene støtter konsernets søknad.

Arbeidsutvalget godkjenner endringene i konsernordningen som følge av endringene i konsernets selskapsstruktur.

Arbeidsutvalget gir dispensasjon fra 3 månedersfristen i representasjonsforskriften § 23 tredje ledd for gjennomføringen av det kommende valget av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Telenor ASA. Det forutsettes i denne forbindelse at de sittende representantene fortsetter i sine verv til nye representanter er valgt.

Det er i søknaden reist spørsmål om ansettelsestiden i det enkelte selskap videreføres i forhold til stemmerett og valgbarhet i forbindelse med jobbskifter mellom selskapene i konsernet. Det fremkommer av søknaden at det ønskes dispensasjon fra representasjonsforskriften §§ 10 og 11 dersom dette ikke kan legges til grunn. Til dette vil Arbeidsutvalget bemerke at kravet til henholdsvis tre måneders og ett års ansettelsestid i det enkelte selskap også gjelder ved overføring av ansatte mellom selskapene som følge av virksomhetsoverdragelser og fusjon. Arbeidsutvalget forstår det slik at det også er ønskelig at de ansattes ansettelsestid i slike situasjoner videreføres. Arbeidsutvalget godkjenner søknaden og utformer vedtak i tråd med dette.

Når det gjelder situasjonen hvor ansatte også får ansettelse i Telenor Consult AS i forbindelse med opphold i utlandet, vil Arbeidsutvalget bemerke at aksjelovens og representasjonsforskriftens bestemmelser om representasjon vil gjelde dersom antallet ansatte Telenor Consult AS overstiger grensene for når det kan kreves representasjon. Det er ikke noe i veien for at det kan foreligge et ansettelsesforhold i flere selskaper samtidig i relasjon til representasjonsreglene. Den enkelte ansatte kan også være ansattes representant i flere selskapers styrende organer så lenge selskapene tilhører samme konsern.

Arbeidsutvalget forstår søknaden slik at det ønskes unntak fra aksjelovens og representasjonsforskriftens regler om styrerepresentasjon dersom Bedriftsdemokratinemnda er av den oppfatning at representasjonsreglene kommer til anvendelse i slike situasjoner. Til dette vil Arbeidsutvalget bemerke at det etter Bedriftsdemokratinemndas praksis bare rent unntaksvis gis dispensasjon fra representasjonsretten for de ansatte i selskaper hvor det i utgangspunktet er rett eller plikt til det. Denne situasjonen skiller seg imidlertid ut fra tidligere saker som Bedriftsdemokratinemnda har hatt til behandling ettersom de ansatte det gjelder beholder sitt ansettelsesforhold og dermed også sine bedriftsdemokratiske rettigheter i det selskap de opprinnelig er ansatt i. På denne bakgrunn etterkommer Arbeidsutvalget søknaden. Nemnda mener likevel at vedtaket bør utformes slik at det ikke gjøres unntak fra reglene om styrerepresentasjon i selskapet som sådan, men begrenses til å fastsette at de som også har et ansettelsesforhold til andre selskaper i konsernet, ikke også skal anses som ansatt i Telenor Consult AS i forhold til aksjelovens og representasjonsforskriftens regler om de ansattes representasjon i selskapets styrende organer.

For ordens skyld treffes nytt vedtak.

Arbeidsutvalget fatter slikt

                                                         vedtak:

”I medhold av aksjeloven §§ 6-4 fjerde ledd og 6-5, allmennaksjeloven §§ 6-35 femte ledd og sjette ledd og representasjonsforskriften §§ 5 og 6 samt nemndas vedtak av 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende ordning for Telenor ASA:

I

Bedriftsdemokratinemndas vedtak av 22. august 2002 oppheves.

II

Bedriftsforsamlingen i Telenor ASA skal bestå av 15 medlemmer, hvorav fem medlemmer velges av og blant de ansatte i Telenor ASA og norske datterselskaper av dette. I tillegg velges to observatører av og blant de ansatte. Endringer i antall medlemmer forutsetter nytt vedtak i Bedriftsdemokratinemnda.

III

Datterselskaper til Telenor ASA som etter aksjeloven § 6-35 første ledd skal ha bedriftsforsamling fritas fra denne plikten. I slike selskaper skal de ansatte velge ett styremedlem med varamedlem i tillegg til den representasjon som følger av aksjeloven § 6-4 andre ledd

IV

De ansatte i Telenor Broadcast Holding AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Broadcast Holding AS.

De ansatte i Telenor Mobile Holding AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Mobile Holding AS.

De ansatte i Telenor Networks Holding AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Networks Holding AS.

De ansatte i Telenor Satellite Services Holding AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Satellite Services Holding AS.

De ansatte i Telenor Communications Holding AS II og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Communications Holding AS II.

De ansatte i EDB Business Partner ASA og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har ste

De ansatte i Canal Digital AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Canal Digital AS.

De ansatte i Canal Digital Kabel TV AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Canal Digital Kabel TV AS.

De ansatte i Telenor Telecom Solutions AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Telecom Solutions AS.

De ansatte i Telenor Venture IV AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Venture IV AS.

De ansatte i Opplysningen AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Opplysningen AS.

De ansatte i Telenor Satellite Networks AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Satellite Networks Holding AS.

V

Valgstyret i Telenor ASA skal være et felles valgstyre for hele konsernet. Det opprettes også lokale stemmestyrer etter behov for å bistå under forberedelse og gjennomføring av valget.

VI

Det gis unntak fra kravet om skriftlighet i forbindelse med gjennomføring av valg av ansattes representanter til Telenorkonsernet styrende organer og til norske datterselskaper av dette, jf. representasjonsforskriften § 9 tredje ledd. Stemmegivning ved bruk av telefon kan ikke anvendes som alternativ valgmåte ved kommende valg.

VII

Ved beregningen av om den enkelte arbeidstaker har stemmerett og er valgbar ved valg i det enkelte selskap i Telenorkonsernet, skal den sammenhengende ansettelsestid i Telenor-konsernets selskaper, jf representasjonsforskriften §§ 10,11,25 og 26, legges til grunn.

VIII

Det gis utsettelse ved valg av de ansattes representanter til bedriftsforsamling og styrer i selskaper i Telenorkonsernet for perioden 2005-2007 til november 2005.

IX

Ansatte i Telenor Consult AS som også har ansettelsesforhold til annet selskap i Telenorkonsernet, anses ikke som ansatt i Telenor Consult AS i forhold til aksjelovens og representasjonsforskriftens regler om de ansattes representasjon i selskapenes styrende organer.

X

Etablerer eller overtar konsernet nye norske selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordning. Ved vesentlige endringer i organisasjonsstrukturen vil konsernet sende ny søknad.

XI

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6.

Sak 05/24 Trondheim Renholdsverk AS

I brev 14. juni 2005 søker Trondheim Renholdsverk AS om utsettelse av valget av ansatterepresentanter til styret i datterselskapet Retura TRV AS, og om at ansatterepresentantene i styret i Trondheim Renholdsverk AS i denne perioden fungerer som representanter for de ansatte i Retura TRV AS.

Trondheim Renholdsverk AS er et aksjeselskap heleid av Trondheim kommune. Selskapet skal gjennomføre en fisjon hvor det er planlagt utskilt to aksjeselskaper som begge vil være heleide datterselskaper av Trondheim Renholdsverk AS. Det ene selskapet, Retura TRV AS, skal etableres i nærmeste fremtid, mens det andre datterselskapet, TRV Husholdning AS, vil bli etablert i. januar 2006.

Det er på det nåværende tidspunkt 150 ansatte i Trondheim Renholdsverk AS, men etter at fisjonen er gjennomført vil antallet ansatte være ca. 20. Det vil være omtrent 65 ansatte i hvert av de to datterselskapene.

Trondheim Renholdsverk AS søker om at valget av de ansattes representanter til styret i Retura TRV AS utsettes til 1. kvartal 2006 da det planlegges avholdt et samlet valg i det nye konsernet. Inntil dette valget er avholdt, vil de ansattes representanter i Trondheim Renholdsverk AS ivareta rollen som ansatterepresentanter for arbeidstakerne i Retura TRV AS. 

Søknaden støttes av de lokale fagforeningene.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser innledningsvis til at det er enighet mellom selskapet og de ansatte om ordningen det søkes om.

Når det gjelder den delen av søknaden som gjelder utsettelse av valg av ansatterepresentanter i Retura TRV AS, vil arbeidsutvalget bemerke at i henhold til aksjeloven § 6-4 annet ledd kan de ansatte unnlate å kreve representasjon i styret. Det følger da av seg selv at valget kan utsettes uten at nemnda behøver å treffe særskilt vedtak om dette.

Arbeidsutvalget anser det for å være en hensiktsmessig løsning at de ansatte i Retura TRV AS i perioden frem til avholdt valg representeres av de ansattes representanter i Trondheim Renholdsverk AS. I sin vurdering legger arbeidsutvalget blant annet vekt på at dette er en midlertidig ordning i en omstillingsfase i selskapet.

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at innføring av konsernordning og gjennomgående styrerepresentasjon krever søknad til og godkjennelse av Bedriftsdemokratinemnda, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

                                                         vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 5, samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget at valget av de ansattes representanter i Retura TRV AS utsettes til 1. kvartal 2006. Arbeidsutvalget godkjenner også at de ansattes representanter i Trondheim Renholdsverk AS fungerer som representanter for de ansatte i Retura TRV AS` styre inntil valg av ansatterepresentanter i dette selskapet er avholdt 1. kvartal 2006”.

Sak 05/25 Cerno AS

I brev 24, juni 2005 søker Cerno AS om unntak fra representasjonsforskriften §§ 10 og 11 om krav om ansettelse i selskapet i henholdsvis tre måneder og ett år for å ha stemmerett og være valgbar.

Selskapet ble opprettet i mars 2004 og det var da én ansatt. Pr. 1. mars 2005 hadde antallet ansatte økt til 78.

Det ble avholdt valg av ansatterepresentanter til styret i Cerno AS 8. april 2005. Mange av de ansatte hadde på dette tidspunktet ikke vært ansatt i selskapet tilstrekkelig lenge til at de ville ha stemmerett og være valgbare i henhold til bestemmelsene i representasjonsforskriften §§ 10 og 11. Selskapet gjorde imidlertid unntak fra disse reglene slik at alle som var ansatt i selskapet 28. februar 2005 ble gitt stemmerett og var valgbare ved valget 8. april 2005.

Søknaden støttes av den lokale fagforeningen.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og den lokale fagforeningen om søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om dispensasjon fra representasjonsforskriften §§ 10 og 11. Det legges i vurderingen vekt på at det har vært en stor økning av antall ansatte i selskapet, og at gjennomføring av de ansattes representasjonsrett på en fornuftig måte forutsetter at det gis dispensasjon fra representasjonsforskriftens krav om ansettelsestid for å være valgbar og ha stemmerett.

Ettersom valget allerede er avholdt er dette derfor å anse som en etterfølgende godkjennelse.

Arbeidsutvalget fatter slikt

                                                         vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 5 og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget at de som var ansatt i selskapet 28. februar 2005 hadde stemmerett og var valgbare ved styrevalget i selskapet våren 2005.”

Orientering om saker som har kommet inn til nemnda

Sekretariatet orienterte om saker som har kommet inn til nemnda.