Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 10/2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende sak: Sak BDN 201003845 Hurtigruten ASA.

Protokoll 10/2010 fra møtet Bedriftsdemokratinemnda møte 9. desember 2010

Vedtak ble truffet i følgende sak:

 • BDN 201003845 Hurtigruten ASA

Følgende deltok i møtet:

 • Gudmund Knudsen
 • Liv Synnøve Taraldsrud
 • Espen Johannessen
 • Ingebjørg Harto
 • Gro Granden

Fra sekretariatet møte Helga Sjølli Grimstad og Bodil Stueflaten.

Møtet varte fra klokken 13 – 1530.

1.      BDN 201003845 Hurtigruten ASA

I brev 06. oktober 2010 søker Hurtigruten ASA om etablering av konsernordning for de ansatte i Hurtigruten ASA og det heleide datterselskapet Salten Dampskipselskap AS. 118 ansatte i Hurtigruten ASA skal overføres til dette datterselskapet innen utgangen av 2010, samtidig som selskapet skal skifte navn til Hurtigruten Administrasjon AS. Det er senere opplyser at Hurtigruten ASA har flere datterselskap, både i Norge og utlandet. Søknaden om konsernordningen omfatter ikke disse datterselskapene.

Det er opplyst at Hurtigruten ASA (ca 1275 ansatte) har følgende datterselskap:

 • Salten Dampskipsselskap AS - ingen ansatte p.t.
 • AS TIRB - 1 ansatt
 • Spitsbergen Travel AS - 27 ansatte      
 • Hurtigruten Gmbh (Tyskland) - 87 ansatte
 • Hurtigruten Ltd (UK) - 29 ansatte
 • Hurtigruten Inc. (USA) - 2 ansatte
 • Hurtigruten SAS (Frankrike) - 15 ansatte
 • Hurtigruten AB (Sverige) - ingen ansatte (under avvikling)
 • Hurtigruten Pty. Ltd (Australia) - ingen ansatte
 • Hurtigruten Verdens vakreste sjøreise AS - ingen ansatte
 • Malangsforbindelsen AS - ingen ansatte
 • HRG Eiendom AS - ingen ansatte
 • Hurtigruten Greenland AS (DK/ Grønland) - ingen ansatte (under avvikling)
 • Hurtigruten Estonia oü - ingen ansatte (under etablering)

Søknaden om konsernordning er begrunnet med at Hurtigruten ASA ønsker at de ansatte som overføres til det heleide datterselskapet Salten Dampskipselskap AS, fortsatt skal være representert i Hurtigruten ASA’ styre for å oppnå en mest mulig samlet ledelse og best mulig representasjon fra de ansatte der viktige beslutninger tas.

Det er videre opplyst at Hurtigruten ASA fortsatt skal være driftselskapet mens Salten Dampskipsselskap AS skal være et rent administrasjonsselskap og leie ut sine administrative tjenester tilbake til morselskapet.

Søknaden om konsernordning omfatter ikke de utenlandske datterselskapene. Bakgrunnen for dette er i følge søknaden ”(..) måten selskapene i dag er organisert på, samt språk og logistikk problemer ved mye reisevirksomhet for møtevirksomhet noe som vil være svært fordyrende for selskapet.”

Søknaden omfatter heller ikke andre norske datterselskaper enn Salten Dampskipselskap AS. Dette, i følge søknaden, fordi selskapet ønsker konsernstyret ”så begrenset som mulig i tråd med vår begrunnelse for virksomhetsoverdragelsen.”

Bortsett fra Salten Dampskipselskap AS er det blant de norske datterselskapen bare Spitsbergen Travel AS og AS Tirb som har ansatte. Bakgrunnen for at disse selskapene ønskes holdt utenfor konsernordningen er i følge søknaden: ” Det vil ikke bli fattet beslutning i konsernstyret som vedgår denne driften og det vil derfor ikke være hensiktsmessig. AS Tirb er i tillegg morselskap i et eget konsern og vil fatte beslutninger for dette konsernet i eget konsernselskap. Spitsbergen Travel holder i tillegg til på Svalbard og det vil derfor være uhensiktsmessig med tanke på logistikk all den tid beslutninger i styret ikke vil vedrøre dem.”

For at ordningen skal være enkel, opplyser selskapet at det primært søker om de datterselskapene som ikke har ansatte holdes utenfor konsernordningen. Dersom det ikke lar seg gjøre, opplyser selskapet at det ikke vil få noen praktisk betydning om de omfattes ettersom det ikke er og ikke vil bli fast ansatte i de aktuelle selskapene.

Søknaden støttes av lokale norske fagforeninger. Det er opplyst at fagforeningene representerer i overkant av 90 % av de ansatte i Hurtigruten ASA, og at de representerer i overkant av 75% av de ansatte som planlegges overført Salten Dampskipselskap. Den ansatte i AS Tirb og fagforeningsrepresentantene i Spitsbergen Travel AS har også samtykket til at deres selskap holdes utenfor konsernordningen i separate brev.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger om innføring av konsernordningen.

Selskapets søknad har støtte fra fagforeningene i de to norske datterselskapene med ansatte som det søkes om unntak for. For disse to selskapene oppgis det at det ikke fattes beslutninger i konsernstyret som vedgår selskapene, og for det ene, AS Tirb, opplyses det i tillegg at selskapet er morselskap i eget konsern. På denne bakgrunnen kunne det blitt knyttet et vilkår om at dersom Hurtigruten ASA etablerer eller overtar nye norske selskap, forutsettes de å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen, og at det eventuelt må søkes nemnda om unntak, til godkjenningen.  I denne saken dreier det seg imidlertid om en ordning hvor kun to av selskapene i konsernet ønskes omfattet av ordningen. En ordning hvor alle allerede eksisterende datterselskaper med ansatte holdes utenfor, mens nye selskap automatisk faller innenfor, virker derfor lite hensiktsmessig.

Nemnda godkjenner søknaden om konsernordning.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

                                               vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-5 og representasjonsforskriften § 6 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende ordning for Hurtigruten ASA:

I

De ansatte i Hurtigruten ASA og i datterselskapet Salten Dampskipselskap AS/ Hurtigruten Administrasjon AS er stemmeberettigede og valgbare ved valg til styret i Hurtigruten ASA.

 

II

Ved vesentlige endringer forutsettes det en ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

 

III

For øvrig gjelder aksje- og allmennaksjelovens bestemmelser om rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om valg.

 

IV

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

 

2.      Nemndas praksis

Nemnda ønsker at følgende saker fra 2010 skal omtales i nemndas praksis:

 • BDN-201002168 SalMar AS
 • BDN-201002459 Statoil Fuel & Retail ASA
 • BDN-201001391 Norway Pelagic AS
 • BDN-200904788 Coop Norge SA
 • BDN-201000678 TINE SA

Sekretariatet utarbeider forslag til oppdatert praksis som legges frem for nemndas arbeidsutvalg.

3.      Årsrapport 2010

Årsrapporten for 2010 ble godkjent.

4.      Møtedatoer for våren 2011

Det ble fastsatt følgende møtedatoer for våren 2011:

 • Tirsdag 25. januar 2011 klokken 1200 (arbeidsutvalget (AU)).
 • Tirsdag 8. mars 2011 klokken 1100 (AU).
 • Tirsdag 5. april 2011 klokken 1000 (AU).
 • Torsdag 12. mai 2011 klokken 0900 (AU).
 • Tirsdag 22. juni 2011 klokken 1300 (samlet nemnd).