Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 1/04

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fredag 16. januar 2004

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Gro Granden

Ingebjørg Harto

Fra sekretariatet møtte Anne Karine Plahter og Kristoffer Wibe Koch.

Møtet varte fra kl. 0900 – 1030.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 03/23 Connex Vest AS

Sak 04/01 Norwegian Air Shuttle AS

  1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fredag 16. januar 2004 ble godkjent.

  1. Sak 03/23 Connex Vest AS

I brev 21. august og 1. september fremsetter fagforeningen NTF Bussgruppen krav om at valget av ansattes representanter til styret i Connex Vest AS, avholdt 26. august 2003, må kjennes ugyldig. Klagen videresendes Bedriftsdemokratinemnda med valgstyrets redegjørelse i brev 18. desember 2003.

Klagen fra NTF Bussgruppen ble opprinnelig sendt direkte til Bedriftsdemokratinemnda i brev 8. september 2003. Sekretariatet videresendte klagen til valgstyret som rette vedkommende. Klagen består av tre brev til valgstyret. De to første brevene er datert 21. august, det vil si før valget er avholdt. I dette brevet kreves det at valget skal kjennes delvis ugyldig ved at poststemmene forkastes. I det andre brevet av 21. august samt i brevene av 1. og 8. september kreves valget kjent ugyldig som sådan. 

Klagen gjelder gjennomføringen av valget på ansattes representanter til styret i selskapet.

Klager hevder at valget er gjennomført i strid med representasjonsforskriften og valgstyrets egne retningslinjer for valget ettersom medlemmene i en av fagforeningene ved bedriften ble tilsendt stemmemateriell slik at postavstemming kunne foretas. Utsendelsen ble foretatt av ledelsen av vedkommende fagforening og ikke etter anmodning fra den enkelte ansatte slik retningslinjene fastsetter. Valget ble derfor gjennomført dels som urnevalg og dels som postvalg.

På bakgrunn av dette forholdet krever klageren at valget kjennes ugyldig.

Arbeidsutvalget viser til at klageren er klageberettiget og har rettslig klageinteresse, jf. representasjonsforskriften § 42 andre ledd. Klagen er fremsatt innen fristen.

Realitetsspørsmålet:

Det første spørsmålet som må avklares er om valgstyrets retningslinjer er i tråd med representasjonsforskriftens regler med hensyn til gjennomføringen av avstemmingen. Det følger av representasjonsforskriften § 12 at valg skal avholdes som urnevalg, men valgstyret kan beslutte at valget skal foregå pr. post, jf. § 12 tolvte ledd første punktum. I valgstyrets retningslinjer punkt 10 b er det i samsvar med dette gitt slik adgang til å avgi poststemmer ved henvendelse til valgstyret.

Valget er gjennomført som et kombinert urne- og postvalg. Det er ikke direkte regulert i forskriften om det kan avholdes kombinert urne- og postvalg men Bedriftsdemokratinemnda har i sin praksis ansett at forskriften åpner for dette, og at det er en hensiktsmessig og praktisk måte å avholde valg på. Ved å avholde valget som et kombinasjonsvalg får alle de stemmeberettigede anledning til å avgi stemme.

I henhold til representasjonsforskriften § 12 tolvte ledd annet punktum skal valgmateriell tilstiles den enkelte velger. I valgstyrets retningslinjer er det lagt opp til at den enkelte må ta kontakt med valgstyret for å få tilsendt valgmateriellet. Etter arbeidsutvalgets syn bør normalordningen være at valgstyret selv på eget initiativ sender valgmaterialet ut til den enkelte ansatte. Utvalget kan likevel ikke se at den metode som er valgt er i direkte strid med forskriftens ordlyd.

Valgstyrets retningslinjer kan således ikke sies å være i strid med kravene i representasjonsforskriften.

Det neste spørsmålet som må vurderes er om valget er gjennomført i tråd med retningslinjene utarbeidet av valgstyret. I henhold til retningslinjene punkt 10 b har valgstyret besluttet at valget kan skje som postvalg. De som ønsket det kunne ta kontakt med valgstyret for å få tilsendt valgmateriell.

Klager hevder det ble gjort feil av valgstyret da en fagforening som sådan fikk anledning til å la sine medlemmer avgi sine stemmer ved postforsendelse. Etter klagers mening følger det av punkt 10 b at den enkelte ansatt selv måtte ta kontakt med valgstyret for å få tilsendt stemmemateriell.

Valgstyret påpeker i sin redegjørelse til Bedriftsdemokratinemnda av 18. desember 2003 at valgreglementet var offentliggjort for alle på forhånd. Alle ansatte samt fagforeningene hadde dermed kunnskap om valgreglementets punkt 10 b om postvalg. Valgstyret oppfattet at fagforeningen henvendte seg til valgstyret i forbindelse med postvalg på vegne av fagforeningens medlemmer. Selve utsendelsen av valgmateriellet ble overlatt til fagforeningen selv. Fagforeningen NTF Bussgruppen ville på tilsvarende måte fått ulevert valgmateriellet dersom den hadde henvendt seg til valgstyret. Valgstyret peker videre på at valgdeltagelsen var lavere enn ved tidligere valg og valgresultatet med hensyn til fordelingen av plassene mellom fagforeningene er den samme som ved tidligere valg. Det ser derfor etter valgstyrets syn ikke ut som om valgresultatet er påvirket av at den ene fagforeningen sendte ut stemmesedler direkte til sine medlemmer.

I valgreglementet heter det at ”De som benytter avstemning ved postforsendelse må henvende seg til valgstyret…for å få tilsendt samtlige stemmesedler og nødvendig materiale”. Formuleringen synes riktignok primært å legge opp til at det er den enkelte som henvender seg til valgstyret, men utvalget kan ikke se at formuleringen utelukker at fagforeningen YTF på vegne av sine medlemmer retter en henvendelse til valgstyret for å få utsendt valgmaterialet til sine medlemmer. Uansett kan nemnda i saken her ikke se at dette kan føre til at valget som sådan må settes til side som ugyldig.

Utvalget har i denne forbindelse merket seg at valgdeltagelsen var lavere enn ved tidligere valg, og har dessuten merket seg at valgresultatet med hensyn til fordeling av grupperingene imellom var den samme som tidligere.

Arbeidsutvalget har etter dette kommet til at klagen ikke tas til følge.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf. representasjonsforskriften § 42 og nemndas vedtak av 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet tas klagen fra NTF Bussklubben ved Connex Vest AS ikke til følge”. 

  1. Sak 04/01 Norwegian Air Shuttle AS

I brev 12. desember 2003 søker selskapet Norwegian Air Shuttle om forkortet funksjonstid for de ansattes representanter i styret.

Antallet ansatte i selskapet har økt fra 119 i 2002 til over 400 ansatte i 2003. Det er inngått avtale mellom selskapet og fagforeninger som representerer mer enn to tredeler av de ansatte om ikke å opprette Bedriftsforsamling, men isteden gi de ansatte utvidet styrerepresentasjon. Dette innebærer at de ansatte får rett til en ekstra styrerepresentant i tillegg til dagens to representanter.

I den forbindelse søker selskapet om å foreta et nytt valg av alle de ansattes representanter i styret, noe som innebærer at funksjonstiden for de sittende representantene blir forkortet.

Arbeidsutvalget viser innledningsvis til at det er bred enighet mellom selskapet og de lokale fagforeningene om søknaden. Det vises også til at de sittende styrerepresentantene for de ansatte støtter selskapets søknad om forkortet funksjonstid.

Etter representasjonsforskriften § 5, første ledd er det et vilkår for å gjøre unntak fra reglene at disse vil ”medføre vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for gjennomføringen av de ansattes representasjon i selskapets besluttende organer…”.

I denne saken har det vært en stor økning i antall ansatte, noe som i utgangspunktet medfører at selskapet har plikt til å opprette Bedriftsforsamling. Det er imidlertid oppnådd enighet om ikke å opprette Bedriftsforsamling mot at de ansatte velger et ekstra styremedlem. Arbeidsutvalget anser det på denne bakgrunn som  hensiktsmessig at det avholdes nyvalg på samtlige styremedlemmer.

Arbeidsutvalget godkjenner på bakgrunn av dette søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

                                             vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4, fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 5 godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg at funksjonstiden for de sittende styrerepresentantene for de ansatte i Norwegian Air Shuttle AS opphører når det er gjennomført nytt styrevalg i samsvar med arbeidsutvalgets vedtak”.

  1. Møtet i samlet nemnd våren 2004

Arbeidsutvalget besluttet å sende søknad til Arbeids- og administrasjonsdepartementet om dekning av utgifter til å avholde møtet i samlet nemnd våren 2004 i Tromsø.

  1. Møtedatoer for arbeidsutvalget første halvår 2004

Følgende møtedatoer for arbeidsutvalget våren 2004 ble fastsatt:

  • Onsdag 3. mars 2004 kl. 0900.
  • Onsdag 31. mars 2004 kl. 0900
  • Torsdag 6. mai 2004 kl. 0900