Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 1/05

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg tirsdag 25. januar 2005

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Bodil Stueflaten og Anne Karine Plahter

Møtet varte fra kl. 0900 til 1100.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 04/29 Statkraft Energi AS

Sak 04/38 Hennig-Olsen Is AS

Sak 05/02 TIRB AS

___________________________________________________________________________

  1. Godkjenning av møteinnkallingen

Innkallingen til møtet i arbeidsutvalget 25. januar 2005 ble godkjent.

  1. Sak 04/29 Statkraft Energi AS

I brev 30. november 2004 søker Statkraft Energi AS om at det kommende valget av de ansattes representanter til selskapets styre gjennomføres som elektronisk valg.

I henhold til selskapets søknad vil datasystemet som planlegges benyttet ivareta kravet til hemmelighold og anonymitet. For de som ikke ønsker å stemme elektronisk vil det være mulig å stemme manuelt. Systemet kan ikke registrere halve stemmer, og deltidsansatte som arbeider mindre enn 50 prosent må derfor stemme manuelt. Videre muliggjør systemet gjennomføring av både flertallsvalg og forholdstallsvalg. Det er også opplyst at bestemmelsene i personopplysningsloven vil bli ivaretatt.

Selskapets søknad støttes av de lokale fagforeningene.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom selskapet og de lokale fagforeningene om søknaden.

Arbeidsutvalget forutsetter at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte. Det forutsettes også at hensynet til anonymitet ivaretas, og at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler, herunder at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget i valgkretser og som forholdstallsvalg. Arbeidsutvalget forutsetter dessuten at forholdet til personopplysningsloven ivaretas.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om å avholde kommende valg av de ansattes representanter til styret som et elektronisk valg.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4, fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 9, tredje ledd og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget at det benyttes et elektronisk valgsystem ved det kommende valget av ansattes representanter til styret i Statkraft Energi AS”

  1. Sak 04/38 Hennig-Olsen Is AS

I brev av 2. desember 2004 søker Hennig-Olsen Is AS om godkjenning av at de ansattevalgte styremedlemmene i Hennig-Olsen Is AS uten nytt valg viderefører sine verv i styret i det nystiftede selskapet Hennig-Olsen Drift AS, som senere har endret navn til Hennig-Olsen Is AS.

Begrunnelsen for søknaden er at styremedlemmene som ble valgt ved siste valg, i november 2004, kun har fungert i en kort periode og har ca. 1 ½ år igjen av sin funksjonstid. Videre er virksomheten, og samtlige ansatte, uendret i forhold til tidligere, med unntak av at Hennig-Olsen Eiendom AS er skilt ut. Slik vi forstår det ser selskapet det som hensiktsmessig at de ansattevalgte styremedlemmene fortsetter sine verv ut den perioden de er valgt for, dvs. inntil nytt valg skal avholdes i samsvar med aksjelovens regler.

Tidligere Hennig-Olsen Is AS ble slettet i Foretaksregisteret 25. oktober 2004 etter en omstrukturering. Gjennom fisjon ble selskapets drift utfisjonert til selskapet Hennig-Olsen Drift AS, som også endret navn til Hennig Olsen Is AS. Samtlige ansatte i det tidligere selskapet ble ved fisjonen overført til Hennig-Olsen Is Drift AS. For øvrig innebærer omstruktureringen at det er dannet et konsern med Hennig-Olsen Holding AS som morselskap, og med Hennig-Olsen Is AS og Hennig-Olsen Eiendom AS som datterselskaper. Det er ingen ansatte i Hennig-Olsen Holding AS og Hennig-Olsen Eiendom AS.

Det ble avholdt valg av de ansattes representanter i Hennig-Olsen Is AS 25. november 2003. Valget hadde virkning fra den etterfølgende generalforsamling som ble avholdt 27. mai 2004.

Arbeidsutvalget viser til at søknaden støttes av de lokale fagforeninger som representerer mer enn 2/3 av de ansatte i selskapet.

Hennig Olsen Is AS` virksomhet er videreført i selskapet Hennig Olsen Is AS etter fisjonen, med unntak av at Hennig-Olsen Eiendom AS, et selskap uten ansatte, er skilt ut. Under henvisning til at den nødvendige kontinuitet må sies å foreligge, godkjenner arbeidsutvalget at de sittende representantene for de ansatte i styret i Hennig-Olsen Is AS fortsetter som styrerepresentanter ut sin funksjonstid i Hennig-Olsen Is AS, dvs. inntil nytt valg blir avholdt i samsvar med aksjelovens regler.

Til sekretariatet har styremedlem Espen Hennig-Olsen opplyst at Hennig-Olsen Is AS har 190-200 fast ansatte. I tillegg sysselsetter selskapet flere arbeidstakere, i tillegg til ferievikarer, i sesongen fra april til juli.

Arbeidsutvalget vil i denne forbindelse gjøre oppmerksom på at dersom selskapet får flere enn 200 ansatte skal det ha bedriftsforsamling med mindre det inngås avtale med de ansatte om ikke å ha dette. Opprettes det bedriftsforsamling, er det denne som velger styre. Dersom det inngås avtale om ikke å ha bedriftsforsamling, skal styret i henhold til aksjeloven § 6-4, tredje ledd velges av og blant de ansatte.

Arbeidsutvalget fatter slikt

                                                         vedtak:

”I medhold av aksjeloven 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 5 og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget at de sittende representantene for de ansatte i styret i Hennig-Olsen Is AS fortsetter ut sin funksjonstid i styret i Hennig-Olsen Is AS, inntil nytt valg avholdes i samsvar med aksjelovens regler.”

  1. Sak 05/02 TIRB AS

I brev 4. januar 2005 søker AS TIRB om innføring av konsernordning hvor de ansatte i AS TIRB og i datterselskapet av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av ansattes representanter til styre og bedriftsforsamling i AS TIRB. Det søkes videre om en ordning med personlige varamedlemmer for de ansattes representanter i styret.

AS TIRB er morselskap i et konsern med 5 heleide datterselskaper. Konsernet har totalt ca. 300 ansatte. Morselskapet AS TIRB har 13 ansatte. De ansatte i datterselskapene fordeler seg på Skjønhaug Godsruter AS med ca 85 årsverk, AS TIRB Distribusjon med 10 årsverk, AS TIRB Transport med 39 årsverk, AS TIRB Rutene med 142 årsverk og AS TIRB Bilservice med 43 årsverk.

Det søkes om at de ansatte i hvert enkelt datterselskap skal velge sine representanter og at de ansatte i tillegg til representasjon i eget styre skal være representert i morselskapets styre med 2 styremedlemmer av et styre på 7. Det fremgår videre av søknaden at det skal velges to varamedlemmer og at valget av ansatterepresentanter til morselskapets styre skal skje av og blant samtlige av konsernets ansatte.

Det er inngått avtale mellom Tromsø kommune og AS TIRB om kjøp av kommunens aksjer i Tromsbuss AS. Kjøpet innebærer at også Tromsbuss AS blir et heleid datterselskap i AS TIRB. Konsernet vil etter oppkjøpet få ca 550 ansatte.

Det fremgår av søknaden at AS TIRB har vedtektsfestet bedriftsforsamling med 8 aksjonærvalgte og 4 ansattevalgte medlemmer.

Etter oppkjøpet av Tromsbuss AS ønsker bedriften å inngå avtale med de ansatte om avvikling av bedriftsforsamlingen i dette selskapet mot at de ansatte får økt styrerepresentasjon i henhold til aksjeloven, jf. representasjonsforskriften. Det fremgår av søknaden at selskapet legger til grunn at de ansatte i Tromsbuss AS på samme måte som ansatte i øvrige datterselskaper i AS TIRB skal delta i valget av ansatterepresentanter til styret og bedriftsforsamlingen i morselskapet i AS TIRB.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet om søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om at de ansattes medlemmer i bedriftsforsamlingen skal velges av og blant de ansatte i hele konsernet.

Når det gjelder valg av ansatterepresentanter til styret i AS TIRB vil arbeidsutvalget bemerke at i selskaper som har innført bedriftsforsamling hører det under bedriftsforsamlingen å velge styre, jf. allmennaksjeloven 6 – 37, jf. aksjeloven § 6-35 første ledd, annet punktum, jf. representasjonsforskriften § 36. Ved bedriftsforsamlingens valg av ansatterepresentanter til styret, velges disse blant ansatte i hele konsernet. Arbeidsutvalget avslår den delen av søknaden som omhandler de ansattes direkte valg til styret.

Arbeidsutvalget godkjenner ikke søknaden om personlige varamedlemmer for de ansattes representanter i styret i AS TIRB. Dersom bedriftsforsamlingens valg av styre skal gjennomføres som forholdstallsvalg eller som separate valg for de aksjonærvalgte og de ansattevalgte, kan det søkes Bedriftsdemokratinemnda om tillatelse til å ha personlige varamedlemmer. En slik søknad må i tilfelle begrunnes nærmere fordi dette avviker fra aksjelovens og representasjonsforskriftens normalordning.

Arbeidsutvalget gjør oppmerksom på at etter representasjonsforskriften § 18 skal de ansatte i det enkelte selskap velge like mange vararepresentanter som styrerepresentanter, med tillegg av to. 

Slik vedtaket er utformet vil ansatte i Tromsø Buss AS automatisk bli omfattet av ordningen når dette selskapet innlemmes i konsernet.

Arbeidsutvalget har merket seg at punkt 5 i forslaget til standardvedtekter for datterselskapene om loddtrekning ikke er i samsvar med aksjelovens og representasjonsforskriftens valgordning.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-35 femte ledd, jf. aksjeloven § 6-35 første ledd, annet punktum og representasjonsforskriften §§ 5 og 6, samt nemndas vedtak 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for AS TIRB:

I

De ansatte i AS TIRB og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til bedriftsforsamlingen i AS TIRB.

II

Etablerer eller overtar AS TIRB nye selskaper i Norge, forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV

For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

  1. Tolkningsuttalelse – representasjon i styrer i utenlandske selskaper

På bakgrunn av en henvendelse fra Arbeids- og sosialdepartementet med spørsmål om ansatterepresentasjon i styrer i utenlandske selskaper, fattet arbeidsutvalget vedtak om å avgi følgende tolkningsuttalelse vedrørende dette til departementet:

REPRESENTASJON I STYRER I UTENLANDSKE SELSKAPER - TOLKNINGSUTTALELSE

Vi viser til departementets brev av 6. januar 2005 hvor nemnda blir bedt om å uttale seg om valg av norske ansatterepresentanter til styret i SAS-konsernets svenske selskaper må skje etter reglene eller prinsippene i den norske aksjeloven med tilhørende representasjonsforskrift, eller om valget kan gjennomføres etter svenske regler. Henvendelsen har bakgrunn i brev 16. desember 2004 fra SAS AB som er vedlagt departementets brev.

Slik nemnda forstår henvendelsen er vi bedt om å uttale oss om forståelsen av den norske lovgivningen. Forståelsen av svensk lovgivning kan vi selvsagt ikke uttale oss om. Vi forstår bakgrunnen for henvendelsen slik at det etter svensk rett i utgangspunktet bare er svenske ansatte som har valg og representasjonsrett i svenske aksjeselskapers styrer, men at svensk lovgivning åpner for at de svenske ansatte har frihet til å frasi seg styreplasser og "overlate" disse til utenlandske ansatte. Spørsmålet er så hvordan dette valget skal gjennomføres.

Spørsmål 1 lyder:

"Kan den svenske valg/utpekingsmetoden benyttes ved valget av ansatterepresentanter fra de norske datterselskapene til de svenske morselskapenes styrer? Eller må representantene velges i tråd med reglene - eller prinsippene.- i aksjeloven og representasjonsforskriften?"

Det klare utgangspunktet er at styrevalg i svenske aksjeselskaper reguleres av svensk rett. Den norske aksjelovgivningen med tilhørende representasjonsforskrift gjelder derfor ikke ved valg av ansatterepresentanter fra de norske datterselskapene til de svenske morselskapenes styrer. Det kan heller ikke på rettslig grunnlag hevdes at prinsippene i den norske lovgivningen gjelder.

På bakgrunn av den beskrivelse av svensk lovgivning som er gitt i brevet fra SAS, legger vi til grunn at svensk lovgivning ikke uttrykkelig regulerer direkte valg av ansatterepresentanter fra utenlandske datterselskaper i svenske selskapers styre. Forutsatt at svensk lovgivning heller ikke stiller nærmere vilkår om valgordningen for at svenske ansatte skal kunne "frasi seg" sine styreplasser til ansatte i utenlandske datterselskaper, vil det være opp til det svenske selskapet selv, eventuelt de svenske ansatte å stille nærmere vilkår for valgordningen. Disse må dermed i utgangspunktet kunne stille som vilkår at valget gjennomføres etter svenske regler. Den norske lovgivningen er ikke til hinder for dette.

Spørsmål 2 lyder:

"Kan den svenske valg/utpekingsmetoden benyttes når det i Norge skal velges ansatterepresentanter til styret i svenske selskaper med ansatte i Norge? Eller må representantene velges i tråd med reglene - eller prinsippene - i aksjeloven og representasjonsforskriften."

Det som er sagt i svaret på spørsmål 1, gjelder også for svaret på dette spørsmålet. Norsk lovgivning gjelder ikke ved valget, og er heller ikke til hinder for at valget skjer etter de svenske reglene om dette er et vilkår fra svensk side.

For begge spørsmålene kan det tenkes at de svenske selskapene, eventuelt de svenske ansatte stiller styreplasser til disposisjon, men uten å stille nærmere krav til den norske valgordningen. Så langt det ikke er i strid med svensk lov, kan i så tilfelle de norske ansatte velge å gjennomføre valget i samsvar med norsk aksjelovgivning med tilhørende representasjonsforskrift.

Nemndas praksis i tilsvarende saker

Uten at det er avgjørende for tolkningsspørsmålet kan vi opplyse at nemnda har fastsatt konsernordning i norske selskaper som også omfatter ansatte i det norske selskapets utenlandske datterselskaper. Nemndas utgangspunkt i slike saker er at for valg i norske selskaper gjelder reglene i den norske aksjeloven med tilhørende representasjonsforskrift. Nemnda har likevel i enkelttilfeller godkjent at valget av representanter fra svenske og danske selskaper skjer i henhold til disse landenes praksis. Nemnda forutsetter i slike tilfeller likevel at de som velges som representanter for de svenske datterselskaper er ansatt i et av disse selskapene. Nemndas praksis i slike saker er nærmere omtalt i punkt 18.10 i "Bedriftsdemokratnemndas praksis", ajourført senest 6. desember 2004.

  1. Oppdatering av årsrapport for 2004

Arbeidsutvalget godkjente årsrapporten for 2004.

  1. Møtedatoer i arbeidsutvalget

Neste møte i arbeidsutvalget er tirsdag 8. mars 2005 kl.0900.

De øvrige møtedatoene i arbeidsutvalget første halvår 2005 er tirsdag 12. april kl. 0900 og torsdag 12. mai kl. 0900.