Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 1/2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Behandlede saker: AS Christiania GlasMagasin

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs vedtak fredag 5. januar 2007

  

Vedtak ble truffet i følgende sak:
Sak 06/26 AS Christiania GlasMagasin

Følgende medlemmer deltok i behandlingen av saken:
Gudmund Knudsen
Ingebjørg Harto
Gro Granden

Vedtaket ble truffet ved skriftlig saksbehandling.

Sak 06/26 AS Christiania GlasMagasin
I brev 8. desember 2006 søker CG Holding AS på vegne av AS Christiania GlasMagasin om at det kommende valget av de ansattes representanter til styret i AS Christiania GlasMagasin gjennomføres som elektronisk valg.

Søknaden er begrunnet i at elektronisk stemmegivning er en hensiktsmessig og sikker måte å foreta valget på. Valget er planlagt gjennomført 10. januar 2007.

AS Christiania GlasMagasin har 467 ansatte fordelt på hovedkontor på Lysaker og 70 butikker lokalisert forskjellige steder i landet. Alle ansatte har tilgang til PC p sin arbeidsplass.

Det fremgår av søknaden at selskapet ønsker å benytte en programvare som kan garantere anonymiteten til velgerne ved at det ikke vil være mulig å finne ut hvem som har svart eller hva enkeltpersoner har svart.

Selskapets søknad støttes av lokal fagforening.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at søknaden støttes av lokal fagforening.

Arbeidsutvalget forutsetter at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte. Det forutsettes også at hensynet til anonymitet ivaretas, og at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler, herunder at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget i valgkretser og som forholdstallsvalg. Arbeidsutvalget forutsetter dessuten at forholdet til personopplysningsloven ivaretas. Arbeidsutvalget forutsetter at de ansatte er fortrolige med bruken av det elektroniske valgsystemet.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om å avholde kommende valg av de ansattes representanter til styret som elektronisk valg. Arbeidsutvalget finner det hensiktsmessig at godkjenningen også gjelder fremtidige valg og fatter vedtak i samsvar med det. Dersom de ansatte ønsker å gå tilbake til normalordningen for valg, kan lokal fagforening eller et flertall av de ansatte sende søknad om dette til Bedriftsdemokratinemnda.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 5 og 9 tredje ledd og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget under de forutsetninger som fremgår av utvalgets merknader at det benyttes elektronisk valgsystem ved det kommende og fremtidige valg av ansattes representanter til styret i AS Christiania GlasMagasin.”