Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 11/02

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fredag 25. oktober 2002

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Gro Granden

Ingebjørg Harto var forhindret fra å møte men tiltrådte utvalgets standpunkt i etterkant.

Fra sekretariatet møtte Kristoffer Wibe Koch.

Møtet varte fra kl. 0900 til 1000.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 02/33 Nordvestlandske AS

Sak 02/29 Sogn og Fjordane Energi AS

  1. Godkjenning av møteinnkallingen

Innkallingen til møtet i arbeidsutvalget fredag 25. oktober 2002 ble godkjent.

  1. Endring av møtedatoer

Møtet i arbeidsutvalget 15. november 2002 ble besluttet utsatt til fredag 22. november 2002 kl. 0900.

  1. Sak 02/33 Nordvestlandske AS

I brev av 21. august 2002 søker Nordvestlandske AS om innføring av konsernordning hvor de ansattes representanter i bedriftsforsamlingen i Nordvestlandske AS skal velges av og blant de ansatte i konsernet.

Konsernets virksomhet består foruten av morselskapet Nordvestlandske AS av 13 heleide datterselskaper. Det er til sammen 2234 ansatte i konsernet hvorav MRF og FSF har henholdsvis 918 og 529. Nordvestlandske AS har kun èn ansatt og eies av fylkeskommunene i Sogn og Fjordane (59%) og Møre og Romsdal (41%).

Det opplyses i søknaden at det er opprettet bedriftsforsamling i Nordvestlandske AS, hvor en tredel av representantene skal velges av og blant de ansatte i konsernet og at det er inngått avtale om at det ikke skal være bedriftsforsamling eller utvidet styrerepresentasjon i datterselskaper med flere enn 200 ansatte. Utvalget forstår det slik at valg til bedriftsforsamlingen på konsernnivå allerede er avholdt.

Det søkes om godkjenning av konsernordning som nevnt over. Søknaden begrunnes med at de styrende organer i Nordvestlandske AS er arena for strategisk planlegging utvikling av virksomheten i konsernet. Det er således i morselskapets styrende organer de viktige vurderingene og avgjørelsene tas i spørsmål som har med de ansatte å gjøre. Det opplyses at det skal være en lav terskel for å bringe saker inn til behandling i bedriftsforsamlingen.

De lokale fagforeningene støtter søknaden.

Arbeidsutvalget gir etterfølgende godkjenning av konsernordning i Nordvestlandske AS.

Arbeidsutvalget konstaterer at det er enighet om ikke å ha bedriftsforsamling i de datterselskapene i konsernet som har flere enn 200 ansatte. Arbeidsutvalget vil for øvrig minne om at selv om det er slik at morselskapets styre skal ta de viktigste vurderingene og avgjørelsene i konsernet, er det likevel slik at etter aksjelovens system har datterselskapenes styrer har en selvstendig stilling ved behandling av datterselskapenes saker. Av betydning i denne sammenheng er blant annet aksjeloven § 6-16 annet ledd om datterselskapets styres rolle i saker som gjelder det enkelte datterselskap.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-5 jf representasjonsforskriften § 6 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning i Nordvestlandske AS:

I

De ansatte i Nordvestlandske AS og i datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Nordvestlandske AS.

II

Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

III

For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

IV

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf representasjonsforskriften § 6.”

  1. Sak 02/29 Sogn og Fjordane Energi AS

I brev av 9. oktober 2002 søker Sogn og Fjordane Energi AS (SFE) om innføring av konsernordning hvor de ansatte i konsernet skal ha stemmerett og være valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i morselskapet SFE.

Det opplyses i søknaden at det forhandles om fusjon mellom selskapene SFE og Ytre Fjordane Kraftlag AS (YFK), med SFE som overtakende selskap. Forhandlingene er i avslutningsfasen og fusjonen planlegges gjennomført fra 1. januar 2003. I tillegg til fusjonen mellom SFE og YFK vil fusjonen også omfatte datterselskaper som er 100% eid av SFE og YFK. Dette gjelder selskapene Firdakraft AS, Gloppen Energiverk AS og Eid Energi AS. Det nye konsernet vil etter planen bestå av morselskapet, Sogn og Fjordane AS, og underliggende nett-, produksjons- og markedsselskaper organisert som egne aksjeselskaper, samt enkelte andre hel- og deleide datterselskaper.

Konsernet vil etter fusjonen ha ca 200 ansatte. Det opplyses at det er inngått avtale mellom ledelsen og de ansatte om ikke å opprette bedriftsforsamling i konsernets morselskap. Det innføres i stedet utvidet styrerepresentasjon.

Det fremgår av søknaden at de ansatte skal være representert i styret både i morselskapet og i det enkelte datterselskap. Det søkes derfor om at de ansattes representanter i styret i morselskapet velges av og blant de ansatte i konsernet. Søknaden begrunnes med at den reelle styringen i konsernet vil være tillagt konsernstyret.

Søknaden støttes av de lokale fagforeningene i konsernet.

Arbeidsutvalget viser til at de lokale fagforeningene i konsernet støtter søknaden om innføring av konsernordning.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden under forutsetning av at fusjonen gjennomføres som planlagt. Utvalget har for øvrig merket seg at det er enighet om ikke å opprette bedriftsforsamling i morselskapet Sogn og Fjordane Energi AS.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven 6-5 jf representasjonsforskriften § 6 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Sogn og Fjordane Energi AS:

I

De ansatte i Sogn og Fjordane Energi AS og i datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i Sogn og Fjordane Energi AS.

II

Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

III

For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

IV

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf representasjonsforskriften § 6.”

  1. Neste møte i Bedriftsdemokratinemnda

Neste møte i Bedriftsdemokratinemnda er fredag 22. november 2002 kl. 0900.