Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 11/2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: Sak BDN-200705418 Norsk Hydro ASA. Sak BDN-Marine Harvest ASA. Sak BDN-200705300 IS Partner AS. Sak BDN-200705336 SPIS Grilstad AS. Sak BDN-200705698 Teller AS.

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg torsdag 8. november 2008

Følgende deltok i møtet:
Gudmund Knudsen
Ingebjørg Harto
Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Hege Frydenberg, Elisabeth Hynne og Bodil Stueflaten.

Møtet varte fra klokken 1000 – 1230.

1. Sak BDN-200705418 Norsk Hydro ASA

Norsk Hydro ASA har i dag en konsernordning som innebærer at ansatte i Hydro ASA og norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styre og bedriftsforsamling i Norsk Hydro ASA, jf. Bedriftsdemokratnemndas vedtak av 20. desember 1996.

På bakgrunn av sammenslåingen av Hydros olje- og gassvirksomhet med Statoil ASA med virkning fra 1. oktober 2007 samt at det foregår salgsprosesser for flere av Hydros datterselskaper søker selskapet i brev av 18. oktober 2007 om videreføring av gjeldende konsernordning samt en overgangsordning for ansattes representasjon i styret og bedriftsforsamlingen i Hydro fram til neste ordinære valg i februar/mars 2009.

Overgangsordningen går ut på at fagforeningene i Hydro, basert på inngått skriftlig avtale, har utpekt nye ansatte representanter til styret og bedriftsforsamlingen i Hydro, til erstatning for de ansatterepresentantene som per 1. oktober 2007 ble overført StatoilHydro ASA.

Hydro har i dag totalt ca 25000 ansatte, hvorav 7900 i Norge. Konsernets kjerneområde er aluminium, herunder energiproduksjon, metallproduksjon og betydelig videreforedlingsvirksomhet i inn- og utland. Hydros øvrige nåværende virksomheter består i hovedsak av petrokjemivirksomheten Kerling ASA (Hydro Polymers) og tjeneste- og servicevirksomheten Hydro Production Partner AS. For både Kerling ASA og Hydro Production Partner AS gjelder at Hydro er inne i avsluttende faser av salgsprosesser.

Pr. 1. oktober 2007 består Hydro av følgende selskap med ansatte (morselskap og heleide/majoritets eide norske datterselskap):

Selskapsnavn

 • Norsk Hydro ASA (1457 ansatte)
 • Hydro Aluminium AS (3246 ansatte)
 • Hydro Aluminium Structures AS, Raufoss (701 ansatte)
 • Hydro Aluminium Rolled Products AS (663 ansatte)
 • Hydro Production Partner AS (608 ansatte)
 • Hydro Polymers AS (379 ansatte)
 • Hydro Aluminium Profiler AS, Raufoss (177 ansatte)
 • Hydro Aluminium Profiler AS, Magnor (165 ansatte)
 • Hydro Aluminium Profiler AS, Karmøy (104 ansatte)
 • Nordisk Aviation Products AS (90 ansatte)
 • Hycast AS (45 ansatte)
 • Produkttjenester AS (82 ansatte)
 • Hydro Magnesium Porsgrunn AS (40 ansatte)

I tillegg kommer et fåtall mindre norske datterselskaper med til sammen mindre enn 100 ansatte.

Styret i Hydro har 9 medlemmer, hvorav 3 er valgt av og blant de ansatte. Bedriftsforsamlingen i Hydro består av 18 medlemmer, hvorav 6 medlemmer er valgt av og blant de ansatte. Ansatte representanter i Bedriftsforsamlingen har varamedlemmer valgt av og blant de ansatte, mens det i forhold til Hydros styre ikke er etablert varaordning. Funksjonstiden er 2 år. Gjeldende vedtekter for Hydro (sist endret 5. juli 2007) følger som vedlegg til søknaden.

Etter sammenslåingen av Hydros olje- og gassvirksomhet med Statoil ASA pr. 1. oktober 2007 vil Hydros konsernledelse fortsatt ligge i Norsk Hydro ASA, og beslutninger av viktighet for konsernet vil fortsatt bli truffet i morselskapet.

Søknaden innebærer at dagens konsernordning videreføres. Ordningen innebærer at ansatte representanter i Hydros bedriftsforsamling og styre velges av og blant de ansatte i Hydro og dets heleide/ majoritetseide norske datterselskaper. Bakgrunnen for at konsernordningen fortsatt ønskes begrenset til å omfatte norske datterselskaper, er at Hydro har virksomhet med et betydelig antall datterselskaper i mer enn 30 land, og at det derfor vil være svært omfattende og komplisert å avholde og koordinere valg i samtlige selskap. Det fremgår av søknaden at Hydro har etablert ordninger med Europeiske Samarbeidsutvalg som dekker ansatte i datterselskaper i Europa, og at denne ordningen vil bli videreført.

Sammenslåingen mellom Hydros olje- og gassvirksomhet og Statoil ASA har medført at to av de tre valgte ansatte representanter i styret og to av de seks ansatte representantene i bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro ASA er overført til styret og bedriftsforsamlingen i StatoilHydro ASA. Før gjennomføringen av ordinært valg til styre og bedriftsforsamling i 2007 drøftet fagforeningene det forhold at det etter valget kunne oppstå en situasjon som gjorde det nødvendig å foreta utskifting av ansatte representanter med bakgrunn i sammenslåingen. Resultatet av drøftelsene var at det ble etablert ”Avtale om styreverv og prinsipper for opprykk ved Hydros valg til styret og bedriftsforsamling 2007-2009”.

Fagforeningene har, med bakgrunn i nevnte avtale, hatt en omfattende intern prosess som har resultert i enighet om hvordan erstatningsspørsmålene skal løses. Resultat kommer til uttrykk i ”revidert valgliste”. Fagforeningene er enige om at suppleringsvalg vil være unødvendig ressurskrevende, samtidig som resultatet av et eventuelt valg med største sannsynlighet vil måtte bli sammenfallende med resultatet av den prosessen fagforeningene nå har bak seg.

Dersom det i løpet av valgperioden skulle oppstå ytterligere behov for endring i sammensetning av styret eller bedriftsforsamling, som følge av avhendig av Kerling ASA, Hydro Production Partner eller andre virksomheter, vil ”Avtale om styreverv og prinsipper for opprykk ved Hydros valg til styret og bedriftsforsamling 2007-2009” av 22. februar 2007 bli lagt til grunn.

Overgangsordningen ønskes opprettholdt for resten av denne valgperioden, og fagforeningene er innstilt på å bidra til gjennomføring av en valgprosess i 2009 som følger de alminnelige regler. Ledelsen har ingen bemerkninger til sammensetningen av revidert valgliste. Både ledelse og fagforeninger er trygge på at ordningen vil ivareta bedriftsdemokratiske hensyn på best mulig måte. Ordningen er initiert av fagforeninger som representerer mer enn 80% av konsernets ansatte i Norge.

I søknaden er det vist til at Hydro én gang tidligere i en lignende situasjon, har fått nemndas godkjenning til å foreta endringer i sammensetningen av konsernets bedriftsforsamling med utgangspunkt i tilsvarende enighet mellom fagforeningene (protokoll 2/97, sak 29/96). I tillegg er det i søknaden vist til tidligere nemndspraksis i protokoll 9/04 (sak 04/31 Telenor ASA), og protokoll 8/06 (sak 05/31 Hardanger Sunnhordalandske Dampskipsselskap ASA), hvor søknad om tilsvarende overgangsordninger ble godkjent.

Søknad er støttet av følgende fagforeninger i Hydro ASA som til sammen representerer i overkant av 80 % av konsernets ansatte i Norge: IE’s lokalforeninger (Industri Energi), FLT’s lokalforeninger (Forbundet for Ledelse & Teknikk), Fellesforbundets lokalforeninger, H&K’s lokale foreninger (Handel og Kontor i Norge), TEKNA’s bedriftsgrupper, NITO’s bedriftsgrupper, Ledernes loklaforeninger og ALT’s lokalforeninger.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at lokale fagforeninger som til sammen representerer mer enn 80 % av de ansatte går inn for ordningen.

Arbeidsutvalget vil innledningsvis vise til at etter representasjonsforskriften § 5 første ledd er det et vilkår for å gjøre unntak fra lovens representasjonsregler at disse vil ”medføre vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for gjennomføringen av de ansattes representasjon i selskapets besluttende organer,….”.

Utvalget vil understreke at lovens ordning bygger på at de ansattes representanter skal velges av og blant de ansatte. Utvalget ser at representasjonsforskriftens regler om suppleringsvalg i denne saken kan være lite hensiktsmessig.

Den overgangsordningen det er søkt om innebærer at det skal utpekes medlemmer og varamedlemmer til både styret og bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro ASA.

Arbeidsutvalgets flertall, representantene fra LO (Gro Granden) og NHO (Ingebjørg Harto), legger vekt på at det er søkt om en ordning som vil medføre en hensiktsmessig løsning av de utfordringer etterlevelse av representasjonsregelene vil medføre i dette tilfellet og at det er snakk om en overgangsordning. Flertallet vil derfor gå inn for at den omsøkte ordning innvilges. 

Mindretallet, nemndas leder (Gudmund Knudsen), viser til at etter ordningen i allmennaksjeloven § 6-37 er det bedriftsforsamlingen som velger styret. Mindretallet mener at det ikke er grunn til å fravike ordningen i saken her. Mindretallet har forstått det slik at det skal holdes møte i bedriftsforsamlingen senere i dag hvor de nye ansatterepresentantene skal være til stede. Der vil de foreta styrevalg i samsvar med avtalen med de lokale fagforeningene.

Arbeidsutvalget finner i samsvar med dette, grunn til å godkjenne søknaden om unntak fra reglene om suppleringsvalg når det gjelder valg av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen. Det innebærer at de lokale fagforeningene får anledning til å peke ut representanter og vararepresentanter til bedriftsforsamlingen og styret i tråd med det som er beskrevet i søknaden.

Det forutsettes at det avholdes valg i samsvar med representasjonsforskriften i 2009.


Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

I medhold av allmennaksjeloven § 6 – 4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 5 og nemndas vedtak av 23. januar 2006 godkjenner arbeidsutvalget at de lokale fagforeningene som stilte liste i 2007 utpeker nødvendige medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen og styret fram til ordinært valg i 2009, i tråd med søknaden.

2. Sak BDN-200704908 Marine Harvest ASA

I brev av 26. september 2007 oversender advokat Marianne H. Higson søknad fra Marine Harvest ASA om innføring av konsernordning hvor de ansatte i Marine Harvest ASA, samt norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg til styret i Marine Harvest ASA. Videre søkes det om fritak fra de ansattes rett til representasjon i styrene i konsernets datterselskaper.

Nemnda har tidligere godkjent konsernordninger for Fjord Seafood ASA som ble kjøpt opp av Pan Fish ASA som nå heter Marine Harvest ASA, jf. vedtak 23. mai 2001, samt for daværende Hydro Seafood AS, jf. vedtak 5. mai 2000.

Konsernet Marine Harvest ASA består i dag av et betydelig antall selskaper i Norge og utlandet. Konsernet er for tiden under omstrukturering og en forenklet oversikt over de selskap som nå gjenstår i konsernet i Norge, transaksjoner som er under gjennomføring, samt oversikt over den konsernstruktur som skal etableres gjennom pågående strukturendringer er sendt inn som tillegg til søknaden. Når fusjonen er gjennomført vil den norske delen av konsernet bestå av Marine Harvest ASA, Marine Harvest Holding AS (uten ansatte), Marine Harvest Norway AS og Sterling White Halibut AS. 

Det fremgår av søknaden at det på søketidspunktet totalt er 1 168 ansatte i konsernselskapene i Norge med følgende fordeling:

 • Marine Harvest ASA: 26 ansatte
 • Cod Culture Norway AS: 17 ansatte 
 • Marine Harvest Norway AS: 663 ansatte
 • Pan Fish Norway AS: 270 ansatte
 • Fjord Seafood Norway AS: 117 ansatte
 • Sterling White Halibut AS (tidligere Atlantic Halibut AS): 75 ansatte

Sekretariatet har fått opplyst på e-post at Cod Culture Norway AS nå har skiftet navn til Marine Harvest Cod AS og består av 12 ansatte.

Strukturendringer i 2007 følger av vedlagt fusjonsplan og innebærer blant annet at driftsselskapene Marine Harvest Norway AS Pan Fish Norway AS, og Fjord Seafood Norway AS skal fusjoneres innen 31. desember 2007 med Marine Harvest Norway AS som overtakende selskap. Som en følge av fusjonen vil de fleste ansatte i konsernets selskaper i Norge være samlet i ett selskap. Sekretariatet har fått opplyst at Fusjonsplanen er godkjent i selskapenes generalforsamlinger og ble kunngjort i Brønnøysund den 18.09.07. Man venter på at kreditorfristen skal utløpe før fusjonen endelig kan gjennomføres.

Selskapet har opplyst at de ansatte per i dag ikke har vært representert i Marine Harvest ASA, men at det siden november 2006 har vært praktisert en ordning som innebærer at tre ansatte representanter har møte- og talerett. Videre er det opplyst at i Pan Fish Norway AS har de ansatte to styremedlemmer, uten at dette er registrert i Brønnøysundregisteret. Fjord Seafood Norway AS har en ansatte representant i styret, uten at det har vært avholdt noe formelt valg. I styret i Sterling White Halibut AS er det ikke ansatte representanter. I Marine Harvest AS har de ansatte to styremedlemmer, samt to observatører. Disse er valgt av og blant de ansatte i driftsselskapet Marine Harvest Norway AS ettersom Marine Harvest AS er et holdingsselskap uten ansatte. Det er videre opplyst at denne ”uryddigheten” vil bli rettet opp i ny konsernordning.    

Primært søkes det om fritak for de ansattes rett til representasjon i styre i eget selskap. Det er i den forbindelse opplyst i søknaden at det er enighet mellom morselskapet og representanter for de ansatte i de største norske selskapene om at konsernrepresentasjon i morselskapet er tjenelig. Den konsernordningen det er søkt om vil innebære at det skal velges tre ansatte representanter blant samtlige ansatte i de norske selskapene. Det er videre presisert i søknaden at samtlige spørsmål/vedtak som er av viktighet for arbeidstakerne i alle selskapene i konsernet og deres arbeidsforhold, skal tas opp og behandles i konsernstyret. De ansatte har derfor akseptert at det ikke vil være nødvendig med ansatte representanter i det enkelte selskap. Søknaden innebærer derfor at det gis unntak fra de ansattes rett til styrerepresentasjon i de enkelte datterselskaper.

Det følger av aksjeloven § 6-4 at et flertall av de ansatte kan kreve styrerepresentasjon dersom det er flere enn 30 ansatte i selskapet. Det er kun når antall ansatte overstiger 200 at det er et krav om ansatte representanter i styret. Dette innebærer at det ikke er nødvendig at nemnda gir unntak for ansattes rett til styrerepresentasjon i Fjord Seafood Norway AS i det de ansatte her kan velge å ikke kreve dette. Konsernet er innforstått med dette, men ønsker allikevel at nemnda skal fatte et vedtak om unntak for ansattes rett til styrerepresentasjon også i forhold til Fjord Seafood Norway AS, slik at vedtaket tydeliggjør den løsning som blir valgt.   

Marine Harvest Norway AS skal i følge fusjonsplanen være det overtakende selskap i forbindelse med gjennomføringen av fusjonen mellom de tre norske datterselskapene til Marine Harvest ASA. Subsidiært søkes det derfor om en ordning som innebærer at ansatte i de datterselskaper til Marine Harvest ASA som er omfattet av fusjonen skal ha stemmerett og være valgbare til styret i Marine Harvest Norway AS men at det gis fritak for de ansattes rett til representasjon i de andre datterselskapenes styrer. I e-post av 28. september 2007 bekreftes det at i det tilfellet nemnda kun godkjenner den subsidiære søknaden, så innebærer det at det også i Sterling White Halibut AS vil velges ansatte representanter.

Søknaden om konsernordning og unntak for de ansattes rett til styrerepresentasjon i det enkelte datterselskap, støttes av de lokale fagforeningene (Fellesforbundklubben) som totalt omfatter 537 av 1168 ansatte.

Arbeidsutvalget viser til at de lokale fagforeningene støtter selskapets søknad.

En konsernordning hvor de ansatte i datterselskapene er representert i morselskapets styre vil etter arbeidsutvalgets oppfatning være hensiktsmessig da de ansatte på den måte vil være representert i det organ i konsernet som utøver den reelle styringen. 

Det er videre primært søkt om at Bedriftsdemokratinemnda gjør unntak for bestemmelsen i aksjeloven § 6-4 om de ansattes rett til å være representert i eget styre.

Søknaden er begrunnet med at de viktigste beslutningene i konsernets saker treffes i morselskapet. Arbeidsutvalget vil bemerke at lovens normalordning er at innføring av konsernrepresentasjon i morselskapets styre ikke har innvirkning på retten til ansatte representasjon i det enkelte datterselskaps styre. Nemnda har i sin praksis bare rent unntaksvis gjort unntak fra lovens ordning på dette punkt. Selv om det er slik at det er styret i morselskapet som ledd i ledelsen av konsernet treffer vesentlige beslutninger som også gjelder datterselskapene, betyr dette ikke at styrefunksjonen i datterselskapene er uten realitet. Etter aksjeloven er datterselskapene egne aksjeselskaper med eget styre som treffer avgjørelser i datterselskapets saker. Datterselskapenes styrer har, som i aksjeselskaper ellers, et selvstendig ansvar og har selvstendige oppgaver i forhold til det selskap det er styre for. Dette er oppgaver som ikke kan overlates til morselskapets styre. Datterselskapenes styre vil dessuten behandle saker som ikke er av en slik karakter at de naturlig behandles på morselskapsnivå. Datterselskapenes styrer må treffe avgjørelser i forbindelse med gjennomføringen av vedtak som er truffet av morselskapets styre og uttalelse fra datterselskapets styre skal inngå i morselskapets beslutningsgrunnlag i saker som kan ha betydning for datterselskapet, jf. aksjeloven § 6-16 andre ledd. 

Det er som nevnt opplyst at styret i morselskapet treffer de viktigste avgjørelsene av betydning for de ansatte. Dette er imidlertid ikke noe spesielt for dette selskapet, og kan derfor ikke gi grunnlag for unntak fra dagens normalordning.

Subsidiært er det søkt om at det bare skal velges ansatte representanter til Sterling White Halibut AS og til Marine Harvest Norway AS som vil være det overtakende selskapet etter at den planlagte fusjonen mellom Pan Fish Norway AS, Fjord Seafood Norway AS og Marine Harvest Norway AS er gjennomført innen 1. januar 2008.

Arbeidsutvalget er enig i at det vil være lite hensiktsmessig at man i løpet av høsten velger ansatte representanter til hvert av selskapene Pan Fish Norway AS, Marine Harvest Norway AS og Fjord Seafood Norway AS. Det gis unntak fra aksjeloven § 6-4 annet ledd, slik at det kan velges felles ansatte representanter til styret i Marine Harvest Norway AS fra de tre selskapene. Dette er under forutsetning av fusjonen blir gjennomført som planlagt i løpet av 2007. Arbeidsutvalget vil imidlertid presisere at et unntak fra lovens normalordning kun er nødvendig dersom valget blir gjennomført forut for fusjonen mellom de tre selskapene. Dersom valget blir gjennomført etter 1. januar 2008, vil det kun eksistere et selskap, og valg av ansatterepresentanter vil følge aksjelovens normalordning, jf. aksjeloven § 6-4.        


Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:


«I medhold av allmennaksjeloven § 6-5, samt aksjeloven § 6-4, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og nemndas vedtak av 23. januar 2006 om delegering av nemndas myndighet, fatter arbeidsutvalget følgende vedtak for Marine Harvest ASA:

I

De ansatte i Marine Harvest ASA og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i Marine Harvest ASA.

II

Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III

Hvis valg av ansatterepresentanter gjennomføres forut for fusjonen mellom Pan Fish Norway AS, Marine Harvest Norway AS og Fjord Seafood Norway AS, skal valg av ansatterepresentanter til styret i Marine Harvest Norway AS velges av om blant de ansatte i de tre selskaper. 

IV

Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

V

For øvrig gjelder aksjeloven og allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg.

VI

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6.»

3. Sak BDN-200705300 IS Partner AS

I brev datert 17. oktober 2007 søker IS Partner AS om unntak fra skriftlighetskravet i representasjonsforskriften § 9 andre ledd for å få gjennomføre de kommende valg av ansatterepresentanter til styret i IS Partner AS som elektroniske valg.

IS Partner har ca 500 ansatte i Norge. 28. september 2007 ble det inngått avtale mellom selskapet og fagforening som representerer med enn 2/3 av de ansatte om utvidet ansatterepresentasjon i stedet for opprettelse av bedriftsforamling, og valget skal etter avtalen holdes så snart som mulig.

Bakgrunnen for søknaden er et ønske om en hensiktsmessig gjennomføring og avvikling av valget, blant annet ettersom de ansatte har sitt arbeidssted på tretten ulike steder i Norge. Ordningen innebærer en praktisk ordning med hensyn til opptelling av halve og hele stemmer ut fra ulike stillingsbrøker, jf representasjonsforskriften § 10 annet ledd.

IS Partners virksomhet er primært it-relatert. Samtlige ansatte har tilgang til pc og er fortrolige med bruken av elektronisk kommunikasjon. De ansatte vil dessuten gis grundig innføring i valgverktøyet før valget.

Ifølge søknaden vil hensynet til anonymitet og sikkerhet være sikret, blant annet fordi systemet sikrer at hver ansatt bare kan avgi en stemme. Dersom det fremsettes krav om valgkretser er det med valgverktøyet mulig å gjennomføre dette. Det antas videre at elektronisk valg vil føre til større valgdeltakelse enn ellers.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger.

Arbeidsutvalget viser til at det er bred enighet om søknaden. Videre er det opplyst at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet, hemmelighold og anonymitet på en tilfredsstillende måte, og at valget gjennomføres for øvrig i samsvar med representasjonsforskriftens regler og i overensstemmelse med personopplysningsloven. Det forutsettes at også muligheten for valgkretser og forholdstallsvalg er til stede med dette systemet.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om å avholde fremtidige valg av de ansattes representanter til selskapets styre som elektroniske valg.

Det bemerkes at dersom de ansatte ønsker å gå tilbake til representasjonsforskriftens normalordning for valg, kan lokal fagforening eller et flertall av de ansatte søke Bedriftsdemokratinemnda om dette.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 9 tredje ledd og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget under de forutsetninger som fremgår av søknaden at det benyttes et elektronisk valgsystem ved valg av ansattes representanter til styret i IS Partner AS.”

4. Sak BDN-200705336 SPIS Grilstad AS

I brev 4. oktober 2007 søker SPIS Grilstad AS om etablering av konsernordning som innebærer at de ansatte i SPIS Grilstad AS og datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansatterepresentanter til styret i SPIS Grilstad AS.

SPIS Grilstad-konsernet ble etablert etter sammenslåingen av SPIS-selskapene og Grilstad-gruppen våren 2007. Konsernet består av morselskapet SPIS Grilstad AS (10 ansatte) og 15 datterselskaper med til sammen 792 ansatte.  Selskapene i konsernet driver virksomhet innen slakt, innkjøp, produksjon, foredling og salg av kjøttvarer til dagligvarebransjen, storhusholdning og industrimarkedet.

Bakgrunnen for søknaden er at strategiske beslutninger med konsekvenser for datterselskapene fattes i SPIS Grilstad AS’ styre. Det fremholdes fra både morselskapet og fra representanter for de ansatte i datterselskapene som hensiktsmessig at de ansatte i hele konsernet er representert i morselskapets styre.

Styret i morselskapet består i dag av tre medlemmer og skal suppleres med to representanter fra de ansatte i konsernet. Etter vedtektene kan styret ha inntil syv medlemmer, men det er opplyst fra selskapets advokat at antallet aksjonærvalgte medlemmer ikke er planlagt endret. Selskapets vedtekter er vedlagt søknaden.

Søknaden er fremsatt i samarbeid med den lokale fagforeningen NNN (Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund).

Arbeidsutvalget viser til at lokal fagforening støtter søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd og § 6-5 første ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for SPIS Grilstad AS:

I

De ansatte i SPIS Grilstad AS og i datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i SPIS Grilstad, hvor de ansatte skal ha to representanter.

II

Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III

Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

IV

For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg.

V

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

5. Sak BDN-200705698 Teller AS

I brev datert 30. oktober 2007 søker Teller AS og Blå Holding AS om unntak fra skriftlighetskravet i representasjonsforskriften § 9 andre ledd for å få gjennomføre de kommende valg av ansatterepresentanter til styret i Teller AS og Blå holding AS som elektroniske valg.

På telefon til sekretariatet 30. oktober 2007, informeres det om at Teller AS er et datterselskap av Blå Holding AS. I Blå Holding AS er det imidlertid ingen ansatte.

Teller AS opplyser i søknaden at de er et selskap som tilbyr brukersteder og kortutstedere tilgang til Visa, MasterCard og American Express globale betalingssystemer, samt løsninger og tjenester knyttet til dette. Teller AS har 150 ansatte, hvorav 140 på hovedkontoret i Norge, og 10 på avdelingskontoret i Sverige.

Bakgrunnen for søknaden er et ønske om en hensiktsmessig gjennomføring og avvikling av valget, samt hensynet til valgdeltakelse og effektiv gjennomføring. Selskapet har startet valgprosessen, men valget skjer under forutsetning av at nemnda godkjenner søknaden om elektronisk gjennomføring av valget.

Samtlige ansatte har tilgang til pc og er fortrolige med bruken av elektronisk kommunikasjon.

Ifølge søknaden vil hensynet til anonymitet være sikret, i tillegg til at det analyseverktøy som valget skal gjennomføres i, muliggjør gjennomføring av forhåndstallsvalg.

Søknaden er fremmet i samarbeid mellom ledelsen i selskapet og den lokale fagforeningen.

Arbeidsutvalget viser til at det er bred enighet om søknaden. Videre vises det til at det er opplyst at kravet til anonymitet blir ivaretatt gjennom det analyseverktøy som er valgt, samt at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget som forholdstallsvalg. 

Arbeidsutvalget forutsetter at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte, samt at analyseverktøyet gjør det mulig å gjennomføre valget i valgkretser dersom dette er ønskelig. Arbeidsutvalget forutsetter videre valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler. Det forutsettes dessuten at forholdet til personopplysningsloven blir ivaretatt.
Arbeidsutvalget godkjenner på disse vilkår søknaden om å avholde fremtidige valg av de ansattes representanter til selskapets styre som elektronisk valg.
 
Det bemerkes at dersom de ansatte ønsker å gå tilbake til representasjonsforskriftens normalordning for valg, kan lokal fagforening eller et flertall av de ansatte søke Bedriftsdemokratinemnda om dette.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 9 tredje ledd og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget under de forutsetninger som fremgår av søknaden at det benyttes et elektronisk valgsystem ved valg av ansattes representanter til styret i Teller AS og Blå Holding AS.”