Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 1/2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Protokoll fra møte i Bedriftsdemokratinemdas arbeidsutvalg 24. januar 2008. Vedtak ble truffet i følgende sak: BDN 200706656 Norway Pelagic Holding AS.

Følgende deltok i møtet:
Gudmund Knudsen
Ingebjørg Harto
Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Elisabeth Hynne og Bodil Stueflaten

Møtet varte fra klokken 0900 – 1000.

1. Sak BDN-200706656 - Norway Pelagic Holding AS

I brev av 21. desember 2007 søker Norway Pelagic Holding AS om en konsernordning som innebærer at ansatte i Norway Pelagic Holding AS og det norske datterselskapet Norway Pelagic AS er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i Norway Pelagic Holding AS.

Konsernet består i dag av morselskapet Norway Pelagic Holding AS og datterselskapet Norway Pelagic AS, og har p.t. til sammen rundt 750 ansatte. Norway Pelagic AS står for virksomhetens drift og er arbeidsgiver for alle ansatte i konsernet. Selskapet ble dannet i 2007 som følge av fusjon av følgende selskaper: Bernt Hansen Eftf. AS, Domstein Bodø AS, Ålesund AS, Global Liavaag AS, Domstein Selje AS, Domstein Kalvåg AS, Global Florø AS, Bergen Fiskeindustri AS og Koralfisk AS.

Det følger av selskapets vedtekter at konsernstyret skal bestå av 7 medlemmer. Søknaden innebærer at de ansatte skal velge to styrerepresentanter, to observatører og to varamedlemmer av og blant de ansatte i konsernet. Det fremgår av søknaden at dette antallet er valgt ut fra at konsernet ikke har opprettet bedriftsforsamling.

Søknaden er fremmet av selskapets ledelse og konserntillitsvalgt (valgt av Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund) i fellesskap og støttes av Lederne.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapets ledelse og lokale fagforeninger om søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning som innebærer at ansatte i Norway Pelagic Holding AS og Norway Pelagic AS har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Norway Pelagic Holding AS.

Arbeidsutvalget vil for ordens skyld bemerke at innføring av en ordning hvor de ansatte i datterselskap er representert i morselskapets styre ikke fratar de ansatte retten til representasjon i eget selskaps styre og bedriftsforsamling som følge av reglene i aksjeloven §§ 6-4 og 6-35. Arbeidsutvalget vil også bemerke at behandling i morselskapets styre ikke erstatter styrebehandling i datterselskapet, jf. aksjeloven § 6-12. Arbeidsutvalget vil også peke på aksjeloven § 6-16 andre ledd om morselskapets underretningsplikt overfor styret i dette selskap, herunder plikten til å underrette datterselskapets styre om beslutninger som kan ha betydning for datterselskapet før endelig beslutning treffes i morselskapet.

Samtidig finner arbeidsutvalget grunn til å bemerke at innføring av en konsernordning etter aksjeloven § 6-5 ikke innebærer en plikt til å etablere bedriftsforsamling i morselskapet selv om det totale antall ansatte i konsernet overstiger 200. Det vil således heller ikke foreligge noen plikt til å utvide styrerepresentasjonen med ett ekstra medlem eller to observatører utover de to representantene som skal velges i henhold til aksjeloven § 6-5, jf. § 6-4. Loven er imidlertid ikke til hinder for at det velges styremedlemmer og/eller observatører i tillegg til de som skal velges etter loven.

Det følger av representasjonsforskriften § 18 at det skal velges like mange vararepresentanter som det velges medlemmer og observatører, med tillegg av to. Dersom valget gjennomføres som forholdstallsvalg skal hver liste tildeles så mange vararepresentanter som den er tildelt medlemmer og observatører, med tillegg av to, og dersom valget gjennomføres i valgkretser skal det i hver krets velges like mange vararepresentanter som det er valgt medlemmer og observatører, med tillegg av to.


Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd og § 6-5 første ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Norway Pelagic Holding AS:

I
De ansatte i Norway Pelagic Holding AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i Norway Pelagic Holding AS.

II
Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III
Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

IV
For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg.
V
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6.”

2. Årsberetning

Årsberetningen ble godkjent i samsvar med vedlegg

3. Nemndas praksis

Nemndas praksis ble godkjent i samsvar med vedlegg.

4. Ny møtedato

  • torsdag 6. mars 2008 klokken 0900 (arbeidsutvalget)
  • torsdag 19. juni 2008 (samlet nemnd).