Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 1/2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Oppnevning og delegasjon.

BEDRIFTSDEMOKRATINEMNDA

Protokoll 1/12

Saken ble behandlet ved at utkast til vedtak ble sendt til nemndas medlemmer ved e-post 9. januar 2012 med svarfrist til 13. januar 2012. Det fremkom ingen merknader innen fristen.

Disse deltok ved behandlingen av saken:

Gudmund Knudsen

Liv Synnøve Taraldsrud

Espen Johannessen

Halvor E. Sigurdsen

Margrethe Meder

Katrine Hellum-Lilleengen

Gro Granden

Nemnda traff følgende enstemmige vedtak om oppnevning av arbeidsutvalg, delegasjon av nemndas myndighet og saksbehandlingsregler:

1. Oppnevning av arbeidsutvalg:

Følgende ble oppnevnt til medlemmer av arbeidsutvalget for perioden frem til
31. desember 2011:

Bedriftsdemokratinemndas leder Gudmund Knudsen

- 1. varamedlem og Bedriftsdemokratinemndas nestleder Liv Synnøve Taraldsrud

- 2. varamedlem Espen Johannessen

Medlemmer oppnevnt etter innstilling fra arbeidsgiversiden:

- Halvor E. Sigurdsen

- 1. varamedlem Margrethe Meder

- 2. varamedlem Frode Toftevåg

- 3. varamedlem Elisabeth Lea Strøm

Medlemmer oppnevnt etter innstilling fra arbeidstakersiden:

- Gro Granden

- 1. varamedlem Katrine Hellum-Lilleengen

- 2. varamedlem Knut Bodding

- 3. varamedlem Elisabeth S. Grannes

2. Delegasjon av nemndas myndighet. Saksbehandlingsregler:

Med hjemmel i:

  • Forskrift 18. desember 1998 nr. 1205 om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. (representasjonsforskriften) §§ 40 - 42
  • Forskrift 13. desember 1985 nr. 2096 til selskapslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styringsorganene §§ 25 - 28
  • Forskrift 20. desember 1991 nr. 838 til statsforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i statsforetaks styre og bedriftsforsamling m.v. §§ 38 - 42
  • Forskrift 28. juni 2000 nr. 797 om europeiske samarbeidsutvalg m.v. § 10
  • Forskrift 15. november 2002 nr. 1287 til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer §§ 16 - 19
  • Forskrift 1. april 2005 nr. 273 om arbeidstakernes rett til innflytelse i europeiske selskaper § 14
  • Forskrift 29. august 2006 nr. 1009 om ansattes rett til representasjon i styrer for interkommunale selskaper §§ 2 og 3
  • Forskrift 3. november 2006 nr 1213 om arbeidstakernes rett til innflytelse i europeiske samvirkeforetak § 16
  • Forskrift 9. januar 2008 nr. 26 om delegering av myndighet til Bedriftsdemokratinemnda etter samvirkelova § 68
  • Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. § 8-3 (3)

fattet nemnda følgende vedtak om delegasjon av nemndas myndighet og saksbehandlingsregler for nemnda: Vedtaket trer i stedet for nemndas vedtak 27. februar 2009.

«I Bedriftsdemokratinemnda:

a. vurderer nemndas generelle praksis, drøfter prinsipielle enkeltspørsmål og fastsetter eventuelle retningslinjer for fremtidige avgjørelser,

b. gjennomgår avgjørelser som treffes av nemndas arbeidsutvalg og nemndas leder,

c. avgjør enkeltsaker som etter nemndas egen beslutning, lederens vurdering eller krav fra et medlem av arbeidsutvalget skal avgjøres av den samlede nemnd,

d. treffer alle øvrige beslutninger innen nemndas myndighetsområde som ikke delegeres til arbeidsutvalget eller nemndas leder til avgjørelse ved disse regler eller særskilt vedtak,

e. godkjenner årsberetningen for nemndas virksomhet.

II Nemndas arbeidsutvalg

Bedriftsdemokratinemnda gir arbeidsutvalget, jf. pkt 1, fullmakt til å treffe avgjørelser innenfor nemndas myndighetsområde, jf. de lover og forskrifter som er nevnt i innledningen i pkt 2, med de begrensinger som følger av hvilke saker som skal behandles av samlet nemnd, jf. pkt. I a – e.

Arbeidsutvalget må være fulltallig for å være vedtaksført.

III Nemndas leder, eller i dennes forfall nestlederen, gis fullmakt til:

a. å avgjøre søknader om fristendringer etter forskrift til aksjeloven og allmennaksjeloven § 9 femte ledd, § 12 femte til niende ledd, § 23 andre ledd, § 24 fjerde ledd og § 27 femte til niende ledd, forskrift til selskapsloven § 9 fjerde ledd, § 12 femte til niende ledd, forskrift til statsforetaksloven § 9 fjerde ledd, § 12 femte til niende ledd, § 23 andre ledd, § 24 fjerde ledd og § 27 femte til niende ledd, forskrift til helseforetaksloven § 5 femte ledd, § 8 femte til syvende ledd,

b. å treffe avgjørelser etter forskrift til aksjeloven og allmennaksjeloven § 5 tolvte og trettende ledd, forskrift til selskapsloven § 5 tolvte og trettende ledd og forskrift til statsforetaksloven § 5 tolvte og trettende ledd om tidspunktet for gjennomføringen av lovens og forskriftens alminnelige regler eller om gjennomføringen av nye vedtak når en tidligere godkjent unntaksordning opphører eller endres dersom saken haster og nemnda eller arbeidsutvalget ikke har truffet slikt vedtak,

c. å treffe avgjørelser om utsettelse av valget etter forskrift til aksjeloven og allmennaksjeloven, selskapsloven og statsforetaksloven § 5 sjette ledd og § 6 sjette ledd, samt om innkalling av selskapets ledelse og representanter for de ansatte etter forskrift til aksjeloven og allmennaksjeloven, selskapsloven og statsforetaksloven § 5 siste ledd og § 6 siste ledd dersom saken haster,

d. å avgjøre søknader også i andre tilfeller dersom det vil medføre vesentlige ulemper eller forsinkelser å forelegge saken for arbeidsutvalget og avgjørelsen på bakgrunn av nemndas praksis må anses å være klar.

Såvidt mulig konfererer lederen, eventuelt nestlederen, med arbeidsutvalgets øvrige medlemmer før avgjørelsen treffes.

Fullmakten omfatter tilsvarende saker i henhold til lov om stiftelser mm §§ 41 og 42 og SE-loven § 3 jf. forskrift til SE-loven § 6.

IV Saksforberedelser:

Nemndas sekretariat forbereder sakene i samråd med nemndas leder, eller i dennes forfall nestlederen.

Lederen, eventuelt nestlederen, treffer beslutning om ferdig forberedte saker skal fremmes til behandling i den samlede nemnd, i arbeidsutvalget eller avgjøres av lederen selv. I tvilstilfelle konfererer lederen med arbeidsutvalgets øvrige medlemmer.

Sakene avgjøres i alminnelighet av arbeidsutvalget, men avgjøres av den samlede nemnd dersom saken er av stor viktighet, av prinsipiell art eller hvis ett av arbeidsutvalgets medlemmer krever det.

V Innkalling mv

Innkalling med dagsorden og sakspapirer samt vedtatte protokoller fra møter i den samlede nemnd og i arbeidsutvalget sendes samtlige medlemmer og varamedlemmer såvidt mulig senest en uke før møtet. Utkast til protokoller fra møter i samlet nemnd og i arbeidsutvalget sendes de medlemmer og eventuelle varamedlemmer som var til stede i det aktuelle møtet.»