Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 1/2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Fra møte i Bedriftsdemokratinemnda 4. februar 2015

Vedtak ble truffet i følgende saker: BDN 14/4841 TrønderEnergi AS. BDN 15/175 Apply AS.

Protokoll 1/2015 fra møte i Bedriftsdemokratinemnda 4. februar 2015

Vedtak ble truffet i følgende saker:

  • BDN 14/4841 TrønderEnergi AS
  • BDN 15/175 Apply AS

Følgende deltok i møtet:

  • Gudmund Knudsen
  • Gro Granden
  • Halvor E. Sigurdsen

Siri Stangeland og Bodil Stueflaten møtte fra sekretariatet.

Møtet varte fra klokken 0900 – 1115.

1. BDN 14/4841 TrønderEnergi AS

I brev 3. desember 2014 søker TrønderEnergi AS om forkortet funksjonstid for de tre ansattevalgte medlemmene i selskapets bedriftsforsamling. Bakgrunnen for søknaden er at det er inngått avtale mellom konsernet og lokale fagforeninger om endringer i bedriftsdemokratiordningen i konsernet. Endringen innebærer avvikling av bedriftsforsamlingen og at de ansattes representasjon i styret i TrønderEnergi AS utvides fra tre representanter med personlige vararepresentanter til tre representanter og to observatører, alle med personlige vararepresentanter. Det er færre enn 200 ansatte i morselskapet.

Ettersom funksjonstiden for de ansattevalgte medlemmene av bedriftsforsamlingen først løper ut i 2016, søkes det om forkortet funksjonstid for disse medlemmene slik at bedriftsforsamlingen kan avvikles så snart som mulig og erstattes av den styrerepresentasjonen som nå er avtalt.

Det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger om søknaden. Bedriftsdemokratinemnda legger videre til grunn at den konserntillitsvalgte som har skrevet under avtalen om avvikling av bedriftsforsamlingen og utvidet styrerepresentasjon i morselskapet representerer lokale fagforeninger som representerer mer enn 50 % av de ansatte i konsernet.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er bred enighet om søknaden, og godkjenner at funksjonstiden til de ansattevalgte medlemmene forkortes slik at bedriftsforsamlingen kan avvikles så snart som mulig i samsvar med avtalen mellom konsernet og lokale fagforeninger. Det innebærer at tidspunktet for utløpet av funksjonstiden blir når de ansatte har valgt representanter til styret i samsvar med avtalen om å avvikle bedriftsforsamlingen. Bedriftsforsamlingen opphører som organ fra det tidspunktet denne funksjonstiden opphører.

Bedriftsdemokratinemnda forstår vedlegg 2 til søknaden slik at det er avtalt en konsernordning som innebærer at det skal velges ansatterepresentanter til morselskapets styre, jf. aksjeloven § 6-5. Nemnda har merket seg at fagforeningene etter avtalen om konsernordning skal ”få” to observatører i tillegg til den styrerepresentasjonen for de ansatte som følger av loven. Nemnda vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på at aksjelovens ordning er at styremedlemmer, observatører og varamedlemmer skal velges av og blant de ansatte i konsernet. Forutsatt at den avtalte ordningen gir en representasjon som går ut over det som følger av loven, kan imidlertid nemnda ikke se at lovens representasjonsregler er til hinder for at de to observatørene utpekes slik som avtalt.  

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

v e d t a k:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 46, godkjenner Bedriftsdemokratinemnda forkortet funksjonstid for de ansattevalgte medlemmene av bedriftsforsamlingen i TrønderEnergi AS.”

2. BDN 15/175 Apply AS

I brev 19. januar søker Apply AS om opphevelse av Bedriftsdemokratinemndas vedtak 6. oktober 2009 om konsernording. Bakgrunnen for vedtaket var at selskapet og de ansatte var enige om at det av hensyn til bedriftsdemokratiet og de ansattes medbestemmelsesrett var naturlig med ansatterepresentasjon i morselskapets styre.

Bakgrunnen for at det nå søkes om opphevelse av vedtaket om konsernordning er opplyst å være omlegging til ny styringsmodell for selskapene i Apply-gruppen. I søknaden heter det: Bakgrunnen for søknaden er omlegging til holding-modell, der styret i Apply AS kun vil befatte seg med eierspørsmål. Med den nye organiseringen er det ikke lenger naturlig med ansatterepresentasjon i morselskapets styre, slik vedtaket la opp til. De operative beslutninger vil overføres til styrene i de enkelte datterselskaper. Disse styrene vil styrkes med en eierrepresentant og vara, og det vil bli avholdt styremøte hyppigere.

De lokale fagforeningene støtter søknaden.

Det er opplyst at de ansatte i datterselskapene er representert i de enkelte styrene i samsvar med reglene i aksjeloven § 6-4.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at de lokale fagforeningene støtter søknaden, og godkjenner at konsernordningen i Apply AS oppheves.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

v e d t a k:

I medhold av aksjeloven § 6-5, jf. representasjonsforskriften § 49 oppheves nemndas vedtak 6. oktober 2009 om konsernordning i Apply AS.

3. Ny møtedato

Neste møte i nemnda: 17. februar 2015 klokken 1000.