Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 12/05

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs vedtak onsdag 5. oktober 2005

Vedtak ble truffet i følgende sak:

Sak 03/30 FMC Kongsberg Subsea

Følgende medlemmer deltok i behandlingen av saken:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Vedtaket ble truffet ved skriftlig saksbehandling.

Sak 03/30 FMC Kongsberg Subsea

I brev 26. september 2005 søker valgstyret i FMC Kongsberg Subsea om unntak fra skriftlighetskravet i representasjonsforskriften § 9 annet ledd for å benytte et elektronisk meldesystem i tillegg til postvalg, ved valg av de ansattes representanter til styret i FMC Kongsberg Subsea.

Det er totalt 1143 ansatte i FMC Kongsberg Subsea. Hovedkontoret er i Kongsberg med en avdeling for kundestøtte og service i Bergen med 384 ansatte. De ansatte har tre representanter i selskapets styre.

Ettersom mange av de ansatte er mye på reise i forbindelse med arbeidet, er det foreslått en kombinasjon av elektronisk meldesystem og postvalg. Det fremgår av søknaden at selskapet skal engasjere et eksternt firma som vil motta og samle de elektroniske stemmene, mens valgstyret vil motta eventuelle poststemmer. Etter valgdagen vil poststemmene bli talt opp og oversendt det eksterne firmaet som foretar kontroll med at den enkelte ansatte kun har avgitt stemme en gang. Poststemmene vil bli tillagt stemmene som er avgitt elektronisk. I følge valgstyret vil dette ivareta hensynet til hemmelighold. Det opplyses at alle i bedriften har tilgang til en datamaskin. Det er videre opplyst at valget skal foregå som flertallsvalg og at det er planlagt avholdt 30. november 2005.

Søknaden støttes av selskapets ledelse og de lokale fagforeningene.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er bred enighet om søknaden.

Arbeidsutvalget forutsetter at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte. Arbeidsutvalget forutsetter også at hensynet til anonymitet ivaretas, og at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler. Det forutsettes dessuten at forholdet til personopplysningsloven ivaretas.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6 – 4, fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 9, tredje ledd og nemndas vedtak 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget at det benyttes elektronisk valgsystem ved valg av ansattes representanter i det kommende valget til styret i FMC Kongsberg Subsea under forutsetning av at valgsystemet som skal benyttes ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte”.